Inaugurácia nového dekana FIIT STU v Bratislave

Do fun­kcie de­ka­na Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve (FIIT STU) bol vče­ra inau­gu­ro­va­ný doc. Ing. Pa­vel Či­čák, PhD. Do fun­kcie ho sláv­nos­tne uvie­dol rek­tor Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty, prof. Ing. Ro­bert Red­ham­mer, PhD.

„FIIT STU pat­rí me­dzi špič­ko­vé ve­dec­ké pra­co­vis­ká na Slo­ven­sku. Má kva­lit­ne vy­bu­do­va­né pe­da­go­gic­ké i ve­dec­ké zá­ze­mie, po­mo­cou kto­ré­ho mô­že jed­nak udr­žať svo­je po­zí­cie vo vý­vo­ji tech­no­ló­gií a zá­ro­veň sa ako in­šti­tú­cia pre­sa­diť me­dzi mo­der­ný­mi uni­ver­zi­ta­mi vo sve­te.

In­for­ma­ti­ka, in­for­mač­né a ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie za­ží­va­jú v sú­čas­nos­ti ne­vý­da­ný roz­mach. FIIT STU vy­cho­vá­va od­bor­ní­kov pre da­nú ob­lasť a jej zá­me­rom je pod­po­ro­vať zá­ujem o tie­to sme­ry v čo naj­šir­šom ok­ru­hu mlá­de­že," uvie­dol no­vý de­kan.

No­vé­ho de­ka­na priš­li vo fun­kcii pri­ví­tať pred­sta­vi­te­lia os­tat­ných pra­co­vísk a fa­kúlt STU, par­tner­ských uni­ver­zít a zá­stup­co­via vý­znam­ných IT spo­loč­nos­tí. Prí­ho­vor pred­nie­sol ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Hewlett Pac­kard Slo­va­kia Ing. Mar­tin Ku­ba­la.

Doc. Ing. Pa­vel C
̌ičák, PhD. pra­cu­je na STU 32 ro­kov. Šty­ri ro­ky ria­dil Ústav počítačových sys­té­mov a sie­tí FIIT, a osem ro­kov za­stá­val fun­kciu pro­de­ka­na pre za­hra­ničnú a do­má­cu spo­lup­rá­cu a pro­pa­gá­ciu FIIT.

Orien­tu­je sa na prob­le­ma­ti­ku návr­hu ria­dia­cich jed­no­tiek a sys­té­mov vrá­ta­ne dis­tri­buo­va­ných sys­té­mov so za­me­ra­ním na rie­še­nie ko­mu­ni­kač­nej infra­štruk­tú­ry v in­for­mač­ných sie­ťach. Kom­plet­ne za­vie­dol 12 pred­me­tov z to­ho 3 v an­glic­kom ja­zy­ku. Vie­dol množ­stvo štu­dent­ských ve­dec­kých, ba­ka­lár­skych a di­plo­mo­vých prác, vy­ško­lil troch dok­to­ran­dov. Je spo­luauto­rom 1 kni­hy, 15 vy­so­koš­kol­ských skrípt a učeb­ných textov. Má na kon­te 7 zlep­šo­va­cích návr­hov.

Zdroj: FIIT STUOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter