ČR: InterSystems predstavuje HealthShare novej generácie

Stra­te­gic­ká plat­for­ma pro in­for­ma­ti­ku ve zdra­vot­nic­tví přiná­ší přev­rat­né fun­kce pro pro­po­je­nou zdra­vot­ní pé­či a ak­tiv­ní ana­lý­zu

Spo­leč­nost Inter­Sys­tems, ce­losvěto­vý pos­ky­to­va­tel pok­ro­či­lých softwaro­vých tech­no­lo­gií pro ob­last pro­po­je­né zdra­vot­ní pé­če, před­sta­vi­la no­vou ver­zi své stra­te­gic­ké plat­for­my pro zdra­vot­nic­kou in­for­ma­ti­ku Inter­Sys­tems HealthSha­re. HealthSha­re no­vé ge­ne­ra­ce umož­ňu­je inter­ope­ra­bi­li­tu i ak­tiv­ní ana­lý­zu. Plat­for­ma by­la původně navr­že­na pro veřej­né zdra­vot­nic­ké in­for­mač­ní sys­té­my (HIE) na re­gio­nál­ní či ce­los­tát­ní úrov­ni. Ny­ní by­la roz­šířena a o fun­kce umož­ňu­jí­cí pos­ky­to­vá­ní pok­ro­či­lých tech­no­lo­gií ta­ké pro potřeby in­teg­ro­va­ných do­da­va­tel­ských sí­tí (IDN).

Přida­ná hod­no­ta pro pro­po­je­né zdra­vot­nic­tví
„HealthSha­re je stra­te­gic­ká, jed­not­ná plat­for­ma, kte­rá or­ga­ni­za­cím umož­ňu­je ne­jen za­zna­me­ná­vat a sdí­let da­ta o pa­cien­tech, ale též ta­to da­ta ana­ly­zo­vat, ro­zumět jim a jed­nat pod­le nich, čímž vzni­ká hod­no­ta no­vé­ho rozměru," říká Paul Grabscheid, vice­pre­zi­dent Inter­Sys­tems pro stra­te­gic­ké plá­no­vá­ní. „Před­cho­zí ge­ne­ra­ce in­teg­rač­ní­ho softwaru se soustředi­la na pro­po­je­ní sys­témů na tran­sak­ční úrov­ni. Zdra­vot­nic­tví dnes však potřebu­je no­vé tech­no­lo­gie, kte­ré in­te­li­gentně slou­čí a zpřís­tup­ní da­ta o pa­cien­tech z různých sys­témů a přine­sou tak zdra­vot­nic­ké in­for­mač­ní sys­té­my no­vé ge­ne­ra­ce. S no­vý­mi fun­kce­mi HealthSha­re se lze in­for­mo­vaně roz­ho­do­vat, což ve­de k lep­ším lé­čeb­ným vý­sledkům i k efek­tivnější­mu pro­vo­zu."

Tran­sfor­ma­ce mo­de­lu pos­ky­to­vá­ní zdra­vot­ní pé­če
Ce­lý svět se stá­le ví­ce přik­lá­ní k ná­zo­ru, že sou­čas­né mo­de­ly pos­ky­to­vá­ní zdra­vot­ní pé­če potřebu­jí zá­sad­ní tran­sfor­ma­ci a že k to­mu jsou nez­byt­né sku­tečně ino­va­tiv­ní in­for­mač­ní tech­no­lo­gie. Zdra­vot­nic­ké or­ga­ni­za­ce se stá­le ví­ce set­ká­va­jí s ta­ko­vý­mi mo­de­ly pé­če a je­jí­ho hra­ze­ní, ja­ko jsou lé­kařská cen­tra pos­ky­tu­jí­cí kom­plexní služ­by (Pa­cient-Cen­te­red Me­di­cal Ho­mes) a koor­di­no­va­né sku­pi­ny pos­ky­to­va­telů zdra­vot­ní pé­če (tzv. or­ga­ni­za­ce pro zod­povědnou pé­či, Ac­coun­tab­le Ca­re Or­ga­ni­za­tions). Ty­to mo­de­ly pé­če vy­ža­du­jí, aby zdra­vot­nic­ké tý­my, pos­ky­to­va­te­lé zdra­vot­ní pé­če, plá­ny na ochra­nu zdra­ví a stát­ní in­sti­tu­ce moh­ly sdí­let kom­plexní in­for­ma­ce o pa­cien­tech. Za me­di­cín­ské roz­hod­nu­tí ne­se zod­povědnost ví­ce pos­ky­to­va­telů zdra­vot­ní pé­če a pe­čo­va­telů, kteří pou­ží­va­jí různé sys­té­my elek­tro­nic­kých zdra­vot­ních zá­znamů (EHR), souk­ro­mé a veřej­né sítě pro vý­měnu zdra­vot­nic­kých in­for­ma­cí či ap­li­ka­ce fun­gu­jí­cí na jed­not­li­vých od­děle­ních zdra­vot­nic­kých or­ga­ni­za­cí. Dal­ší nes­nad­né a ná­roč­né úko­ly vy­plý­va­jí z to­ho, že větši­na zdra­vot­nic­kých dat je nes­truk­tu­ro­va­ná - napřík­lad di­kto­va­né poz­nám­ky, ob­ráz­ky a vol­ný text - a ne­dos­tup­ná.

„Do­ne­dáv­na se pos­ky­to­va­te­lé zdra­vot­ní pé­če na všech úrov­ních - od největších ne­moc­nic až po nej­men­ší lé­kařské praxe - soustřeďo­va­li na za­vádění mís­tních sys­témů elek­tro­nic­kých zdra­vot­ních zá­znamů," po­pi­su­je si­tua­ci P. Grabscheid. „Ny­ní zdra­vot­nic­ké or­ga­ni­za­ce zjiš­ťu­jí, že za­ve­de­ní byť to­ho nej­so­fis­ti­ko­vanější­ho sys­té­mu elek­tro­nic­kých zdra­vot­ních zá­znamů je jen pr­vním kro­kem - že vstu­pu­je­me do éry přek­ra­ču­jí­cí elek­tro­nic­kou zdra­vot­ní do­ku­men­ta­ci." HealthSha­re ny­ní pos­ky­tu­je tech­no­lo­gie, kte­ré jsou pro přek­ro­če­ní fá­ze pou­hé­ho za­zna­me­ná­vá­ní a sdí­le­ní zdra­vot­nic­kých in­for­ma­cí nez­byt­né. Je to plat­for­ma pro zdra­vot­nic­kou in­for­ma­ti­ku, dí­ky níž lze chá­pat a ana­ly­zo­vat 100 % dat u kaž­dé­ho pa­cien­ta a jed­nat na zá­kladě nich. Lé­kaři te­dy už nej­sou nu­ce­ni či­nit roz­hod­nu­tí, aniž by k to­mu mě­li k dis­po­zi­ci veš­ke­rá da­ta z pa­cien­to­vy zdra­vot­nic­ké do­ku­men­ta­ce.

No­vin­ky v HealthSha­re no­vé ge­ne­ra­ce
Aby by­lo mož­né vy­tvořit přida­nou hod­no­tu v pro­po­je­ném zdra­vot­nic­tví a pro­vést tran­sfor­ma­ci mo­de­lu zdra­vot­ní pé­če na mo­del za­lo­že­ný na da­tech a orien­to­va­ný na pa­cien­ta, přiná­ší no­vá ver­ze HealthSha­re ty­to fun­kce:

Knowled­ge De­li­ve­ry - HealthSha­re ny­ní ob­sa­hu­je pa­ten­to­va­nou tech­no­lo­gii Inter­Sys­tems iK­now, kte­rá do­ká­že vy­hle­dá­vat a pou­ží­vat nes­truk­tu­ro­va­ná zdra­vot­nic­ká da­ta. Tech­no­lo­gie iK­now umož­ňu­je auto­ma­tic­ky naj­ít poj­my v textu, aniž by potřebo­va­la před­de­fi­no­va­né slov­ní­ky ne­bo ji­né slo­ži­té či dra­hé nas­ta­ve­ní. HealthSha­re auto­ma­tic­ky ana­ly­zu­je do­ku­men­ty a text, vy­hle­dá­vá a zpřís­tup­ňu­je re­le­van­tní vzta­hy a umož­ňu­je uži­va­te­li rych­le zís­kat po­ža­do­va­ný ob­sah. Vý­sled­kem je, že lé­kaři mo­hou efek­tivněji vy­hle­dat důle­ži­té in­for­ma­ce v prostředí, kde se mno­ží sítě pro vý­měnu zdra­vot­nic­kých in­for­ma­cí ob­sa­hu­jí­cí stá­le ví­ce dat.

Ac­ti­ve Ana­ly­tics - Tech­no­lo­gie Ac­ti­ve Ana­ly­tics v HealthSha­re za­jiš­ťu­je přís­tup k ak­tuál­ním datům o pa­cien­to­vi, což umož­ňu­je či­nit in­for­mo­va­ná roz­hod­nu­tí a zlep­šo­vat vý­sled­ky. Kom­po­nen­ta Ac­ti­ve Ana­ly­tics pou­ží­vá ves­tavě­ný da­to­vý mo­del orien­to­va­ný na pa­cien­ta a nepřetr­žitě sbí­rá, slu­ču­je, nor­ma­li­zu­je a pre­zen­tu­je da­ta z or­ga­ni­za­cí, kte­ré jsou čle­ny da­né zdra­vot­nic­ké sítě. Ac­ti­ve Ana­ly­tics může ge­ne­ro­vat upo­zornění pro lé­kaře a pe­čo­va­te­le ne­bo spouštět me­di­cín­ské či pro­voz­ní pro­ce­sy, kte­ré pou­ží­va­jí pra­vid­la vy­tvořená na zá­kladě před­cho­zích ana­lýz. Kom­po­nen­ta Ac­ti­ve Ana­ly­tics se vy­zna­ču­je vý­kon­ným mo­de­lo­vá­ním dat, na­bí­zí nás­tro­je pro vy­tváření pi­vot­ních ta­bu­lek, grafů a sché­mat a dis­po­nu­je důmysl­ný­mi fun­kce­mi pro nas­ta­ve­ní pra­cov­ní­ho prostředí. S Ac­ti­ve Ana­ly­tics tak od­ha­lí­te do­sud ne­vyu­ži­té mož­nos­ti, kte­ré s čistě ret­ros­pek­tiv­ní­mi ana­lý­za­mi zůstá­va­ly skry­ty, aniž bys­te mu­se­li věno­vat znač­né fi­nan­ční prostřed­ky na vy­tvoření a údr­žbu da­to­vé­ho skla­du.

HealthSha­re je kom­plexní plat­for­ma, s níž rych­le vy­tvoříte so­fis­ti­ko­va­né sys­té­my no­vé ge­ne­ra­ce a kte­rá Vás zá­ro­veň uchrá­ní nák­ladů a kom­pli­ka­cí, jež jsou ne­vyh­nu­tel­né, po­kud pra­cu­je­te s řadou tech­no­lo­gií pracně sklá­da­ných do jed­no­ho cel­ku. Pod­robnější in­for­ma­ce o klí­čo­vých vlas­tnos­tech HealthSha­re naj­de­te na www.inter­sys­tems.com/HS2012.

Ná­zo­ry před­ních od­bor­níků, kteří ja­ko pr­vní vy­zkou­še­li HealthSha­re no­vé ge­ne­ra­ce

Před­ní pos­ky­to­va­te­lé tech­no­lo­gií pro zdra­vot­nic­tví oce­ňu­jí HealthSha­re no­vé ge­ne­ra­ce v mno­ha oh­le­dech. Da­vid Whit­lin­ger, vý­kon­ný ředi­tel or­ga­ni­za­ce New York eHealth Colla­bo­ra­ti­ve, říká: „Zá­klad, na němž lze pro Newyor­ča­ny vy­bu­do­vat tran­sfor­mo­va­ný mo­del zdra­vot­ní pé­če orien­to­va­ný na pa­cien­ta, je tvořen veřej­nou a souk­ro­mou vrstvou v infra­struk­tuře sys­témů pro vý­měnu zdra­vot­nic­kých in­for­ma­cí, kom­plexní­mi da­ta­bá­zo­vý­mi a in­teg­rač­ní­mi tech­no­lo­gie­mi a ro­bus­tní pá­teří za­jiš­ťu­jí­cí ochra­nu souk­ro­mí a za­bez­pe­če­nou vý­měnu in­for­ma­cí. HealthSha­re kom­bi­nu­je ty­to infra­struk­tur­ní tech­no­lo­gie se schop­nos­tí přis­tu­po­vat ke klí­čo­vým me­di­cín­ským datům a fun­gu­je ja­ko kom­plexní plat­for­ma, na je­jímž zá­kladě mo­hou být vy­tváře­ny a pro­vo­zo­vá­ny ino­va­tiv­ní zdra­vot­nic­ké sys­té­my. Zdra­vot­ní pé­če se tak stá­vá pro­po­je­nou a koor­di­no­va­nou, čímž pro or­ga­ni­za­ce vzni­ká přida­ná hod­no­ta v kaž­dém mo­mentě zdra­vot­ní pé­če."

Dal­ší ko­men­táře od uži­va­telů HealthSha­re naj­de­te na http://www.youtu­be.com/playlist?list=PL25CE9F7A88B77417&fea­tu­re=plcp.

Úspěch ve světě
Spo­leč­nost Inter­Sys­tems je ce­losvětově uz­ná­va­ným pos­ky­to­va­te­lem úspěšných tech­no­lo­gic­kých pro­jektů i v těch nej­ná­ročnějších pod­mín­kách. Švéd­sko a Dán­sko napřík­lad pou­ží­va­jí HealthSha­re ve svém ce­los­tát­ním zdra­vot­nic­kém in­for­mač­ním sys­té­mu. Ve Spo­je­ných stá­tech v sou­čas­nos­ti HealthSha­re za­jiš­ťu­je vý­měnu zdra­vot­nic­kých in­for­ma­cí v řadě re­gio­nál­ních i stát­ních zdra­vot­nic­kých in­for­mač­ních sí­tí. Nově HealthSha­re za­čí­na­jí též vy­uží­vat in­teg­ro­va­né do­da­va­tel­ské sítě k vý­měně souk­ro­mých in­for­ma­cí a v pok­ro­či­lých ap­li­ka­cích pro pro­po­je­né zdra­vot­nic­tví.

No­vou ver­zi HealthSha­re na­bí­ze­jí všech­ny světo­vé po­boč­ky Inter­Sys­tems.

Zdroj: InterSystemsOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter