SAP s novým generálnym riaditeľom

Fran­ti­šek Im­rec­ze skon­čil vo fun­kcii ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa SAP Slo­ven­sko. Zo spo­loč­nos­ti od­išiel na vlas­tnú žia­dosť. Ve­de­ním SAP Slo­ven­sko bol do­čas­ne po­ve­re­ný Ro­man Knap, do­te­raj­ší Eco­sys­tem and Chan­nel Di­rec­tor, Cen­tral & Eas­tern Euro­pe.

Fran­ti­šek Im­rec­ze pô­so­bil v SAP od ro­ku 2006, ge­ne­rál­nym ria­di­te­ľom SAP Slo­ven­sko sa stal v ja­nuá­ri 2010. „Po­čas šies­tich ro­kov v SAP som mal česť pra­co­vať pre jed­nu z naj­ús­peš­nej­ších spo­loč­nos­tí sve­ta, kto­rá je glo­bál­nym líd­rom v ob­las­ti pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných tech­no­ló­gií a neus­tá­le pri­ná­ša no­vé ino­vá­cie a tren­dy, kto­ré ov­lyv­ňu­jú ce­lý IT sek­tor. Zá­ro­veň som mal mož­nosť spo­lup­ra­co­vať s mno­hý­mi špič­ko­vý­mi od­bor­ník­mi aj vý­ni­moč­ný­mi osob­nos­ťa­mi a tak svo­je pô­so­be­nie v SAP Slo­ven­sko vní­mam ako po­zi­tív­nu a obo­ha­cu­jú­cu eta­pu v mo­jej ka­rié­re. Te­raz som sa roz­ho­dol pri­jať no­vú vý­zvu a ve­de­niu SAP aj všet­kým ko­le­gom, zá­kaz­ní­kom a par­tne­rom SAP sa chcem po­ďa­ko­vať za pre­ja­ve­nú dô­ve­ru a do bu­dúc­nos­ti im za­že­lať ve­ľa ús­pe­chov," skon­šta­to­val Fran­ti­šek Im­rec­ze.

„Chcel by som Fran­tiš­ko­vi Im­rec­ze­mu po­ďa­ko­vať za prá­cu pre SAP. Pod je­ho ve­de­ním sa SAP Slo­ven­sko etab­lo­va­lo ako reš­pek­to­va­ná a pl­no­hod­not­ná sú­časť glo­bál­ne­ho sve­ta SAP. S po­ľu­to­va­ním som pri­jal in­for­má­ciu o je­ho od­cho­de z na­šej spo­loč­nos­ti, chá­pem však je­ho roz­hod­nu­tie za­rea­go­vať na no­vé pro­fes­né vý­zvy a že­lám mu ve­ľa pra­cov­ných aj osob­ných ús­pe­chov," po­ve­dal Man­fred Jo­seph, Ma­na­ging Di­rec­tor SAP Cen­tral & Eas­tern Euro­pe.

Po­zí­ciu ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa SAP Slo­ven­sko bu­de do­čas­ne vy­ko­ná­vať Ro­man Knap. „Som rád, že ve­de­nie slo­ven­ské­ho tí­mu pre­be­rá Ro­man Knap, člo­vek, kto­rý je dl­ho­roč­ným čle­nom CEE ma­naž­ment tí­mu, re­gión poz­ná a má všet­ky pred­pok­la­dy na to, aby za­bez­pe­čil nie­len ne­vyh­nut­nú kon­ti­nui­tu fun­go­va­nia SAP Slo­ven­sko, ale pri­nie­sol aj no­vé im­pul­zy do jej ďal­šie­ho roz­vo­ja a nap­re­do­va­nia," do­dá­va Man­fred Jo­seph, Ma­na­ging Di­rec­tor SAP Cen­tral & Eas­tern Euro­pe.

Ro­man Knap pô­so­bí v spo­loč­nos­ti SAP od ro­ku 2008 ako člen CEE ma­naž­ment tí­mu zod­po­ved­ný za par­tner­skú stra­té­giu. Pred nás­tu­pom do SAP pô­so­bil na ma­na­žér­skych po­zí­ciách v spo­loč­nos­tiach Orac­le a KPMG Con­sul­ting. Vy­štu­do­val Vy­so­kú ško­lu eko­no­mic­kú v Pra­he. Je že­na­tý a má troch syn­ov.

Zdroj: SAPOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter