Pitie kávy znižuje riziko smrti

Star­ší ľu­dia, kto­rí vo svo­jom ži­vo­te pi­li ko­feí­no­vú ale­bo bez­ko­feí­no­vú ká­vu, zo­mie­ra­li náh­le me­nej čas­to ako os­tat­ní. Zis­ti­li to ved­ci z ame­ric­ké­ho Ná­rod­né­ho cen­tra pre vý­skum ra­ko­vi­ny.

Ľudia, kto­rí pi­li ká­vu, zo­mie­ra­li zried­ka­vej­šie na in­fark­ty, dý­chacie cho­ro­by, zra­ne­nia ale­bo ne­ho­dy, cuk­rov­ku a in­fek­cie. Ved­ci neob­ja­vi­li spo­je­nie me­dzi pi­tím ká­vy a ra­ko­vi­nou. Vý­sled­ky z veľ­ké­ho vý­sku­mu se­nio­rov moh­li od­bor­ní­ci zhod­no­tiť po ich úp­ra­ve a od­bre­me­ne­ní od iných ri­zi­ko­vých fak­to­rov úmr­tia, ako napr. faj­če­nia či pi­tia al­ko­ho­lu. Ved­ci va­ru­jú, že ich zis­te­nia v sku­toč­nos­ti ne­mu­sia zna­me­nať, že pi­tie ká­vy predl­žu­je ži­vot. Neal Freed­man a je­ho ko­le­go­via skú­ma­li spo­ji­tosť me­dzi pi­tím ká­vy a ri­zi­kom úmr­tia u 400 000 ame­ric­kých mu­žov a žien vo ve­ku 50 až 71 ro­kov, kto­rý sa zú­čas­tni­li na roz­sia­hlom pries­ku­me NIH-AARP Di­et and Health Stu­dy. Od ro­ku 1995, ke­dy vy­pl­ni­li účas­tní­ci vý­sku­mu do­taz­ník, ich ved­ci sle­do­va­li až po ich smrť, ale­bo do kon­ca ro­ku 2008. Ved­ci zis­ti­li, že spo­je­nie me­dzi pi­tím ká­vy a zní­že­ním ri­zi­ka smr­ti bo­la o to väč­šia, čím viac ká­vy člo­vek kon­zu­mo­val.

Op­ro­ti ľu­ďom, kto­rí ká­vu ne­pi­li, zo­mie­ra­li mi­lov­ní­ci tma­vé­ho ná­po­je ná­hod­ne v prie­me­re o 10% zried­ka­vej­šie. Pi­tie ká­vy sa ne­da­lo spo­jiť s úmr­tím na ra­ko­vi­nu u žien, u mu­žov zna­me­na­lo zvý­še­né množ­stvo ká­vy aj zvý­še­né ri­zi­ko smr­ti na ra­ko­vi­nu. „Ká­va je v USA jed­ným z naj­čas­tej­šie kon­zu­mo­va­ných ná­po­jov, ale spo­ji­tosť me­dzi ňou a ri­zi­kom smr­ti bo­la do­te­raz nez­ná­ma," po­ve­dal Freed­man. „Zis­ti­li sme, že pi­tie ká­vy sa spá­ja so zni­žo­va­ním ri­zi­ka úmr­tia z mno­hých dô­vo­dov. Ho­ci ne­do­ká­že­me ur­čiť, či je ten­to vzťah prí­čin­ný, ve­rí­me, že do­ká­že­me as­poň niek­to­rých pres­ved­čiť, že pi­tie ká­vy ne­mu­sí nut­ne náš­mu zdra­viu ško­diť."

Vý­skum­ní­ci upo­zor­ňu­jú, že kon­zu­má­ciu al­ko­ho­lu ľu­dia po­su­dzo­va­li sa­mi a in­for­má­ciu sa po­da­ri­lo zís­kať len pre je­den mo­ment, čo sa ne­mu­sí zho­do­vať s dl­ho­do­bý­mi vzor­ca­mi sprá­va­nia. Ved­ci tiež ne­ma­li in­for­má­ciu o spô­so­be príp­ra­vy ká­vy, kto­rý pod­ľa ved­cov ov­plyv­ňu­je hla­di­ny niek­to­rých priaz­ni­vých lá­tok v ká­ve. „Ne­vie­me, ak to tak vô­bec je, ako ká­va ov­plyv­ňu­je ri­zi­ko smr­ti. Ob­sa­hu­je to­tiž viac ako 1000 zlo­žiek, kto­ré mô­žu po­ten­ciál­ne ov­plyv­ňo­vať na­še zdra­vie," po­ve­dal Freed­man. „Naj­skú­ma­nej­šou lát­kou je ko­feín, na­še vý­sled­ky sa však vo väč­ši­ne prí­pa­dov zho­do­va­li bez oh­ľa­du na to, či ho ká­va ob­sa­ho­va­la ale­bo nie."

Zdroj: eQuarkOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter