Študenti a zástupcovia firiem sa už 5. raz stretli na podujatí CSI Leasing „Mentor Network Program“

Re­zi­den­cia ame­ric­ké­ho veľ­vys­lan­ca na Slo­ven­sku, Theo­do­ra Sedgwic­ka, sa dňa 17. má­ja za­pl­ni­la vý­bor­ný­mi štu­den­tmi a ús­peš­ný­mi ma­na­žér­mi fi­riem pri príl­eži­tos­ti 5. roč­ní­ka „Men­tor Network Prog­ra­mu". V pria­teľ­skej at­mos­fé­re sa stret­li ge­ne­rál­ni ria­di­te­lia a zá­stup­co­via ús­peš­ných fi­riem na Slo­ven­sku s 54 štu­den­tmi Eko­no­mic­kej Uni­ver­zi­ty, Ci­ty Uni­ver­si­ty of Seatt­le, Uni­ver­zi­ty Ko­men­ské­ho, Fa­kul­ty ma­naž­men­tu, Fa­kul­ty so­ciál­nych a eko­no­mic­kých vied, Fa­kul­ty prá­va, Fa­kul­ty ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky, Pa­neu­róp­skej vy­so­kej ško­ly či Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve.

Par­tne­ri po­du­ja­tia „Men­tor Network Prog­ram" sa už päť ro­kov sna­žia tou­to ces­tou pou­ká­zať na dô­le­ži­tosť jed­nej z prio­rít ne­dáv­no uve­de­nej ini­cia­tí­vy Am­Cham „2012: Rok vzde­lá­va­nia", kto­rou je pre­pá­ja­nie praxe s aka­de­mic­kou sfé­rou.

Ako uvie­dol Mar­tin Kar­doš, vý­kon­ný ria­di­teľ CSI Lea­sing a hlav­ný or­ga­ni­zá­tor Men­tor Network Prog­ra­mu: „Men­to­rin­go­vý prog­ram je skve­lý nás­troj, ako sa mô­žu štu­den­ti dos­tať do kon­tak­tu so sku­toč­ným pod­ni­ka­teľ­ským pros­tre­dím, ako zís­kať ve­do­mos­ti, ra­dy a know-how pria­mo od skú­se­né­ho men­to­ra. Stret­nu­tie so zá­stup­ca­mi fi­riem je pre nich mi­mo­riad­ne in­špi­ra­tív­ne. Pod­ni­ka­te­lia a naj­ús­peš­nej­šie spo­loč­nos­ti za­se zís­ka­jú mož­nosť pra­co­vať s naj­ta­len­to­va­nej­ší­mi štu­den­tmi, kto­rí pre nich pred­sta­vu­jú bu­dú­cu po­ten­ciál­nu pra­cov­nú si­lu. „Men­tor Network Prog­ram" slú­ži aj na zvi­di­teľ­ne­nie pra­cov­ných príl­eži­tos­tí v re­gió­ne a na­po­má­ha ply­nu­lé­mu pre­cho­du z aka­de­mic­ké­ho pros­tre­dia do sku­toč­né­ho pra­cov­né­ho sve­ta."

Ja­ke Sle­gers, ria­di­teľ Ame­ric­kej ob­chod­nej ko­mo­ry v SR, zdô­raz­nil, že „Jed­nou z hlav­ných my­šlie­nok tej­to prí­jem­nej dvoj- až troj­ho­di­no­vej re­cep­cie je mo­ti­vo­vať štu­den­tov k do­siah­nu­tiu po­dob­ných vý­sled­kov ako poz­va­ní in­špi­ra­tív­ni men­to­ri."

Theo­do­re Sedgwick, Veľ­vys­la­nec USA na Slo­ven­sku, tvr­dí, že: „Líd­ri čas­to vďa­čia za ús­pech svo­jim men­to­rom, či už uči­te­ľom ale­bo ma­na­žé­rom, kto­rí ich in­špi­ro­va­li a vied­li k ús­pe­chu. Veľ­vys­la­nec­tvo USA pre­to po­va­žu­je za dô­le­ži­té kaž­do­roč­ne pod­po­riť „Men­tor Network Prog­ram", za­lo­že­ný pod­ni­ka­te­ľom Mar­ti­nom Kar­do­šom. Osob­ne som veľ­mi rád, že v rám­ci prog­ra­mu mô­žem byť sám men­to­rom pre ta­len­to­va­ných štu­den­tov a že im mô­žem ve­no­vať svoj čas."

Cie­ľom „Men­tor Network Prog­ra­mu" je pos­kyt­núť štu­den­tom príl­eži­tosť ka­riér­ne­ho men­to­rin­gu a po­ra­den­stva pria­mo od vý­znam­ných ge­ne­rál­nych ria­di­te­ľov a ma­na­žé­rov fi­riem. Na Slo­ven­sku je prog­ram koor­di­no­va­ný spo­loč­nos­ťou CSI Lea­sing v spo­lup­rá­ci s Ame­ric­kou ob­chod­nou ko­mo­rou v SR (Am­Cham) a Veľ­vys­la­nec­tvom Spo­je­ných štá­tov Ame­ric­kých na Slo­ven­sku.

Zdroj: AmChamOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter