Z globálnych expertíz spoločnosti Xerox môžu ťažiť aj lokálni zákazníci

Spo­loč­nosť Xerox si dr­ží svo­je pos­ta­ve­nie líd­ra v ob­las­ti ria­de­ných tla­čo­vých slu­žieb (MPS) a zá­klad­ných tla­čo­vých slu­žieb (BPS), čo vy­plý­va z ana­lý­zy ce­los­ve­to­vé­ho tr­hu spo­loč­nos­ti IDC. Tak­tiež aj ana­ly­tic­ká a vý­skum­ná sku­pi­na Quocir­ca, vo svo­jej sprá­ve za rok 2012, ozna­ču­je Xerox za pop­red­né­ho pos­ky­to­va­te­ľa MPS tre­tí kvar­tál v ra­de. Pod­ľa nej si Xerox udr­žal svo­je pop­red­né pos­ta­ve­nie, vďa­ka svo­jej po­nu­ke slu­žieb pre glo­bál­nych par­tne­rov a exper­tí­ze v ob­las­ti ob­chod­ných pro­ce­sov a IT out­sour­cin­gu.

„Ce­los­ve­to­vo si dr­ží­me ve­dú­cu po­zí­ciu na tr­hu MPS naj­mä vďa­ka kom­bi­ná­cii ši­ro­ké­ho por­tfó­lia za­ria­de­ní a skú­se­nos­tí s pos­ky­to­va­ním špič­ko­vých slu­žieb zá­kaz­ní­kom všet­kých veľ­kos­tí a tiež vďa­ka na­šej stra­té­gii po­má­hať fir­mám sús­tre­diť sa na to, čo je pre nich dô­le­ži­té," ho­vo­rí Du­šan Ko­lín­ko zo spo­loč­nos­ti Xerox. „Z na­šich glo­bál­nych skú­se­nos­tí mô­žu ťa­žiť zá­kaz­ní­ci aj u nás. Lo­kál­nym fir­mám sme schop­ní po­núk­nuť rie­še­nia uši­té pria­mo na mie­ru bez oh­ľa­du na ich veľ­kosť."

Ma­lé a stred­né pod­ni­ky mô­žu tiež zní­žiť nák­la­dy a zvý­šiť svo­ju pro­duk­ti­vi­tu vďa­ka prog­ra­mom Xerox Print Servic­es a Xerox Par­tner Print Servic­es, kto­ré po­nú­ka­jú pria­mo ale­bo pros­tred­níc­tvom par­tne­rov rov­na­ké nás­tro­je, úro­veň pod­po­ry, za­bez­pe­če­nia a ak­re­di­to­va­né pro­ce­sy, kto­ré po­má­ha­jú zni­žo­vať nák­la­dy veľ­kým kor­po­rá­ciám.

Ďal­šou ob­las­ťou, v kto­rej mož­no oča­ká­vať veľ­ký roz­voj MPS, je štát­na sprá­va a sa­mos­prá­va. Ame­ric­ké mes­to Co­lo­ra­do Springs oča­ká­va od prog­ra­mu Xerox En­terpri­se Print Servic­es, kto­rý sa za­me­ria­va na cen­tra­li­zá­ciu sprá­vy vý­stup­ných za­ria­de­ní, ako sú tla­čiar­ne, ko­pír­ky a faxy, ús­po­ru 20% tla­čo­vých nák­la­dov.

Z na­šich kra­jín mô­že­me me­no­vať nap­rík­lad čes­ké mes­to Cho­mu­tov, kto­ré vďa­ka op­ti­ma­li­zá­cii svoj­ho tla­čo­vé­ho pros­tre­dia zní­ži­lo ce­nu jed­né­ho fa­reb­né­ho vý­tlač­ku o tak­mer 19 per­cent a ušet­rí tak viac ako dvad­sať ti­síc eur roč­ne.

Spo­loč­nosť Xerox sa pra­vi­del­ne umies­tňu­je na po­zí­ciu líd­ra tr­hu MPS, čo do­ku­men­tu­jú sprá­vy spo­loč­nos­tí IDC a Quocir­ca, aj gra­fic­ké zná­zor­ne­nie tr­ho­vých seg­men­tov Ma­gic Quad­rant spo­loč­nos­ti Gar­tner pre ten­to rok.

Zdroj: XeroxOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter