Dôvera v sektore private equity v strednej Európe sa obnovuje, investori si zvykajú na „nový“ normál

Za pos­led­ných šesť me­sia­cov bo­lo me­dzi pri­va­te equi­ty in­ves­tor­mi v stred­nej Euró­pe za­zna­me­na­né opatr­né oži­ve­nie op­ti­miz­mu, kto­ré zvrá­ti­lo re­kord­ný pok­les dô­ve­ry z je­se­ne 2011. Ide o kľú­čo­vé zis­te­nie naj­nov­šie­ho vy­da­nia In­dexu dô­ve­ry pri­va­te equi­ty in­ves­to­rov v stred­nej Euró­pe spo­loč­nos­ti De­loit­te, kto­rý uka­zu­je, že všeo­bec­né zmier­ne­nie ne­ga­ti­viz­mu, kto­rý mi­nu­lý rok ov­plyv­nil in­ves­to­rov, sa tiež jas­ne od­zr­kad­li­lo na znač­nom ná­ras­te ak­ti­vít v ob­las­ti fú­zií a ak­vi­zí­cií v tom­to re­gió­ne za up­ly­nu­lých šesť me­sia­cov.

„Pries­kum ob­sa­hu­je ve­ľa pa­ra­met­rov, v kto­rých sa dô­ve­ra zlep­ši­la, a ur­či­te je cí­tiť, že sa na tr­hu viac tran­sak­cií. Tú­to sku­toč­nosť potvr­dzu­je 20 no­vých in­ves­tí­cií, kto­ré sú uve­de­né v pries­ku­me" uvie­dol Garret Byr­ne, par­tner spo­loč­nos­ti De­loit­te a ve­dú­ci pre sek­tor pri­va­te equi­ty."

Vďa­ka zvý­še­né­mu op­ti­miz­mu res­pon­den­tov pries­ku­mu stú­pol in­dex z his­to­ric­ky dru­hej naj­niž­šej hod­no­ty (70 v ok­tób­ri 2011) na hod­no­tu 101, čo pred­sta­vu­je tre­tí naj­prud­ší ná­rast od svoj­ho za­ve­de­nia v mar­ci 2003. Ho­ci je in­dex prib­liž­ne na rov­na­kej úrov­ni ako v ap­rí­li 2008, čo bo­lo ob­do­bie tes­ne pred ko­lap­som, dnes preu­ka­zu­je stú­pa­jú­ci, a nie dl­ho­do­bo kle­sa­jú­ci trend, ako to­mu bo­lo pred štyr­mi rok­mi.

Hlav­né zis­te­nia pries­ku­mu:

  • Zvy­šu­jú­ca sa mie­ra dô­ve­ry naz­na­ču­je, že oba­vy z eko­no­mic­kých tur­bu­len­cií v ce­lom re­gió­ne, kto­ré bo­li cha­rak­te­ris­tic­ké pre pred­chá­dza­jú­ce vy­da­nie pries­ku­mu dô­ve­ry v ob­las­ti pri­va­te equi­ty spo­loč­nos­ti De­loit­te, os­lab­li.
  • 24 % res­pon­den­tov pred­pok­la­dá zlep­še­nie eko­no­mic­kých pod­mie­nok po­čas nas­le­du­jú­cich šies­tich me­sia­cov a 29 % oča­ká­va zvý­še­nie ak­ti­vi­ty pri­va­te equi­ty in­ves­to­rov na tr­hu.
  • In­ves­to­ri v re­gió­ne vy­uží­va­jú príl­eži­tos­ti na tr­hu zá­kaz­ní­kov náš­ho re­gió­nu a uka­zu­jú, že sú čo­raz viac prip­ra­ve­ní pri­jí­mať in­ves­tič­né ri­zi­ká.
  • 59 % res­pon­den­tov oča­ká­va, že no­vým in­ves­tí­ciám bu­dú do kon­ca le­ta 2012 ve­no­vať naj­viac ča­su.
  • Jed­no z naj­vyš­ších po­die­lov v his­tó­rii pries­ku­mu má sku­pi­na res­pon­den­tov, kto­rá oča­ká­va, že väč­ši­nu ča­su bu­de ve­no­vať zís­ka­va­niu no­vých fon­dov (18 %), čo naz­na­ču­je, že sa prip­ra­vu­jú na zvý­še­nie in­ves­tič­nej čin­nos­ti v naj­bliž­ších ro­koch.

„Nech je fi­nan­čná a eko­no­mic­ká bu­dúc­nosť aká­koľ­vek, da­lo by sa po­ve­dať, že pred­sta­vi­te­lia sek­to­ra pri­va­te equi­ty v na­šom re­gió­ne sa nau­či­li efek­tív­ne a po­zi­tív­ne rea­go­vať na príl­eži­tos­ti bez oh­ľa­du na cha­rak­ter prev­lá­da­jú­ce­ho pod­ni­ka­teľ­ské­ho pros­tre­dia. Sú­čas­ná ak­ti­vi­ta vo všeo­bec­nos­ti sved­čí o flexibi­li­te od­bor­ní­kov, kto­rí pô­so­bia v ob­las­ti pri­va­te equi­ty v stre­doeuróp­skom re­gió­ne a kto­rí ús­peš­ne za­rea­go­va­li na neis­té tr­ho­vé pod­mien­ky, že aj na­ďa­lej bu­dú hľa­dať príl­eži­tos­ti na rast a vy­tvá­ra­nie hod­nôt - a to je dob­rá sprá­va pre náš re­gión" do­dá­va Byr­ne.

"Aj keď slo­ven­ský trh je pre väč­ši­nu pri­va­te equi­ty in­ves­to­rov re­la­tív­ne ma­lý, ne­dáv­no reali­zo­va­né in­ves­tí­cie do tech­no­lo­gic­kej spo­loč­nos­tí Sy­gic (in­ves­tič­ným fon­dom SRKF - Slo­ven­ský ras­to­vý ka­pi­tá­lo­vý fond) a me­diál­nej spo­loč­nos­ti Pia­no Me­dia (in­ves­tič­ným fon­dom 3TS Ca­pi­tal Par­tners), kto­rých biz­nis je me­dzi­ná­rod­ný, tiež pod­po­ru­jú vý­sled­ky uve­de­né­ho pries­ku­mu." do­dal Ma­roš So­ko­lov­ský, par­tner fi­nan­čné­ho po­ra­den­stva De­loit­te na Slo­ven­sku.

Zdroj: DeloitteOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter