Epicor ponúkne svoje podnikové aplikácie aj cez cloud Windows Azure

Spo­loč­nosť Epi­cor Software Cor­po­ra­tion, pop­red­ný do­dá­va­teľ sof­tvé­ro­vých rie­še­ní pre ria­de­nie pod­ni­ko­vých pro­ce­sov v or­ga­ni­zá­ciách z od­vet­via vý­ro­by, dis­tri­bú­cie, pre­da­ja a slu­žieb, ozna­mu­je uzav­re­tie stra­te­gic­kej alian­cie so spo­loč­nos­ťou Mic­ro­soft. Epi­cor na zá­kla­de tej­to spo­lup­rá­ce pou­ži­je plat­for­mu Win­dows Azu­re a nas­le­du­jú­cu ver­ziu svoj­ho ERP rie­še­nia po­núk­ne aj vo va­rian­te on-de­mand (rie­še­nie pos­ky­to­va­né for­mou služ­by). Plat­for­my Win­dows Azu­re a SQL Azu­re bu­de vy­uží­vať aj ar­chi­tek­tú­ra Epi­cor ICE Bu­si­ness.

Spo­loč­nos­ti Epi­cor a Mic­ro­soft zdie­ľa­jú v ob­las­ti cloud com­pu­tin­gu a tvor­by pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií po­dob­nú ví­ziu. Fi­rem­né ap­li­ká­cie by pod­ľa toh­to prís­tu­pu ma­li byť pos­ky­to­va­né tak, aby ľu­ďom umož­ni­li pra­co­vať pod­ľa ich vlas­tných po­žia­da­viek - po­kiaľ mož­no ke­dy­koľ­vek, od­kiaľ­koľ­vek a s po­mo­cou ľu­bo­voľ­né­ho za­ria­de­nia. Ot­vo­re­ná a flexibil­ná clou­do­vá plat­for­ma Win­dows Azu­re umož­ňu­je rých­ly vý­voj, na­sa­de­nie i ria­de­nie ap­li­ká­cií na­prieč glo­bál­nou sie­ťou dá­to­vých cen­tier spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft. Mož­no pri­tom pou­žiť prak­tic­ky ľu­bo­voľ­ný prog­ra­mo­va­cí ja­zyk, nás­troj aj roz­hra­nie (fra­mework).

In­sights 2012, tre­tia hlav­ná ver­zia ar­chi­tek­tú­ry Epi­cor ICE, po­núk­ne po­mo­cou ar­chi­tek­tú­ry Win­dows Azu­re for­mou služ­by plat­for­mu aj infra­štruk­tú­ru (plat­form as a servic­e - PAAS, infra­struc­tu­re as a servic­e - IAAS). Nas­ta­vi­teľ­ná servisn­e orien­to­va­ná ar­chi­tek­tú­ra (SOA) Epi­cor ICE umož­ní prís­tup k ši­ro­ké­mu por­tfó­liu ob­chod­ných ap­li­ká­cií spo­loč­nos­ti Epi­cor pre zá­kaz­ní­kov z ob­las­ti vý­ro­by, dis­tri­bú­cie a slu­žieb. Rie­še­nia Epi­cor Extend tak bu­dú pros­tred­níc­tvom clou­du dos­tup­né väč­šie­mu poč­tu zá­kaz­ní­kov.

Uve­de­nie pr­vej ver­zie ERP Epi­cor v ro­ku 2008 zna­me­na­lo pre­lo­mo­vú uda­losť a sta­lo sa ukáž­kou pod­ni­ko­vých rie­še­ní ďal­šej ge­ne­rá­cie. To­to rie­še­nie bo­lo špe­ciál­ne navr­hnu­té pre ras­tú­ce lo­kál­ne aj me­dzi­ná­rod­né fir­my a vy­uží­va­lo mo­der­né tech­no­ló­gie ty­pu Web 2.0, ako je napr. Epi­cor True SOA™. Iš­lo o flexibil­nú, na štan­dar­doch za­lo­že­nú sof­tvé­ro­vú ar­chi­tek­tú­ru pre tvor­bu a de­fi­no­va­nie pod­ni­ko­vých pro­ce­sov vo for­me opa­ko­va­ne pou­ži­teľ­ných slu­žieb. Vý­sled­kom bo­la plat­for­ma, kto­rá pod­ni­kom po­núk­la efek­tív­nu pod­po­ru pre in­teg­rá­ciu ap­li­ká­cií v rám­ci fir­my aj pre spo­lup­rá­cu me­dzi via­ce­rý­mi fir­ma­mi.

„Spo­loč­nosť Epi­cor pat­rí pri za­vá­dza­ní naj­nov­ších tech­no­ló­gií Mic­ro­sof­tu už tra­dič­ne k líd­rom," uvie­dol Walid Abu-Had­ba, vice­pre­zi­dent spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft. „Vlas­tnos­ti pros­tre­dia Win­dows Azu­re a SQL Azu­re te­raz Epi­co­ru umož­nia pos­kyt­núť pred­kon­fi­gu­ro­va­né vir­tua­li­zo­va­né pros­tre­die, kto­ré zjed­no­du­ší im­ple­men­tá­ciu ap­li­ká­cií a umož­ní viac zá­kaz­ní­kom vy­uží­vať vý­ho­dy cloud com­pu­tin­gu."

„Epi­cor pri­jal tech­no­ló­giu Win­dows Azu­re už krát­ko po jej uve­de­ní. Vý­ho­dy Win­dows Azu­re a SQL Azu­re sme te­raz tes­to­va­li v spo­lup­rá­ci s mno­hý­mi na­ši­mi zá­kaz­ník­mi," do­dá­va Erik Joh­nson, vice­pre­zi­dent pre pro­duk­to­vý mar­ke­ting spo­loč­nos­ti Epi­cor. „Mys­lí­me si, že prá­ve tu sa uka­zu­je bu­dúc­nosť cloud com­pu­tin­gu vo for­me ap­li­ká­cií, kto­ré vy­chá­dza­jú z ná­roč­ných po­žia­da­viek ako pod­ni­kov, tak aj kon­co­vých uží­va­te­ľov."

Zdroj: Epicor Software CorporationOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter