Intenzívnejšia spolupráca s praxou je súčasťou internacionalizácie univerzít

Eko­no­mic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­tis­la­ve si vče­ra pri­po­me­nu­la 10. vý­ro­čie za­lo­že­nia Ústa­vu me­dzi­ná­rod­ných prog­ra­mov. Na po­du­ja­tí „Me­dzi­ná­rod­ná spo­lup­rá­ca uni­ver­zít v kon­texte glo­ba­li­zá­cie" pred­sta­vi­la roz­siah­le ak­ti­vi­ty a ús­pe­chy v ob­las­ti inter­na­cio­na­li­zá­cie, kto­rá si dnes vy­ža­du­je in­ten­zív­nu spo­lup­rá­cu a pre­pá­ja­nie s praxou, špe­ciál­ne s pod­ni­ka­teľ­ským pros­tre­dím.

Tá­to, čo­raz viac vzras­ta­jú­ca pot­re­ba škôl, ako aj fi­riem, je aj jed­nou z prio­rít „10+1 pre ob­lasť vzde­lá­va­nia", kto­ré ne­dáv­no pred­sta­vi­la Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra v SR v rám­ci ini­cia­tí­vy „2012: Rok vzde­lá­va­nia". Na jej napĺňa­ní ús­peš­ne dl­ho­do­bo spo­lup­ra­cu­je s Cen­trom se­ve­roa­me­ric­kých štú­dií pri Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­te v Bra­tis­la­ve, kto­ré pod­po­ru­je prak­tic­ké skú­se­nos­ti slo­ven­ských štu­den­tov s me­dzi­ná­rod­ným pra­cov­ným pros­tre­dím.

Ako uvie­dol Mi­chal Ko­vács, vý­kon­ný ria­di­teľ Cen­tra se­ve­roa­me­ric­kých štú­dií: „Mo­ti­vá­cia štu­den­ta je jed­ným z kľú­čo­vých fak­to­rov vo vzde­lá­va­ní. Ve­ľa z nich sa sťa­žu­je na príl­iš ve­ľa teórie, má­lo kon­tak­tu s reál­nym pros­tre­dím a chý­ba­jú­cu mo­ti­vá­ciu byť tý­mi naj­lep­ší­mi. Prá­ve v rám­ci pod­ni­ka­teľ­sko-aka­de­mic­kej spo­lup­rá­ce sa sna­ží­me na tie­to váž­ne ne­dos­tat­ky od­po­ve­dať."

Igor Kot­tman, pre­zi­dent Ame­ric­kej ob­chod­nej ko­mo­ry v SR, zdô­raz­nil, že „vo vy­spe­lých de­mok­ra­ciách je spo­lup­rá­ca aka­de­mic­kej a prie­my­sel­nej sfé­ry pri­ro­dze­ným prís­pev­kom pod­ni­kov k zdra­vé­mu roz­vo­ju spo­loč­nos­ti a ko­mu­ni­ty, v kto­rej pô­so­bia. Ve­rí­me, že sa ten­to za­hra­nič­ný trend sta­ne pri­ro­dze­ným i u nás. Po­zi­tív­ne je, že stá­le viac pod­ni­kov má zá­ujem o už­šiu spo­lup­rá­cu s uni­ver­zi­ta­mi a stred­ný­mi od­bor­ný­mi ško­la­mi."

Eko­no­mic­ká uni­ver­zi­ta v Bra­tis­la­ve na kon­fe­ren­cii tiež pod­rob­nej­šie pred­sta­vi­la dvo­ji­té di­plo­my ude­ľo­va­né so za­hra­nič­ný­mi uni­ver­zi­ta­mi, štu­dij­né prog­ra­my v an­glic­kom, ne­mec­kom a fran­cúz­skom ja­zy­ku a roz­voj cen­tier inter­kul­túr­nych štú­dií, kto­ré sa orien­tu­jú na štú­dium jed­not­li­vých sve­to­vých re­gió­nov.

Po­du­ja­tia sa na poz­va­nie rek­to­ra Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty, Ru­dol­fa Si­vá­ka, zú­čas­tnil aj mi­nis­ter škol­stva Du­šan Čap­lo­vič, zá­stup­co­via di­plo­ma­tic­ké­ho zbo­ru a ďal­šie vý­znam­né osob­nos­ti spo­lo­čen­ské­ho a aka­de­mic­ké­ho ži­vo­ta. Ne­chý­ba­li pred­sta­vi­te­lia za­hra­nič­ných uni­ver­zít, kto­rí sa na Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­te zú­čas­tňu­jú za­sad­nu­tia sku­pi­ny G10+1. Sku­pi­na na zá­kla­de stra­te­gic­kej alian­cie pod­pí­sa­nej me­dzi jed­nou mexic­kou a de­sia­ti­mi stre­doeuróp­sky­mi uni­ver­zi­ta­mi vy­hľa­dá­va a pod­po­ru­je mož­nos­ti aka­de­mic­kej, kul­túr­nej, eko­no­mic­kej a ob­chod­nej spo­lup­rá­ce zú­čas­tne­ných strán.

Zdroj: AmChamOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter