ZlavaDna.sk dosiahla v prvom kvartáli tržby vo výške 2,5 mil. eur

Inter­ne­to­vý zľa­vo­vý por­tál Zla­vaD­na.sk do­sia­hol za pr­vé tri me­sia­ce toh­to ro­ku tr­žby vo vý­ške 2,5 mil. eur, čo pred­sta­vu­je me­dzi­roč­ný ná­rast o 75 %. V po­ra­dí šies­ty kvar­tál exis­ten­cie por­tá­lu sa tak stal vô­bec je­ho naj­ús­peš­nej­ším. Spo­loč­nosť o tom in­for­mo­va­la vo štvr­tok.

"Po­zi­tív­ny trend vo vý­vo­ji pre­da­ja Zla­vaD­na.sk do­ka­zu­je, že kon­cept ko­lek­tív­ne­ho na­ku­po­va­nia ne­bol len mód­nou vl­nou, ako mno­hí pred­po­ve­da­li," skon­šta­to­val ko­na­teľ por­tá­lu Zla­vaD­na.sk Zden­ko Hos­chek. Ako do­dal, zá­kaz­ní­ci na­vy­še za­ča­li up­red­nos­tňo­vať drah­šie a exklu­zív­nej­šie po­nu­ky. "Me­ní sa tiež štruk­tú­ra na­šich klien­tov, ok­rem klien­tov, kto­rí sa k nám vra­ca­jú sa nám da­rí os­lo­viť nap­rík­lad aj par­tne­rov z ob­las­ti fi­nan­čných in­šti­tú­cií a zdra­vot­níc­tva. Veľ­mi pre­dá­va­né sú u nás v os­tat­nej do­be aj luxus­né uby­to­va­nia od exklu­zív­nych par­tne­rov," uvie­dol Hos­chek.

Zľa­vo­vý por­tál Zla­vaD­na.sk vzni­kol v ok­tób­ri 2010. S prib­liž­ne 35 tis. uni­kát­ny­mi náv­štev­ník­mi za deň si dr­ží pr­ven­stvo v náv­štev­nos­ti. Za me­siac pre­dá prie­mer­ne 50 tis. zľa­vo­vých ku­pó­nov, v pr­vom kvar­tá­li ro­ka 2012 to bo­lo spo­lu 165 tis. ku­pó­nov v prie­mer­nej hod­no­te 15 eur.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter