SOFTIP má nové predstavenstvo

Spo­loč­nosť SOF­TIP má od 2. má­ja no­vé ve­de­nie. Na zá­kla­de roz­hod­nu­tia val­né­ho zhro­maž­de­nia sa na če­lo pred­sta­ven­stva pos­ta­vil Du­šan Gul­dan, kto­rý bu­de zá­ro­veň vý­kon­ným ria­di­te­ľom spo­loč­nos­ti a zod­po­ve­dá aj za di­ví­ziu ESS. Člen­mi pred­sta­ven­stva sa sta­li Ra­do­van Bá­lent, kto­rý po­ve­die aj di­ví­ziu SME, a Mar­tin Vl­čko, za­stá­va­jú­ci post fi­nan­čné­ho ria­di­te­ľa SOF­TI­Pu.

"Zme­na ve­de­nia SOF­TI­Pu má za cieľ je­ho ďal­ší roz­voj a po­sil­ne­nie po­zí­cie na tr­hu. Som pres­ved­če­ný, že tak ma­naž­ment, ako aj všet­ci za­mes­tnan­ci a par­tne­ri ús­peš­ne naš­tar­tu­jú ďal­ších 20 ro­kov fun­go­va­nia spo­loč­nos­ti a že na­šim zá­kaz­ní­kom bu­de­me aj na­ďa­lej pos­ky­to­vať len tie naj­kva­lit­nej­šie pro­duk­ty a služ­by. Zá­ro­veň chcem po­ďa­ko­vať do­te­raj­šie­mu ve­de­niu SOF­TIP za všet­ku prá­cu a úsi­lie, kto­ré ve­no­va­li bu­do­va­niu a roz­vo­ju tej­to znač­ky," skon­šta­to­val Du­šan Gul­dan.

Ok­rem no­vé­ho pred­sta­ven­stva roz­hod­lo val­né zhro­maž­de­nie SOF­TI­Pu aj o zme­nách v do­zor­nej ra­de spo­loč­nos­ti. Jej pred­se­dom sa od 2. má­ja stal Mi­lan Hán, člen­mi sú Fran­ti­šek Ja­ní­ček a Šte­fan Du­da.

Zdroj: SOFTIPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter