Noví lídri informatizácie sľubujú zmeny

itapa.jpg eGo­ver­nment na Slo­ven­sku je v zde­vas­to­va­nom sta­ve a pot­re­bu­je­me ho rých­lo naš­tar­to­vať. Ta­ké bo­lo hlav­né po­sol­stvo, kto­ré na jar­nej kon­fre­ren­cii ITA­PA v Bra­tis­la­ve pre­zen­to­val no­vý štát­ny ta­jom­ník mi­nis­ter­stva fi­nan­cií Pe­ter Pelleg­ri­ni. „Za pos­led­né dva ro­ky vlá­da ne­zaz­mluv­ni­la ani je­den no­vý pro­jekt in­for­ma­ti­zá­cie," upo­zor­nil s tým, že Slo­ven­sku pre­to hro­zí stra­ta de­sia­tok mi­lió­nov eur na elek­tro­ni­zá­ciu ve­rej­nej sprá­vy z pe­ňa­zí Európ­skej únie.

Pelleg­ri­ni by sa mo­hol stať pr­vým mu­žom in­for­ma­ti­zá­cie ako tak­zva­ný di­gi­tál­ny pro­mi­nent, kto­ré­ho zria­de­nie navrh­la Európ­ska ko­mi­sia v kaž­dom člen­skom štá­te. Úlo­hou di­gi­tál­ne­ho pro­mi­nen­ta bu­de vo svo­jej kra­ji­ne vý­raz­ne po­su­núť roz­voj in­for­ma­ti­zá­cie. Za svo­ju hlav­nú úlo­hu pri­tom po­va­žu­je čo naj­rý­chlej­šie spus­te­nie vý­ziev na no­vé pro­jek­ty v ob­las­ti elek­tro­ni­zá­cie ve­rej­ných slu­žieb. „Na­šou prio­ri­tou je zlú­če­nie vý­be­ru da­ní a od­vo­dov. Prá­ve prog­ram UNI­TAS sme naš­li v ka­tas­tro­fic­kom sta­ve, kto­rý sa pos­tup­ne zlep­šu­je vďa­ka obe­ta­vos­ti pra­cov­ní­kov fi­nan­čnej sprá­vy," vy­hlá­sil.

Zá­stup­co­via štá­tu pred­sta­vi­li kon­so­li­dač­ný plán v ob­las­ti in­for­ma­ti­zá­cie spo­loč­nos­ti. „Chce­me sa za­me­rať na zlep­še­nie pro­jek­to­vé­ho ria­de­nia, zrý­chle­nú ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi ria­dia­cim a spros­tred­ko­va­teľ­ský­mi or­gán­mi, viac in­for­mo­vať ve­rej­nosť a ve­no­vať väč­ší pries­tor do­py­to­vým pro­jek­tom," zhr­nul Nor­bert Mol­nár, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Sek­cie ria­dia­ci or­gán OPIS na úra­de vlá­dy SR. Jed­ným z pr­vých pred­pok­la­dov pre ús­peš­ný roz­voj elek­tro­ni­zá­cie slu­žieb je no­vá le­gis­la­tí­va. K ini­cia­tí­ve za jej rých­lu im­ple­men­tá­ciu sa prih­lá­sil ge­ne­rál­ny ria­di­teľ sek­cie In­for­ma­ti­zá­cia spo­loč­nos­ti na mi­nis­ter­stve fi­nan­cií Pa­vel Boj­ňan­ský.

Svo­je ná­zo­ry na stav in­for­ma­ti­zá­cie u nás pred­nies­li aj zá­stup­co­via fi­riem. Pre­zi­dent IT aso­ciá­cie Slo­ven­ska Ju­raj Sa­ba­ka upo­zor­nil, že kra­ji­na in­ves­tu­je do sek­to­ra prib­liž­ne o tre­ti­nu me­nej pe­ňa­zí než je prie­mer EÚ. Za­mes­tnan­ci v od­vet­ví pri­tom pro­du­ku­jú jed­nu z naj­vyš­ších pri­da­ných hod­nôt v hos­po­dár­stve. „40-ti­síc ľu­dí v od­vet­ví in­for­mač­ných a ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií od­ve­die štá­tu na da­niach a od­vo­doch zhru­ba dvak­rát viac ako 62-ti­síc ľu­dí v auto­mo­bi­lo­vom prie­mys­le," zdô­raz­nil Sa­ba­ka.

Zdroj: ITAPAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

ŠKOL­STVO: Štu­den­tom VŠ sprís­tup­nia úda­je z vý­sku­mov o in­for­ma­ti­zá­cii
Inštitút pre verejné otázky v týchto dňoch dokončuje projekt Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov, ktorý vznikol v spolupráci s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. čítať »
 
DA­NE: Inter­ak­tív­ne da­ňo­vé priz­na­nia sú už dos­tup­né
Finančná správa v utorok zverejnila na svojej stránke interaktívne formuláre pre tlačivá na daň z príjmov fyzických a právnických osôb. Podať daňové priznanie a daň zaplatiť je potrebné do 31. marca 2016. čítať »
 
CV­TI ob­sta­rá­va pod­po­ru pre Dá­to­vé cen­trum za 6,5 mi­lió­na eur
Centrum vedecko-technických informácií SR obstaráva technickú podporu hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj. čítať »
 
Pred­lo­ži­li akč­ný plán reali­zá­cie ky­ber­ne­tic­kej bez­peč­nos­ti Slo­ven­ska
Kybernetický priestor je zdrojom nových hrozieb pre národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Potenciálne kybernetické útoky sú jednou z kľúčových hrozieb súčasného bezpečnostného prostredia, zdôrazňuje sa v návrhu Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020. čítať »
 
Tren­čian­ska uni­ver­zi­ta vy­bu­do­va­la no­vé vý­skum­né cen­trum za 7 803 840 eur
Trenčianska univerzita rozširuje svoj vedecký park a infraštruktúru o Centrum pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov. Nové výskumné centrum vybudovali vďaka projektu spolufinancovaného z európskych štrukturálnych fondov v celkovej hodnote 7 803 840 eur. čítať »
 
Štar­tu­je Dá­to­vé cen­trum ob­cí a miest. Sa­mos­prá­va bu­de od ja­nuá­ra ko­mu­ni­ko­vať elek­tro­nic­ky
Od januára 2016 bude vďaka národnému projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) komunikácia s obecným alebo mestským úradom oveľa jednoduchšia. čítať »
 
Slo­bod­ný prís­tup na inter­net až od 16 ro­kov? EÚ prip­ra­vu­je no­vý zá­kon
Kým u nás sú v platnosti zákony upravujúce právo na ochranu osobnosti alebo právo na ochranu osobných údajov, v Spojených štátoch platí takzvaný Children's Online Privacy Protection Act. čítať »
 
IOMO - vy­ba­vo­va­nie úrad­ných zá­le­ži­tos­tí elek­tro­nic­ky aj ob­ča­nom, kto­rí si na to sa­mi net­rúf­nu
Cieľom národného projektu Integrované obslužné miesto občana (IOMO) je uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí elektronicky aj občanom, ktorí si na to sami netrúfnu, nemajú počítač alebo pripojenie na internet. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter