Vláda nateraz pozastavila projekt internetizácie obcí

Pro­jekt za­vá­dzania vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu do od­ľah­lých ob­cí vlá­da na­ko­niec ne­bu­de reali­zo­vať v prog­ra­mo­va­com ob­do­bí kon­čia­com v ro­ku 2013. Vo štvr­tok to na kon­fe­ren­cii ITA­PA potvr­dil štát­ny ta­jom­ník re­zor­tu fi­nan­cií Pe­ter Pelleg­ri­ni. "Je veľ­ká prav­de­po­dob­nosť, že Ope­rač­ný prog­ram In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS) prí­de o svo­ju tre­tiu prio­rit­nú os, to zna­me­ná broad­band, kto­rý prí­de o väč­ši­nu svo­jich pros­tried­kov," po­ve­dal Pelleg­ri­ni. Vlád­ny ka­bi­net to­tiž navr­hol pre­su­núť 120 mil. eur z OPIS-u a nas­me­ro­vať ich na pod­po­ru rie­še­nia ne­za­mes­tna­nos­ti mla­dých ľu­dí. Z pro­jek­tu na inter­ne­ti­zá­ciu bie­lych miest chce vlá­da pre­su­núť až 100 mil. eur. Slo­ven­sko má pri­tom na ten­to cieľ k dis­po­zí­cii pros­tried­ky len vo vý­ške 113 mil. eur.

Zvyš­né pros­tried­ky, kto­ré po realo­ká­cii zos­ta­nú, pôj­du pod­ľa Pelleg­ri­ni­ho na pro­jek­to­vé rie­še­nia. Za­vá­dzanie vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho inter­ne­tu do bie­lych miest zos­tá­va pod­ľa je­ho slov prio­ri­tou vlá­dy Ro­ber­ta Fi­ca a chce sa k ne­mu vrá­tiť v no­vom prog­ra­mo­va­com ob­do­bí v ro­koch 2014 až 2020. Európ­ska ko­mi­sia to­tiž po­va­žu­je roz­ši­ro­va­nie pok­ry­tia ši­ro­ko­pás­mo­vým inter­ne­tom za svo­ju veľ­kú prio­ri­tu, no pod­ľa Pelleg­ri­ni­ho si uve­do­mi­la, že Slo­ven­sko nie je schop­né pros­tried­ky z OPIS-u vy­čer­pať. "Bu­de sa pok­ra­čo­vať na tech­nic­kých príp­ra­vách a ďal­ších pro­jek­to­vých do­ku­men­tá­ciách, kto­ré sú k to­mu pot­reb­né, sa­mot­ná reali­zá­cia bu­de prio­ri­tou no­vé­ho prog­ra­mo­va­cie­ho ob­do­bia," kon­šta­to­val štát­ny ta­jom­ník.

Je­ho slo­vá potvr­dil aj Ivan Iš­tván­ffy, no­vý ria­di­teľ Ná­rod­nej agen­tú­ry pre sie­ťo­vé a in­for­mač­né služ­by (NA­SES), kto­rá je za pro­jekt zod­po­ved­ná. "Ne­má­me oba­vu, že by na broad­band ne­bo­li vy­čle­ne­né pros­tried­ky mi­ni­mál­ne v tom roz­sa­hu, v kto­rom ich te­raz realo­ku­je­me, na­koľ­ko tá­to realo­ká­cia nev­znik­la vy­slo­ve­ne na ná­rod­nej úrov­ni, ale je to kon­sen­zus Európ­skej ko­mi­sie a nás," uvie­dol.

Al­ter­na­tív­nym rie­še­ním pok­rý­va­nia bie­lych miest mô­že byť pod­ľa ná­zo­ru Pelleg­ri­ni­ho aj prip­ra­vo­va­ný ten­der na mo­bil­né frek­ven­cie uvoľ­ne­né ana­ló­go­vým vy­sie­la­ním, kto­ré mô­žu slú­žiť na pos­ky­to­va­nie slu­žieb vy­so­ko­rý­chlos­tné­ho mo­bil­né­ho inter­ne­tu. "Te­le­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ri bu­dú mať ďal­šiu tech­no­ló­giu, ke­dy bu­dú môcť niek­to­ré z tých bie­lych miest pok­ryť," dopl­nil Pelleg­ri­ni. Do­to­va­nie inter­ne­tu do­mác­nos­tiam štá­tom však vy­lú­čil.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter