Samsung vyhlasuje celosvetovú súťaž pre vývojárov mobilných aplikácií

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., pop­red­ný vý­rob­ca na tr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky a sve­to­vá jed­not­ka v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, od­štar­to­va­la ce­los­ve­to­vú sú­ťaž Sam­sung Smart App Challen­ge 2012, kto­rej cie­ľom je pod­po­riť roz­voj mo­bil­né­ho eko­sys­té­mu ur­če­né­ho pre pou­ží­va­te­ľov pro­duk­tov GA­LAXY Tab a GA­LAXY No­te.

Sú­ťaž je roz­de­le­ná do dvoch ka­te­gó­rií - „Sam­sung Apps Su­per Apps" (naj­lep­šie ap­li­ká­cie pre ob­chod Sam­sung Apps) a „Best S Pen Apps" (naj­lep­šie ap­li­ká­cie vy­uží­va­jú­ce elek­tro­nic­ké pe­ro S Pen). Cel­kom bu­de vy­bra­ných 80 ví­ťaz­ných ap­li­ká­cií, me­dzi kto­ré bu­de ok­rem ce­lé­ho ra­du ďal­ších cien roz­de­le­ných 4,08 mil USD.

Sú­ťa­že sa mô­žu zú­čas­tniť vý­vo­já­ri mo­bil­ných ap­li­ká­cií z ce­lé­ho sve­ta. Vý­vo­já­ri, kto­rí ma­jú zá­ujem svo­je ap­li­ká­cie do sú­ťa­že prih­lá­siť, sa mô­žu re­gis­tro­vať pria­mo na strán­kach sú­ťa­že http://www.smar­tappchallen­ge.com.
„Od svoj­ho uve­de­nia na trh sa GA­LAXY Tab a GA­LAXY No­te spo­lu s in­te­li­gen­tný­mi te­le­fón­mi Sam­sung GA­LAXY sta­li neod­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou SMART ži­vot­né­ho štý­lu. Sam­sung Smart App Challen­ge vý­raz­ne roz­ší­ri mož­nos­ti vý­be­ru ap­li­ká­cií pre tie­to prís­tro­je, tak­že si pou­ží­va­te­lia bu­dú môcť do­priať bo­hat­ší zá­ži­tok," uvie­dol Kang-hyun Kwon, vice­pre­zi­dent di­ví­zie Me­dia So­lu­tions Cen­ter spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics. „Sú­ťaž je ideál­nou príl­eži­tos­ťou aj pre vý­vo­já­rov z Čes­kej re­pub­li­ky a Slo­ven­ska, pre­to­že pou­ží­va­te­lia Sam­sung Apps pa­tria v tých­to kra­ji­nách k veľ­mi ak­tív­nym fa­nú­ši­kom tej­to služ­by," do­dá­va Jan Va­ní­ček, Con­tent Ma­na­ger spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak.

Účas­tní­ci sú­ťa­že bu­dú roz­de­le­ní do dvoch ka­te­gó­rií. V seg­men­te Sam­sung Apps Su­per Apps bu­de o ví­ťa­zoch roz­ho­do­vať ve­rej­nosť, pri­čom o su­mu ve­no­va­nú na vý­hry sa po­de­lí 30 naj­viac sťa­ho­va­ných hier a 30 naj­viac sťa­ho­va­ných ne­her­ných ap­li­ká­cií. V seg­men­te Best S Pen App bu­de o ví­ťaz­ných pro­duk­toch, me­dzi kto­ré sa za­ra­dí 20 ino­va­tív­nych ap­li­ká­cií, kto­ré za­ují­ma­vým a prak­tic­kým spô­so­bom vy­uží­va­jú fun­kciu S Pen, roz­ho­do­vať po­ro­ta.

Ví­ťa­zi bu­dú od­me­ne­ní pe­ňaž­nou su­mou a naj­rôz­nej­ší­mi vý­ho­da­mi pri pro­pa­gá­cii pros­tred­níc­tvom glo­bál­nych dis­tri­buč­ných ka­ná­lov spo­loč­nos­ti Sam­sung. Bu­dú mať mož­nosť pro­pa­go­vať svo­je ap­li­ká­cie pros­tred­níc­tvom ce­lé­ho ra­du me­diál­nych ka­ná­lov ur­če­ných pre so­ciál­ne sie­te a tiež pros­tred­níc­tvom iných on­li­ne aj of­fli­ne plat­fo­riem, ako napr. Sam­sung Apps či Sam­sung De­ve­lo­pers.

Ďal­šie in­for­má­cie o Sam­sung Smart App Challen­ge 2012 náj­de­te na webo­vých strán­kach sú­ťa­že http://www.smar­tappchallen­ge.com.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter