Slovenský výrobca softvéru Kros dosiahol vlani zisk 1,3 mil. eur

Vý­rob­ca eko­no­mic­ké­ho a sta­veb­né­ho sof­tvé­ru, spo­loč­nosť Kros, a.s., ukon­či­la rok 2011 s mier­nym me­dzi­roč­ným pok­le­som tr­žieb o 6 % na 6,194 mil. eur. Ako ďa­lej vy­plý­va z vý­roč­nej sprá­vy pod­ni­ku, Kros vla­ni do­sia­hol zisk 1,275 mil. eur, čo pred­sta­vu­je zní­že­nie o 524 tis. eur.

V mi­nu­lom ro­ku spo­loč­nosť pri­ja­la 23 no­vých za­mes­tnan­cov. "K 31. 12. 2011 u nás pra­co­va­lo 165 za­mes­tnan­cov na hlav­ný pra­cov­ný po­mer," uvie­dol pred­se­da pred­sta­ven­stva fir­my Alexan­der Ma­tiš­čík. Na­priek to­mu sa pod­ni­ku po­da­ri­lo me­dzi­roč­ne zní­žiť mzdo­vé nák­la­dy o 6 % na 1,874 mil. eur.

V ro­ku 2012 by chce­la spo­loč­nosť Kros do­siah­nuť tr­žby vo vý­ške 6,392 mil. eur. Na trh plá­nu­je v tom­to ro­ku uviesť no­vú ver­ziu svoj­ho úč­tov­níc­ke­ho sof­tvé­ru. Kros, a.s. je slo­ven­ská sof­tvé­ro­vá fir­ma, kto­rá sa od ro­ku 1995 za­obe­rá vý­vo­jom a pre­da­jom sof­tvé­rov za­me­ra­ných na eko­no­mi­ku, sta­veb­níc­tvo a zna­lec­tvo. Pod­ľa in­for­má­cií spo­loč­nos­ti pou­ží­va jej prog­ra­my prib­liž­ne 80 tis. pou­ží­va­te­ľov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter