Legendárne pracovné stanice Precision sú ešte výkonnejšie

Spo­loč­nosť Dell pred­sta­vi­la no­vý rad vý­kon­ných pra­cov­ných sta­níc Dell pre pro­fe­sio­ná­lov. Ino­vo­va­né mo­de­ly Dell Pre­ci­sion bo­li vy­tvo­re­né spo­lu so zá­kaz­ník­mi na zá­kla­de ich špe­ci­fic­kej spät­nej väz­by. Na zá­kla­de pod­ne­tov od viac ako stov­ky spo­loč­nos­tí z naj­rôz­nej­ších prie­my­sel­ných od­vet­ví je ša­si no­vej ge­ne­rá­cie Dell Pre­ci­sion vy­ba­ve­né sys­té­mom pre efek­tív­nej­ší prís­tup k jed­not­li­vým kom­po­nen­tom. Inter­iér ša­si je roz­de­le­ný na čas­ti, ku kto­rým naj­čas­tej­šie pris­tu­pu­je uží­va­teľ (pa­mä­te a pev­né dis­ky) a IT tech­ni­ci (ka­be­láž a vet­ra­nie). Vďa­ka to­mu zni­žu­jú pra­cov­né sta­ni­ce Dell Pre­ci­sion čas nut­ný k pra­vi­del­nej údr­žbe ale­bo okam­ži­té­mu zá­sa­hu v prí­pa­de náh­lej ha­vá­rie.

No­vý rad Dell Pre­ci­sion vy­uži­jú pro­fe­sio­ná­li v stro­jár­stve pre so­fis­ti­ko­va­né pro­jek­čné čin­nos­ti, vo fi­nan­čníc­tve pre zlo­ži­té vý­poč­ty, aj gra­fi­ci pre ná­roč­né 3D mo­de­lá­cie.

Me­dzi ino­vá­cie no­vé­ho ra­du pra­cov­ných sta­níc Dell Pre­ci­sion pat­rí:
Exter­ný vý­men­ný na­pá­ja­cí zdroj - Na zá­kla­de po­žia­da­viek sa­mot­ných zá­kaz­ní­kov sú no­vé mo­de­ly vy­ba­ve­né jed­no­du­cho vy­be­ra­teľ­ný­mi na­pá­ja­cí­mi zdroj­mi. Tie mož­no v no­vej ge­ne­rá­cii Dell Pre­ci­sion vy­brať bez nut­nos­ti ro­zo­be­ra­nia ce­lej ša­si. Efek­tív­nej­šiu di­ag­nos­ti­ku ur­či­te oce­nia pra­cov­ní­ci IT od­de­le­nia, keď­že zdro­je sú vy­ba­ve­né aj fa­reb­nou di­ódou sig­na­li­zu­jú­cu správ­ny chod.

Pev­né dis­ky prís­tup­né z pred­né­ho pa­ne­lu - Prep­ra­co­va­ný di­zajn sta­ni­ce Dell Pre­ci­sion T7600 pos­ky­tu­je ľah­ko prís­tup­né vý­men­né po­zí­cie pre pev­né dis­ky z pred­né­ho pa­ne­lu. Do slo­tov je mož­né osa­diť šty­ri 3,5'' dis­ky ale­bo osem 2,5'' dis­kov. Tu­to ino­vá­ciu oce­nia pre­dov­šet­kým or­ga­ni­zá­cie, kto­ré mu­sia pra­vi­del­ne na kon­ci pra­cov­né­ho dňa uk­la­dať pev­né dis­ky do bez­peč­nos­tných schrá­nok.

Vzdia­le­ná sprá­va - Pra­cov­nú sta­ni­cu Dell Pre­ci­sion T7600 mož­no ľah­ko za­po­jiť tiež do server­ov­éh­o "rac­ku" Dell PowerEd­ge a pra­co­vať s jej vý­ko­nom vďa­ka pok­ro­či­lým nás­tro­jom vzdia­le­nej sprá­vy. Ako klien­tskú sta­ni­cu je mož­né vy­užiť tzv. "ten­ké­ho klien­ta" Dell Pre­ci­sion FX100.

Spo­ľah­li­vá sprá­va pa­mä­te - Dô­le­ži­tou sú­čas­ťou no­vé­ho ra­du pra­cov­ných sta­níc je pa­ten­to­va­ná tech­no­ló­gia Re­liab­le Me­mo­ry Tech­no­lo­gy (RMT). Prin­cí­pom RMT je kon­tro­la a vy­hľa­dá­va­nie poš­ko­de­ných sek­to­rov na pa­mä­ťo­vých mo­du­loch ECC a zá­kaz zá­pi­su do nich. No­vá tech­no­ló­gia pre­ven­tív­ne za­bra­ňu­je ne­ča­ka­ným ha­vá­riám pa­mä­ťo­vých mo­du­lov, čas­tým hĺbko­vým pa­mä­ťo­vým tes­tom a ča­so­vo ná­roč­ným vý­me­nám pa­mä­ťo­vých DI­MM mo­du­lov.

„V Dell po­zor­ne na­čú­va­me zá­kaz­ní­kom a chce­me im čo naj­viac na­ši­mi tech­no­ló­gia­mi po­má­hať. V no­vom ra­de pra­cov­ných sta­níc Pre­ci­sion pri­chá­dza­me s množ­stvom vy­lep­še­ní, kto­ré zjed­no­du­šu­jú a hlav­ne zvy­šu­jú vý­kon pre ná­roč­ných pro­fe­sio­ná­lov," ho­vo­rí Petr Za­jí­ček, pro­duk­to­vý špe­cial­ista Dell.

No­vá ge­ne­rá­cia tech­no­ló­gií
No­vý rad pra­cov­ných sta­níc je pos­ta­ve­ný na naj­nov­ších pro­ce­so­roch In­tel. Vďa­ka to­mu je naj­vý­kon­nej­ší mo­del Dell Pre­ci­sion vy­ba­ve­ný až ôs­mi­mi pro­ce­so­ro­vý­mi jad­ra­mi v jed­nej pra­cov­nej sta­ni­ci a tre­ťou ge­ne­rá­ciou zber­ni­ce PCIe s pod­po­rou štvor­ka­ná­lo­vej ko­mu­ni­ká­cie s čip­se­tom.

Sta­ni­ce Pre­ci­sion pod­po­ru­jú tech­no­ló­giu NVI­DIA Maximus. Tá umož­ňu­je v reál­nom ča­se sú­čas­ne mo­de­lo­vať a ren­de­ro­vať scé­ny v rám­ci jed­nej ap­li­ká­cie. Pra­cov­né sta­ni­ce Dell Pre­ci­sion je mož­né osa­diť pro­fe­sio­nál­ny­mi gra­fic­ký­mi kar­ta­mi NVI­DIA Quad­ro 6000 ale­bo AMD Fi­reP­ro V7900.

Vlas­tnos­ti jed­not­li­vých mo­de­lov no­vé­ho ra­du
Dell Pre­ci­sion T7600 - Pra­cov­ná sta­ni­ca ur­če­ná pre naj­ná­roč­nej­šie vý­poč­to­vé a gra­fic­ké prá­ce. Pro­fe­sio­ná­li ju oce­nia pre­dov­šet­kým pri edi­tá­cií vi­deí, ani­má­ciach, si­mu­lá­ciách ale­bo ana­lý­ze te­ra­baj­tov dát z ve­dec­kých či fi­nan­čných od­bo­rov. Sta­ni­cu je mož­né osa­diť až dvo­ma pro­ce­sor­mi In­tel ® Xeon ® E5-2687W, kto­ré doh­ro­ma­dy po­nú­ka­jú šes­tnásť vý­poč­to­vých ja­dier v jed­nej sta­ni­ci. Mo­del T7600 po­núk­ne až šty­ri x16 gra­fic­ké slo­ty, kto­ré mož­no sú­čas­ne osa­diť pro­fe­sio­nál­nou gra­fic­kou kar­tou NVI­DIA Quad­ro 6000 a dvo­mi gra­fic­ký­mi kar­ta­mi NVI­DIA Tes­la C2075.

Dell Pre­ci­sion T5600 - Kon­fi­gu­rá­cia T5600 je ur­če­ná pre stred­né pod­ni­ky, kto­ré vy­ža­du­jú dos­ta­toč­nú vý­poč­to­vú ka­pa­ci­tu pre prá­cu s 3D mo­del­mi, ná­roč­né gra­fic­ké vý­poč­ty, strih vi­dea v HD kva­li­te ale­bo ana­lý­zu veľ­ké­ho množ­stva dát. Pra­cov­nú sta­ni­cu je mož­né sta­ni­cu osa­diť až dvo­ma pro­ce­sor­mi In­tel Xeon s maximál­nym poč­tom ôs­mich vý­poč­to­vých ja­dier, štvor­ka­ná­lo­vým ECC pa­mä­ťa­mi o veľ­kos­ti až 128GB, gra­fic­ký­mi kar­ta­mi NVI­DIA Quad­ro 5000 a NVI­DIA Tes­la C2075

Dell Pre­ci­sion T3600 - Sta­ni­ca T3600 je ideál­ny nás­troj pre prá­cu s 3D mo­de­lo­va­cí­mi prog­ra­ma­mi CAD, CAM ale­bo na spra­co­va­nie di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu. Mo­del T3600 je osa­de­ný pro­ce­so­rom In­tel Xeon E5-1600 ale­bo E5-2600, až 64GB ECC ale­bo non-ECC pa­mä­ťa­mi, s gra­fic­kou kar­tou NVI­DIA Quad­ro 6000 ale­bo dvo­ma gra­fic­ký­mi kar­ta­mi NVI­DIA Quad­ro 5000 spo­lu s gra­fic­kou kar­tou NVI­DIA Tes­la C2075.

Dell Pre­ci­sion T1650 - Zá­klad­ný mo­del pra­cov­ných sta­níc Dell Pre­ci­sion je ur­če­ný pre tých, čo po­ža­du­jú „extra des­ktop". Je vy­ba­ve­ný har­dvé­ro­vý­mi cer­ti­fi­ká­cia­mi s ga­ran­ciou spo­ľah­li­vé­ho cho­du vy­bra­ných 2D i 3D mo­de­lo­va­cích nás­tro­jov, CAD pro­jek­to­va­nie a pri vý­vo­ji webov.

Pra­cov­né sta­ni­ce sú vy­ba­ve­né efek­tív­ny­mi na­pá­ja­cí­mi zdroj­mi s cer­ti­fi­ká­ciou 80 PLUS. Štan­dar­dnou sú­čas­ťou Dell Pre­ci­sion je zá­ru­ka Dell Pro­Sup­port s ga­ran­ciou op­ra­vy nas­le­du­jú­ci pra­cov­ný deň na mies­te u zá­kaz­ní­ka. Vo­li­teľ­nou sú­čas­ťou kon­fi­gu­rá­ciou Dell Pre­ci­sion je bez­peč­nost­ný TPM (Trus­ted Plat­form Mo­du­le) čip.

Dos­tup­nosť
Mo­de­ly no­vej ge­ne­rá­cie vý­kon­ných pra­cov­ných sta­níc Dell Pre­ci­sion bu­dú v Slo­ven­skej re­pub­li­ke dos­tup­né od kon­ca má­ja 2012. Pra­cov­ná sta­ni­ca Dell Pre­ci­sion bu­dú k dis­po­zí­cii aj v pre­daj­nej sie­ti par­tne­rov prog­ra­mu Dell Par­tner­Di­rect ale­bo na www.dell.sk.

Zdroj: Dell


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter