ISTROBOT 2012

Dva­nás­ty roč­ník me­dzi­ná­rod­nej sú­ťa­že ro­bo­tov Is­tro­bot svo­jich fa­nú­ši­kov nes­kla­mal. De­siat­ky nad­šen­cov z ce­lé­ho Slo­ven­ska i priľ­ah­lých kra­jín pred­vied­li vý­sled­ky svo­jej zruč­nos­ti, konštruk­tér­ske­ho i prog­ra­má­tor­ské­ho ume­nia. Náv­štev­ní­ci toh­to oje­di­ne­lé­ho po­du­ja­tia ma­li mož­nosť vi­dieť v pries­to­roch Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky STU v Bra­tis­la­ve nie­koľ­ko de­sia­tok ro­bo­tov - od mi­nia­túr­ne­ho ro­bo­ta Poc­ket­Bot2, kto­rý sa zmes­tí do kra­bič­ky od zá­pa­liek až po de­siat­ky ki­log­ra­mov vá­žia­ce­ho ro­bo­ta MRVK, kto­rý slú­ži ako vý­skum­ná plat­for­ma na Ústa­ve ria­de­nia a prie­my­sel­nej in­for­ma­ti­ky FEI STU v Bra­tis­la­ve.

Ako sa da­ri­lo sú­ťa­žia­cim v jed­not­li­vých sú­ťaž­ných dis­cip­lí­nach?
Bo­lo za­ují­ma­vých via­ce­ro ka­te­gó­rií, k stá­li­ciam: Myš v blu­dis­ku; Sto­pár, bo­la pri­da­ná no­vá sú­ťaž­ná ka­te­gó­ria so zá­had­ným náz­vom V skla­de ke­ču­pu. Úlo­hou sú­ťa­žia­cich ro­bo­tov bo­lo náj­sť v skla­de pred­sta­vo­va­nom sie­ťou 5x5 štvor­cov cel­ko­vo 4 kon­zer­vy s pa­ra­daj­ko­vým pret­la­kom a dop­ra­viť ich do svoj­ho „do­má­ce­ho" skla­du. Ná­roč­nosť úlo­hy spo­čí­va­la nie­len v zos­tro­je­ní a nap­rog­ra­mo­va­ní ro­bo­ta, kto­rý je schop­ný kon­zer­vy as­poň dot­la­čiť do­mov, ale aj vo vy­mys­le­ní vhod­nej stra­té­gie, aby sú­per zís­kal men­ší po­čet kon­zerv. Na­po­kon sa v tej­to ka­te­gó­rii ziš­lo cel­ko­vo 11 ro­bo­tov, kto­rí prek­va­pi­li rôz­nos­ťou prís­tu­pu k zbie­ra­niu ple­choviek. Na­po­kon sa fi­ná­lo­vé zá­po­le­nie skon­či­lo prek­va­pe­ním pre roz­hod­cov, kto­rí kon­šta­to­va­li, že až tri ro­bo­ty zís­ka­ly rov­na­ký maximál­ny po­čet bo­dov 9. Pre­to sa po­ro­ta roz­hod­la ude­liť tri ce­ny za ví­ťaz­stvo v tej­to ka­te­gó­rii, kto­rú ča­ká sľub­ná bu­dúc­nosť. Zví­ťa­zi­li Do­mi­nik Fe­dor (ro­bot Fran­kie), Igor La­cík a Fran­ti­šek Na­gy (ro­bot Fran­ta) a Ve­terRo­bot Team zo ZŠ Ve­ter­ni­co­vá s rov­no­men­ným ro­bo­tom.

Ka­te­gó­ria Frees­ca­le Ra­ce Challen­ge
Za­ují­ma­vým dopl­nkom ro­bo­tic­kých dis­cip­lín bo­la aj ka­te­gó­ria Frees­ca­le Ra­ce Challen­ge, čo je sú­ťaž tak­mer oby­čaj­ných autod­rá­ho­vých autí­čiek, kto­ré však ne­ria­di člo­vek ov­lá­da­čom, ale mu­sia sa na nez­ná­mej tra­ti do­ká­zať ria­diť sa­mé. Aby naj­mä v zá­kru­tách ne­vy­le­te­li z drá­hy, mu­sia pris­pô­so­biť rých­losť úda­jom na­me­ra­ným sní­mač­mi zrý­chle­nia, tzv. ak­ce­le­ro­met­ra­mi. Z tej­to sú­ťa­že pos­tú­pi­li dva­ja naj­rý­chlej­ší, To­máš Pav­lí­ček a Lu­káš Hrec­ko, do fi­ná­le, kto­ré sa us­ku­toč­ní v má­ji v Rož­nově pod Rad­hoštěm.

Ka­te­gó­ria Voľ­ná jaz­da a jej vý­her­co­via
Náv­štev­nkom toh­to­roč­né­ho Is­tro­bo­ta pred­sta­vi­li svo­je pro­jek­ty aj účas­tní­ci ka­te­gó­rie Voľ­ná jaz­da. Tra­ja ví­ťa­zi vzbu­dzo­va­li reš­pekt nie­len roz­mer­mi, ale aj kom­plexnos­ťou svo­jich ro­bo­tov. Ví­ťa­zi tej­to ka­te­gó­rie, Ján Ba­čík a Vik­tor Šla­pák z Ko­šíc pred­sta­vi­li ve­rej­nos­ti ma­lý vr­tuľ­ník Pro­mét­heus, kto­rý je pos­tup­ne dopĺňa­ný množ­stvom elek­tro­ni­ky, sen­zor­mi a sof­tvé­rom, kto­rý by mal na­po­kon umož­niť auto­ma­tic­ký let stro­ja s mož­nos­ťou sle­do­va­nia te­le­met­ric­kých úda­jov na po­čí­ta­či. Na po­rot­cov za­pô­so­bil aj ro­bot Spi­rit Ju­nior - mo­del ves­mír­ne­ho ro­bo­ta Spi­rit, kto­rý skú­mal povrch Mar­su. Úcty­hod­ný mo­del toh­to pries­kum­ní­ka pred­sta­vil Ka­mil Sza­bo z Mar­ti­na. Tre­tím ús­peš­ným konštruk­té­rom v tej­to ka­te­gó­rii je Alexan­der Sütő z Ko­šíc, kto­ré­ho pá­so­vý ro­bot Pro­tos IV slú­ži ako mo­del zá­chra­nár­ske­ho ro­bo­ta schop­né­ho lo­ka­li­zo­vať a vy­hľa­dá­vať obe­te v su­ti­nách.

...a ďal­ší z množ­stva ši­kov­ných
Zá­ujem pub­li­ka si však vy­slú­žill pre­dov­šet­kým spô­so­bom ov­lá­da­nia - ro­bot vy­ba­ve­ný sen­zo­rom Ki­nect sle­du­je ges­tá svoj­ho tvor­cu a na­po­dob­ňu­je ich. V ne­sú­ťaž­nej čas­ti pred­sta­vi­li auto­ri pro­jek­tu stra­tos­fé­ric­ké­ho ba­ló­nu Ju­lo2 vý­sled­ky ne­dáv­ne­ho le­tu z hvez­dár­ne v Par­ti­zán­skom. Vi­de­li sme aj ukáž­ky zá­po­le­nia auto­nóm­nych autí­čiek z me­diz­ná­rod­nej sú­ťa­že Frees­ca­le Cup a nie­koľ­ko sku­toč­ne vy­da­re­ných konštruk­cií ro­bo­tov zo sta­veb­ni­ce Le­go Min­dstorms.

Zdroj: eQuarkOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter