HP uvádza nové riešenia v oblasti zobrazovania a tlače pre podniky

Spo­loč­nosť HP pred­sta­vi­la no­vé pro­duk­ty v ob­las­ti zob­ra­zo­va­nia a tla­če. Me­dzi ne pa­tria služ­by a rie­še­nia s vy­lep­še­ný­mi nás­troj­mi pro­duk­ti­vi­ty, no­vé bez­peč­nos­tné rie­še­nia a po­nu­ky v ob­las­ti mo­bi­li­ty. Tie umož­nia pod­ni­kom všet­kých veľ­kos­tí fun­go­vať v ob­las­ti za­chy­tá­va­nia, pri­po­je­nia a ko­mu­ni­ko­va­nia do­ku­men­tov bez­peč­nej­šie a efek­tív­nej­šie.

Me­dzi no­vo pred­sta­ve­né pro­duk­ty pa­tria:
• Šty­ri no­vé tla­čiar­ne HP La­serJet a HP Scan­jet. Tie­to pro­duk­ty pos­ky­tu­jú ma­lým a stred­ným pod­ni­kom (SMB) a fi­rem­ným zá­kaz­ní­kom do­ku­men­ty v pro­fe­sio­nál­nej kva­li­te, vy­so­kú rých­losť tla­če a mož­nosť roz­ší­riť pô­sob­nosť aj mi­mo svo­jej kan­ce­lá­rie.

• De­sať no­vých a vy­lep­še­ných rie­še­ní pre ria­de­nie pra­cov­ných pos­tu­pov, ap­li­ká­cií a po­núk v ob­las­ti bez­peč­nos­ti na zvý­še­nie efek­tív­nos­ti, zlep­še­nie ob­chod­ných pro­ce­sov a po­moc pri kon­tro­lo­va­ní a za­bez­pe­čo­va­ní pro­ce­sov ria­de­nia in­for­má­cií.

Zlep­še­nie flexibi­li­ty s no­vý­mi pro­duk­tmi v ob­las­ti tla­če a ske­no­va­nia
Tla­čia­reň HP La­serJet Pro 400 M401 je pr­vou la­se­ro­vou mo­no-fun­kčnou tla­čiar­ňou HP s pri­po­je­ním na inter­net a tla­čia­reň HP La­serJet Pro 400 MFP M425 je pr­vým mo­no-la­se­ro­vým mul­ti­fun­kčným za­ria­de­ním s pri­po­je­ním na inter­net. Obe tla­čiar­ne sa vy­zna­ču­jú pok­ro­či­lý­mi fun­kcia­mi pre­po­ji­teľ­nos­ti, kto­ré spĺňa­jú zvy­šu­jú­ce sa ná­ro­ky rých­le­ho pros­tre­dia SMB, vrá­ta­ne tech­no­ló­gií HP eP­rint a HP Wire­less Di­rect. Tie umož­ňu­jú za­mes­tnan­com, aby zos­ta­li jed­no­duch­šie pri­po­je­ní a pro­duk­tív­ni aj mi­mo svo­jej kan­ce­lá­rie. Ok­rem to­ho, do­ty­ko­vý ov­lá­da­cí pa­nel s uh­lo­prieč­kou 8,89 cm umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom ria­diť fun­kcie tla­če a zís­kať prís­tup k fi­rem­ným ap­li­ká­ciám pria­mo zo za­ria­de­nia.

Fa­reb­ná tla­čia­reň HP La­serJet En­terpri­se 500 co­lor MFP M575 a čier­no-bie­la tla­čia­reň HP La­serJet En­terpri­se 500 MFP M525 ob­sa­hu­jú väč­šiu pl­no­fa­reb­nú do­ty­ko­vú ob­ra­zov­ku s uh­lo­prieč­kou 20,32 cm s rých­ly­mi nas­ta­ve­nia­mi HP Quick Sets umož­ňu­jú­ci­mi spus­te­nie pra­cov­ných pos­tu­pov na je­den do­tyk. Rých­le nas­ta­ve­nia HP Quick Sets ob­sa­hu­jú mož­nos­ti od­os­la­nia do­ku­men­tu pria­mo z ov­lá­da­cie­ho pa­ne­lu a umož­ňu­jú pou­ží­va­te­ľom náh­ľad, úp­ra­vu a prib­lí­že­nie ske­nov na do­siah­nu­tie pres­ných vý­sled­kov. Fi­rem­ný sof­tvér HP Fu­tu­reS­mart 2 firmware pos­ky­tu­je pod­ni­kom mož­nosť zjed­no­du­šiť ak­tua­li­zo­va­nie sof­tvé­rov a cen­trál­ne ria­diť úlo­hy na všet­kých za­ria­de­niach s ap­li­ká­ciou HP Web Je­tad­min. Ako pri tla­čiar­ni HP La­serJet Pro 400 M401, tak aj s tla­čiar­ňou HP La­serJet Pro 400 MFP M425, mô­žu te­raz pou­ží­va­te­lia tla­čiť prak­tic­ky od­kiaľ­koľ­vek s tech­no­ló­gia­mi HP eP­rint a App­le AirPrintTM a zní­žiť pri­tom spot­re­bu ener­gie s tech­no­ló­giou HP Auto-On/Auto-Off. Tá auto­ma­tic­ky vy­pne tla­čia­reň, keď sa ne­pou­ží­va.

Tla­čiar­ne HP sú pris­pô­so­be­né na fun­go­va­nie s ori­gi­nál­nym spot­reb­ným ma­te­riá­lom HP. Vďa­ka jem­ne vy­la­de­né­mu tla­čo­vé­mu sys­té­mu pos­ky­tu­jú kva­lit­né texto­vé a fa­reb­né do­ku­men­ty. Ori­gi­nál­ny spot­reb­ný ma­te­riál HP je pris­pô­so­be­ný na op­ti­mál­ny vý­kon s mi­ni­mál­nym do­sa­hom na ži­vot­né pros­tre­die. Po­nú­ka vy­so­kú spo­ľah­li­vosť, čím sa zni­žu­je pot­re­ba opä­tov­nej tla­če, pri­čom množ­stvo nápl­ní je vy­ro­be­ných z re­cyk­lo­va­né­ho plas­tu.

HP Scan­jet En­terpri­se 7000 s2 má kom­pakt­ný di­zajn sto­lo­vej tla­čiar­ne s tech­no­ló­gia­mi HP Pre­ci­sion Feed a HP Ac­cu­Pa­ge. Vďa­ka tech­no­ló­gii HP Pre­ci­sion Feed zís­ka­jú pou­ží­va­te­lia jed­no­du­ché a spo­ľah­li­vé ske­no­va­nie ši­ro­kej šká­ly ty­pov, hrú­bok a veľ­kos­tí pa­pie­ra. Tech­no­ló­gia HP Ac­cu­Pa­ge umož­ní bez sta­ros­tí do­cie­liť kon­zis­ten­tné ob­ráz­ky vy­so­kej kva­li­ty. Auto­ma­tic­ké ore­za­nie a orien­tá­cia za­bez­pe­ču­je ich pres­né ske­no­va­nie. Fun­kcia ske­no­va­nia s ulo­že­ním „Scan to Sha­re­point" a ske­no­va­nia so za­sla­ním na cloud „Scan to Cloud" roz­ši­ru­je na­vy­še jej mož­nos­ti nad rá­mec bež­né­ho ske­ne­ra.

Väč­šia bez­peč­nosť s rie­še­nia­mi HP
Bez­peč­nosť tla­če je jed­no­duch­šia s HP Ima­ging and Prin­ting Se­cu­ri­ty Cen­tre, kto­ré je pr­vé svoj­ho dru­hu v ob­las­ti ria­de­nia bez­peč­nos­ti a kto­ré pos­ky­tu­je bez­peč­nosť pod­ľa sta­no­ve­ných po­li­tík pre tla­čo­vé za­ria­de­nia HP. Te­raz ob­sa­hu­je aj šir­šiu pod­po­ru HP pre fi­rem­né za­ria­de­nia, vy­lep­še­né zob­ra­ze­nie ri­zík pri za­ria­de­niach, zlep­še­nú pou­ži­teľ­nosť a okam­ži­té za­bez­pe­če­nie za­ria­de­nia v mo­men­te je­ho pri­da­nia do sie­te pros­tred­níc­tvom fun­kcie HP In­stant-On Se­cu­ri­ty. Rie­še­nie je mo­men­tál­ne dos­tup­né pri za­kú­pe­ní cez fi­rem­né rie­še­nia HP Ma­na­ged En­terpri­se So­lu­tions a špe­cia­lis­tov na par­tner­ské rie­še­nia pre do­ku­men­ty HP Par­tner Do­cu­ment So­lu­tions Spe­cia­lists.

Ok­rem to­ho rie­še­nia na kon­tro­lu prís­tu­pu k tla­či HP Ac­cess Con­trol Prin­ting So­lu­tions ob­sa­hu­jú no­vé pri­da­né fun­kcie vrá­ta­ne bez­server­ov­ej „pull" tla­či, kto­rá zni­žu­je nák­la­dy; dvoj-stup­ňo­vej auto­ri­zá­cie, kto­rá pri­dá­va do­da­toč­nú úro­veň bez­peč­nos­ti a schop­nos­ti za­sie­la­nia vý­tlač­kov cez e-mail, čo zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu. Te­raz je eš­te jed­no­duch­šie za­kú­piť si rie­še­nia HP Ac­cess Con­trol Prin­ting So­lu­tions pros­tred­níc­tvom ba­líč­kov Express ale­bo Pro­fes­sio­nal ale­bo mo­du­lár­ne, kto­ré po­nú­ka­jú bez­peč­nú auto­ri­zá­ciu tla­če, zob­ra­ze­nie úloh a „pull" tlač s cie­ľom pos­kyt­núť bez­peč­ný prís­tup k tla­čo­vým za­ria­de­niam a in­for­má­ciám.

Ce­ny a dos­tup­nosť
• Tla­čiar­ne HP La­serJet Pro 400 M401a, M401d, M401dn a M401dw sú dos­tup­né na slo­ven­skom tr­hu od 1.5.2012 s od­po­rú­ča­ný­mi kon­co­vý­mi ce­na­mi:

- HP La­serJet Pro 400 M401a za 229 € bez DPH

- HP La­serJet Pro 400 M401d za 274 € bez DPH

- HP La­serJet Pro 400 M401dn za 319 € bez DPH

- HP La­serJet Pro 400 M401dw za 364 € bez DPH

• Tla­čia­reň HP La­serJet En­terpri­se 500 MFP M525dn bu­de dos­tup­ná na slo­ven­skom tr­hu od 1. 6.2012 s od­po­rú­ča­nou kon­co­vou ce­nou 1478 € bez DPH. Tla­čia­reň HP La­serJet En­terpri­se 500 MFP M525f je na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­ná od 1.6.2012 s od­po­rú­ča­nou kon­co­vou ce­nou 1718 € bez DPH.

• Fa­reb­ná tla­čia­reň HP La­serJet En­terpri­se 500 co­lor MFP M575dn bu­de dos­tup­ná na slo­ven­skom tr­hu 1.6.2012 s od­po­rú­ča­nou kon­co­vou ce­nou 1833 € bez DPH. Fa­reb­ná tla­čia­reň HP La­serJet En­terpri­se 500 co­lor MFP M575f bu­de dos­tup­ná na slo­ven­skom tr­hu 1.6.2012 s od­po­rú­ča­nou kon­co­vou ce­nou 2049 € bez DPH.

• Tla­čia­reň HP Scan­jet En­terpri­se 7000 s2 je dos­tup­ná na slo­ven­skom tr­hu od 1.4.2012 s od­po­rú­ča­nou kon­co­vou ce­nou 874 € bez DPH.

• Ce­ny a dos­tup­nosť rie­še­ní a slu­žieb HP sa lí­šia pod­ľa veľ­kos­ti pod­ni­ku a re­gió­nu.

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter