HP Pavilion m6, multimediálny notebook v tenšom prevedení a v novom dizajne

Spo­loč­nosť HP dnes ve­rej­nos­ti pred­sta­vi­la HP Pa­vi­lion m6, no­te­book s ideál­ne vy­vá­že­ným po­me­rom mo­bi­li­ty, vý­ko­nu a zá­ba­vy v ele­gan­tnom strie­bor­nom pre­ve­de­ní z mat­né­ho hli­ní­ka.

Di­zajn no­te­boo­ku HP Pa­vi­lion m6 je za­lo­že­ný na no­vej kon­cep­cii HP Mo­saic (sý­te far­by, kva­lit­né ma­te­riá­ly a prak­tic­ké tva­ry), pod­ľa kto­rej pred­sta­vu­je kaž­dý mo­de­lo­vý rad no­te­boo­kov HP svoj­ský di­el ume­lec­kej mo­zai­ky. Spo­lu s os­tat­ný­mi tak tvo­rí uce­le­ný ob­raz ro­di­ny pro­duk­tov HP.

"Pre­cíz­ne tva­ry a zbie­ha­jú­ce sa lí­nie pre­po­ži­čia­va­jú no­vým no­te­boo­kom HP Pa­vi­lion dy­na­mi­ku, ener­giu a zda­nie po­hy­bu," uvied­la Sta­cy Wol­ffo­vá, vice­pre­zi­den­tka pre di­zajn, di­ví­zie osob­ných po­čí­ta­čov spo­loč­nos­ti HP. "Na vý­ro­bu tých­to no­te­boo­kov bo­li pou­ži­té vý­ni­moč­né ma­te­riá­ly, kto­ré pri­tiah­nu po­zor­nosť a po­te­šia na do­tyk, rov­na­ko však po­núk­nu aj je­di­neč­ný zmys­lo­vý zá­ži­tok."

HP Pa­vi­lion m6 - pre ži­vot v po­hy­be
Veľ­ký dis­plej a su­per ten­ký di­zajn ro­bia z HP Pa­vi­lion m6 no­te­book, kto­rý je­ho ma­ji­teľ vy­uži­je po­čas ce­lé­ho dňa, nech už je kde­koľ­vek. Kom­bi­ná­cia LED pod­svie­te­nej HD(1) ob­ra­zov­ky Brig­htView s uh­lo­prieč­kou 39,6 cm (15,6") a skve­lé­ho zvu­ku vďa­ka tech­no­ló­gii Beats Audio™, duál­nym rep­ro­duk­to­rom a subwoofe­ru, je ideál­na aj na preh­rá­va­nie fil­mov a hud­by.

HP Pa­vi­lion m6 sa mô­že poch­vá­liť ša­si z mat­né­ho hli­ní­ka a ba­té­riou s vý­dr­žou až osem ho­dín(2). No­te­boo­ky ob­sa­hu­jú pos­led­nú ge­ne­rá­ciu pro­ce­so­rov In­tel a AMD, sú­čas­ťou vo­li­teľ­né­ho prís­lu­šen­stva je aj pod­svie­te­ná klá­ves­ni­ca a dis­krét­na gra­fi­ka, kto­rá zvlá­da aj naj­ná­roč­nej­šie úlo­hy bez vá­ha­nia či zdr­ža­nia.

No­te­book HP Pa­vi­lion m6 je priam na­bi­tý rôz­ny­mi ino­vá­cia­mi od HP. Tech­no­ló­gia HP Cool­Sen­se auto­ma­tic­ky up­ra­vu­je vý­kon a nas­ta­ve­nie za­bu­do­va­né­ho ven­ti­lá­to­ra - no­te­book je tak aj pri pl­nom na­sa­de­ní vý­raz­ne chlad­nej­ší. HP Pro­tec­tSmart vie za­mknúť pev­ný disk a ochrá­niť tak fo­tog­ra­fie, hud­bu a ďal­šie dá­ta v prí­pa­de nech­ce­né­ho pá­du no­te­boo­ku na zem. Vo­li­teľ­ná tech­no­ló­gia HP Sim­ple­Pass si pa­mä­tá hes­lá a pos­ky­tu­je ľah­ký prís­tup k on­li­ne úč­tom - pre prih­lá­se­nie sta­čí jed­no­du­chý po­hyb pr­stov cez sní­mač od­tlač­kov. HP True­Vi­sion HD Web­cam pos­ky­tu­je jas­nej­ší a čis­tej­ší HD(1) ob­raz.

Ce­na a dos­tup­nosť
HP Pa­vi­lion m6 bu­de na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­ný od jú­na 2012 za od­po­rú­ča­nú kon­co­vú ce­nu od 675 € s DPH.

Zdroj: HP


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter