ČR: TP-LINK predstavuje dvojpásmový USB adaptér TL-WDN3200 s prenosovou rýchlosťou až 300 Mbit / s

Spo­leč­nost TP-LINK, ce­losvěto­vý do­da­va­tel do­má­cích a SO­HO sí­ťo­vých pro­duktů, před­sta­vu­je no­vý USB adap­tér TL-WDN3200. Ten na­bíd­ne ne­jen pod­po­ru pás­ma 2,4 GHz, ale i méně ru­še­né frek­ven­ce 5 GHz. Je­ho prostřed­nic­tvím zís­ka­jí uži­va­te­lé ply­nu­lej­ší pro­voz bez­drá­to­vé sítě bez vý­padků a prod­lev způso­be­ných inter­fe­ren­cí z okol­ních sí­tí.

Adap­tér pod­po­ru­je stan­dard 802.11n, dí­ky če­muž do­sa­hu­je v obou frek­ven­čních pás­mech maximál­ní teo­re­tic­ké přeno­so­vé rych­los­ti až 300 Mbit/s. Před­sta­vu­je tak vhod­nou vol­bu pro uži­va­te­le pro­vo­zu­jí­cí úko­ny ná­roč­né na přenos dat či od­ez­vu, ja­ko je strea­mo­vá­ní HD vi­dea a hra­ní on­li­ne her.

To nej­lep­ší z obou pá­sem
Dvou­pás­mo­vý adap­tér TL-WDN3200 na­bí­zí uži­va­telům rych­lý a ne­ru­še­ný přenos dat po frek­ven­čním pás­mu 5 GHz. Pou­žít jej může­te napřík­lad pro roz­šíření star­ší­ho no­te­boo­ku či po­čí­ta­če o pod­po­ru no­vých tech­no­lo­gií pro rych­lej­ší a bez­drá­to­vý přenos dat. Adap­tér může dí­ky pod­poře obou pá­sem přis­tu­po­vat i na bez­drá­to­vé sítě o frek­ven­ci 2,4 GHz a za­jiš­ťu­je tak kom­pa­ti­bi­li­tu se star­ší­mi sítěmi.

Mo­del TP-LINK TL-WDN3200 pod­po­ru­je ta­ké rych­lé připo­je­ní k bez­drá­to­vé sí­ti stis­knu­tím tla­čít­ka WPS, dí­ky če­muž umož­ňu­je i méně zku­še­ným uži­va­telům snad­né a rych­lé připo­je­ní k za­bez­pe­če­né sí­ti.

Dvou­pás­mo­vý USB 2.0 adap­tér TP-LINK TL-WDN3200 lze za­kou­pit v sí­ti auto­ri­zo­va­ných dis­tri­bu­torů a pro­dejců spo­leč­nos­ti TP-LINK za do­po­ru­če­nou ma­loob­chod­ní ce­nu 499 Kč včetně DPH.

Vlas­tnos­ti bez­drá­to­vé­ho adap­té­ru TL-WDN3200
• Pod­po­ra pás­ma 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n) i 5 GHz (IEEE 802.11a/n 5 GHz)
• Maximál­ní teo­re­tic­ká přeno­so­vá rych­lost do­sa­hu­je v obou pás­mech 300 Mbit/s
• Roz­hra­ní USB 2.0
• Pod­po­ra infra­struk­tur­ní­ho i ad-hoc mó­du
• Snad­né připo­je­ní k bez­drá­to­vé sí­ti dí­ky tech­no­lo­gii WPS
• Jed­no­du­chý průvod­ce in­sta­la­cí a kon­fi­gu­ra­cí

Zdroj: TP-LINK


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter