Facebook dnes vstupuje na burzu, máte záujem o akcie?

facebook_akcie.jpg V pia­tok sa na newyor­skej bur­ze za­čne ob­cho­do­vať s ak­cia­mi Fa­ce­boo­ku, naj­väč­šej so­ciál­nej sie­te, kto­rá má viac ako 900 mi­lió­nov re­gis­tro­va­ných pou­ží­va­te­ľov. Zá­ujem o ne je ob­rov­ský. Pô­vod­né roz­pä­tie ce­ny ak­cií od 28 do 35 do­lá­rov sa zvý­ši­lo na 34 - 38 do­lá­rov. Tr­ho­vá ka­pi­ta­li­zá­cia spo­loč­nos­ti by sa te­da po­hy­bo­va­la v roz­me­dzí 93 až 104 mi­liárd do­lá­rov. Ich pre­daj by mo­hol spo­loč­nos­ti pri­niesť na­mies­to oča­ká­va­ných 13,6 mld. do­lá­rov až 14,7 mi­liar­dy.

Pod­ľa den­ní­ka Fi­nan­cial Ti­mes by veľ­ký zá­ujem drob­ných in­ves­to­rov, ochot­ných za­pla­tiť za ak­cie akú­koľ­vek su­mu, mo­hol ich ce­nu zvý­šiť na úro­veň, kto­rú veľ­kí in­ves­to­ri bu­dú po­va­žo­vať za ne­fé­ro­vú, čo by moh­lo uš­ko­diť re­pu­tá­cii Fa­ce­boo­ku.

In­ves­to­ri pok­la­da­jú v pos­led­nom ča­se za otáz­ne, či je ohod­no­te­nie Fa­ce­boo­ku na viac ako 100 mi­liárd do­lá­rov nao­zaj reál­ne aj pri je­ho kle­sa­jú­cich tr­žbách a sla­bej po­zí­cii na mo­bil­ných za­ria­de­niach. „Aby to bo­la dob­rá in­ves­tí­cia pre nie­ko­ho, kto chce ak­cie kú­piť a dr­žať ich, mu­sí hod­no­ta spo­loč­nos­ti rásť v dl­ho­do­bom ho­ri­zon­te," po­ve­dal Ste­ve Wein­stein, ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ITG In­ves­tment Re­search. „No mo­men­tál­ne Fa­ce­book nie je na ces­te do­siah­nuť ta­ké­to fi­nan­čné vý­sled­ky." Ana­ly­ti­ci neod­po­rú­ča­jú ku­po­vať ak­cie Fa­ce­boo­ku hneď v pr­vý deň ob­cho­do­va­nia, ra­dia rad­šej poč­kať na to, ako sa ich ce­na vy­vi­nie v nas­le­du­jú­cich dňoch.

Zdroj: ft.com
bloom­berg.comOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter