ČR: Ericsson uvedie riešenie Smart Cloud Accelerator

V rám­ci ne­dáv­no ozná­me­né­ho kon­cep­tu Network-enab­led Cloud pred­sta­vil Eric­sson (bur­za NAS­DAQ: ERIC) svo­je rie­še­nie Smart Cloud Ac­ce­le­ra­tor. No­vé rie­še­nie dopĺňa po­nu­ku pro­duk­tov k pos­ky­to­va­niu ob­sa­hu od Eric­sso­nu, kto­rá za­hŕňa rie­še­nie MCA (Mo­bi­le Cloud Ac­ce­le­ra­tor) umož­ňu­jú­ce mo­bil­ným ope­rá­to­rom pos­ky­to­vať ob­sah s vy­ššou kva­li­tou kon­co­vých slu­žieb, a rie­še­nie MDN (Me­dia De­li­ve­ry Network), kto­ré tvo­rí sieť CDN (Con­tent De­li­ve­ry Network) te­le­ko­mu­ni­kač­né­ho ope­rá­to­ra op­ti­ma­li­zo­va­ná k pre­no­su vi­dea.

Rých­lo ras­tú­ci do­pyt po bez­drô­to­vo pre­ná­ša­nom ob­sa­hu aj na­ďa­lej po­sil­ňu­je vy­uži­tie pev­ných a mo­bil­ných sie­tí. Te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri rea­gu­jú sna­hou zní­žiť pre­no­so­vé nák­la­dy a zvý­šiť od­oz­vu inter­ne­to­vých ap­li­ká­cii, vďa­ka čo­mu vzras­tie spo­koj­nosť uží­va­te­ľov a príj­my ope­rá­to­rov. Vďa­ka zjed­no­te­nej tech­no­ló­gii vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te no­vé rie­še­nie sie­te CDN ur­če­né te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom urých­li náv­rat­nosť in­ves­tí­cií. No­vé rie­še­nie op­ti­ma­li­zu­je bez­drô­to­vé pre­no­sy a umož­ňu­je te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom spop­lat­niť ob­sah clou­dov, čím sa do sme­ro­va­cích brán z ra­du SSR 8000 od Eric­sso­nu pri­dá­va ďal­šia fun­kcia od fir­my Aka­mai.

Eric­sson vy­uži­je tech­no­ló­giu zjed­no­te­nej vy­rov­ná­va­cej pa­mä­te od fir­my Aka­mai k dy­na­mic­ké­mu zdie­ľa­niu ka­pa­cít me­dzi ope­rá­tor­mi a ich zá­kaz­ník­mi sie­tí CDN aj k bez­drô­to­vým inter­ne­to­vým pre­no­som. Rie­še­nie umož­ní te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom ria­diť a pos­ky­to­vať vlast­ný ob­sah aj ob­sah do­da­ný tre­ťou stra­nou. Po­nu­ky no­vých sie­tí SDN na­vy­še umož­nia te­le­ko­mu­ni­kač­ným ope­rá­to­rom ušet­riť za nák­lad­nú ag­re­gá­ciu, nos­né služ­by a pre­po­jo­va­cie/pre­no­so­vé nák­la­dy. In­teg­rá­cia rie­še­ní do infra­štruk­tú­ry sie­ťo­vých pro­ce­sov te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov pos­kyt­ne de­tail­nú kon­tro­lu nad pri­de­ľo­va­ním zdro­jov a kva­li­tou skú­se­nos­tí zá­kaz­ní­kom, čím sa umož­ní ope­rá­to­rom pred­kla­dať at­rak­tív­ne po­nu­ky rôz­nym pos­ky­to­va­te­ľom ob­sa­hu. Te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri mô­žu maxima­li­zo­vať vy­uži­tie svo­jich in­ves­tí­cií do sie­tí CDN po­čia­toč­nou op­ti­ma­li­zá­ciou bez­drô­to­vých pre­no­sov a s ras­tom poč­tu zá­kaz­ní­kov pos­tup­ne pre­roz­de­ľo­vať zdro­je pre ob­sah s pri­da­nou hod­no­tou.

Zdroj: EricssonOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter