FIIT STU získala ako jediná fakulta na Slovensku medzinárodnú akreditáciu IET

Me­dzi­ná­rod­nú ak­re­di­tá­ciu IET (In­sti­tu­tion of En­gi­nee­ring and Tech­no­lo­gy) zís­ka­la v mi­nu­lých dňoch Fa­kul­ta in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve (FIIT STU). Je je­di­nou fa­kul­tou na Slo­ven­sku, kto­rá ju v sú­čas­nos­ti má.

Na zís­ka­nie ak­re­di­tá­cie IET tre­ba spl­niť prís­ne pod­mien­ky. Ich cie­ľom je za­bez­pe­čiť, aby štu­den­ti kon­čia­ci da­né od­bo­ry bo­li schop­ní up­lat­niť sa na tr­hu prá­ce nie­len na Slo­ven­sku. Pris­pie­va k to­mu aj cer­ti­fi­kát IET, kto­rý zís­ka­va­jú spo­loč­ne so slo­ven­ským di­plo­mom. Ten je zá­ru­kou kva­li­ty štú­dia a zá­ro­veň potvr­dzu­je, že da­ný ab­sol­vent spl­nil po­žia­dav­ky vzde­la­nia pre pro­fe­sio­nál­nu re­gis­trá­ciu vo Veľ­kej Bri­tá­nii (tzv. Char­te­red en­gi­neer, CEng).

IET ak­re­di­tu­je štu­dij­né prog­ra­my na pr­vom ale­bo dru­hom stup­ni štú­dia, pri­čom FIIT STU má aku­tál­ne ak­re­di­to­va­né všet­ky štu­dij­né prog­ra­my na oboch stup­ňoch štú­dia.

Zdroj: FIIT STUOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter