Program informatizácie spoločnosti môže prísť o ďalších 100 mil. eur

Plá­no­va­ný pre­su­ne mi­ni­mál­ne 100 mil. eur z prog­ra­mu na in­for­ma­ti­zá­ciu spo­loč­nos­ti na pod­po­ru rie­še­nia ne­za­mes­tna­nos­ti mla­dých ľu­dí je pod­ľa štát­ne­ho ta­jom­ní­ka mi­nis­ter­stva fi­nan­cií Pet­ra Pelleg­ri­ni­ho len za­čia­tok. Ope­rač­ný prog­ram In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti (OPIS) to­tiž mô­že pod­ľa ne­ho prísť aj o ďal­šie fi­nan­cie. Oh­ro­ze­ných je pri­tom ďal­ších 100 mil. eur ur­če­ných na čer­pa­nie v ro­ku 2013. "Iden­ti­fi­ku­je­me viac ako 100 mil. eur, kto­ré dnes nie sú eš­te ani za­zmluv­ne­né a hro­zí, že ak sa nám v prie­be­hu toh­to ro­ka ne­po­da­rí náj­sť pre ne umies­tne­nie, naj­nes­kôr v ro­ku 2013 mô­že­me o ne prísť," po­ve­dal na kon­fe­ren­cii ITA­PA 2012 Pelleg­ri­ni.

Dô­vo­dom je pod­ľa je­ho slov ka­tas­tro­fál­ny stav toh­to ope­rač­né­ho prog­ra­mu, v akom ho za­ne­cha­la vlá­da Ive­ty Ra­di­čo­vej. "V ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti spra­vi­la mi­nu­lá vlá­da veľ­mi vý­znam­né a dôs­led­né dva kro­ky späť," kon­šta­to­val Pelleg­ri­ni. Naj­vi­di­teľ­nej­ším prob­lé­mom je pod­ľa je­ho slov níz­ke čer­pa­nie OPIS-u, kto­ré sa po­hy­bu­je na úrov­ni 12,6 % a za­zmluv­ne­nosť na úrov­ni 45,2 % z cel­ko­vé­ho ob­je­mu 1,259 mld. eur. "Príp­ra­va no­vých pro­jek­tov je po­ma­lá a nez­vlád­nu­tá. Za pos­led­né dva ro­ky sa ne­za­čal žia­den no­vý vý­znam­nej­ší pro­jekt," dopl­nil Pelleg­ri­ni.

Níz­ke čer­pa­nie ro­bí pod­ľa ne­ho z toh­to ope­rač­né­ho prog­ra­mu ľah­ký terč pre realo­ká­ciu pros­tried­kov na iné prog­ra­my. "Tých 100 mil. eur je eš­te len za­čia­tok a mám po­cit, že prí­du ďal­šie," uvie­dol Pelleg­ri­ni. Na­vy­še ak Slo­ven­sko ne­bu­de schop­né mi­núť pros­tried­ky z OPIS-u, štát už ne­mu­sí od EÚ zís­kať fi­nan­cie na in­for­ma­ti­zá­ciu v ďal­šom prog­ra­mo­va­com ob­do­bí.

Kľú­čo­vou prio­ri­tou na nas­le­du­jú­ce tri me­sia­ce bu­de pod­ľa štát­ne­ho ta­jom­ní­ka re­zor­tu fi­nan­cií zís­kať kom­plex­ný preh­ľad o jed­not­li­vých pro­jek­toch vrá­ta­ne iden­ti­fi­ká­cie ri­zík. Mi­nis­ter­stvo chce tak­tiež prip­ra­viť no­vý zá­kon o e-go­ver­nmen­te, keď­že k sú­čas­né­mu návr­hu dos­ta­lo viac ako 600 pri­po­mie­nok v rám­ci me­dzi­re­zor­tné­ho pri­po­mien­ko­va­nia.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter