HP predstavuje vysoko výkonné riešenia pre firmy

Spo­loč­nosť HP dnes pred­sta­vi­la no­vé vý­kon­né pro­duk­ty pre fir­my. No­vé rie­še­nia spá­ja­jú maximál­ne ús­po­ry ener­gie a fun­kcie, kto­ré sa up­lat­nia na­prieč rôz­ny­mi od­vet­via­mi.

Me­dzi pred­sta­ve­né pod­ni­ko­vé rie­še­nia pa­tria:
• Uni­kát­ne rie­še­nie HP t410 All-in-One (AiO) Smart Ze­ro Client s ino­va­tív­nym na­pá­ja­ním pros­tred­níc­tvom sie­ťo­vé­ho káb­la (Power over Et­her­net, PoE) po­nú­ka mi­mo­riad­ny vý­kon pri prá­ci s mul­ti­mé­dia­mi a kom­fort po­rov­na­teľ­ný s PC.

• Kom­plexné rie­še­nie pre ma­loob­chod HP RP7 s vy­so­kou va­ria­bi­li­tou v se­be kom­bi­nu­je ele­gant­ný mi­ni­ma­lis­tic­ký di­zajn a spo­ľah­li­vý vý­kon. Ide o rie­še­nie vhod­né pre ma­loob­chod a reš­tau­rač­né pre­vádz­ky: či už ide o ob­cho­dy s mó­dou ale­bo elek­tro­ni­kou ale­bo ho­te­ly a reš­tau­rá­cie.

• Do­ty­ko­vé mo­ni­to­ry HP L6015tm a L6017tm Re­tail Touch Mo­ni­tors s mož­nos­ťou ov­lá­da­nia via­ce­rý­mi pr­sta­mi a ka­pa­cit­ným dis­ple­jom sú ideál­ne pre ma­loob­chod a reš­tau­rač­né či ho­te­lo­vé za­ria­de­nia, kto­ré po­ža­du­jú in­tui­tív­ne a na pred­chá­dza­jú­ce sys­té­my nad­väz­né pou­ží­va­teľ­ské roz­hra­nie. Ne­do­ty­ko­vý mo­ni­tor HP L6010 je za­se vhod­ný do pros­tre­dia s ne­dos­tat­kom pries­to­ru. Dá sa veľ­mi dob­re a ľah­ko in­teg­ro­vať s ďal­ší­mi pre­daj­ný­mi sys­té­ma­mi a pl­ní fun­kciu in­for­mač­né­ho či pre­zen­tač­né­ho pa­ne­lu pre pre­daj­cov ale­bo zá­kaz­ní­ka.

• No­vé vý­kon­né pra­cov­né sta­ni­ce HP Z220 po­nú­ka­jú pro­fe­sio­nál­ne fun­kcie pre fil­má­rov, stro­já­ren­ských návr­há­rov, ar­chi­tek­tov a pou­ží­va­te­ľov z pros­tre­dia škol­stva, zdra­vot­níc­tva ale­bo štát­nej sprá­vy.

Niž­šie ener­ge­tic­ké ná­ro­ky a vy­šší vý­kon
HP t410 AiO je rie­še­nie navr­hnu­té pre sek­to­ry škol­stva, zdra­vot­níc­tva a ob­cho­du. Fun­gu­je v rám­ci 13 wat­to­vé­ho li­mi­tu (power en­ve­lo­pe) cez PoE pre maximál­nu ener­ge­tic­kú účin­nosť. Ide o kom­bi­ná­ciu dis­ple­ja s uh­lo­prieč­kou 47cm (18,5") a vy­so­ko vý­kon­né­ho klien­ta v jed­nom pries­to­ro­vo a eko­no­mic­ky ús­por­nom rie­še­ní. Ten­to sys­tém je te­da mi­mo­riad­ne vhod­ný pre pros­tre­die s ob­me­dze­ným pries­to­rom a mož­nos­ťa­mi na­pá­ja­nia, nap­rík­lad do škôl a call cen­tier. HP t410 AiO ne­vy­ža­du­je žiad­ny exter­ný zdroj na­pá­ja­nia, to­to pre­bie­ha na bá­ze PoE. Zá­kaz­ník te­da zís­ka sta­ni­cu so spo­ľah­li­vým zdro­jom na­pá­ja­nia, me­nej káb­lov a rých­lej­šiu in­šta­lá­ciu.

HP t410 AiO pod­po­ru­je viac pro­to­ko­lov a dá sa pruž­ne prep­rog­ra­mo­vať. Auto­ma­tic­ké sen­zo­ry sa pri­po­ja do sie­te a sa­mé vy­hľa­da­jú exis­tu­jú­ce pros­tre­die klien­tskej vi­zua­li­zá­cie - či už je od Cit­rixu, Mic­ro­sof­tu ale­bo VMvé­ru.

Fir­my, kto­ré ma­jú viac plat­fo­riem, po­tom mô­žu cel­kom bez obáv vy­uží­vať HP t410 AiO na­prieč všet­ký­mi tý­mi­to plat­for­ma­mi.

HP t410 AiO po­nú­ka aj kva­lit­nú prá­cu s mul­ti­mé­dia­mi vďa­ka svoj­mu ino­va­tív­ne­mu di­zaj­nu sys­tem-on-chip (SOC). Rie­še­nie dis­po­nu­je vý­kon­nou a ener­ge­tic­ky ús­por­nou pro­ce­so­ro­vou tech­no­ló­giou ARM® s in­teg­ro­va­ným pro­ce­so­rom Di­gi­tal Sig­na­ge Pro­ces­sor, vďa­ka kto­ré­mu je rie­še­nie HP t410 AiO schop­né preh­rá­vať vi­deo v HD kva­li­te, prep­ra­co­va­ný gra­fic­ký ob­sah a ďal­ší me­diál­ny ob­sah na ce­lej ob­ra­zov­ke, a to bez aké­ho­koľ­vek do­sa­hu na vý­kon za­ria­de­nia.

Vy­so­ká va­ria­bi­li­ta pre rôz­ne pros­tre­die v ob­cho­de a služ­bách
Do­ty­ko­vé dis­ple­je HP RP7 sú ele­gan­tné nás­tro­je, kto­ré pre zá­kaz­ní­kov zo sfé­ry ob­cho­du a slu­žieb - či už ide o ob­chod­né do­my, štý­lo­vé reš­tau­rá­cie ale­bo ho­te­ly - po­nú­ka­jú kom­pak­tné rie­še­nie ich po­trieb. Dis­ple­je sú vhod­né pre­dov­šet­kým pre ma­loob­chod, reš­tau­rač­né a ho­te­lo­vé pre­vádz­ky - te­da pre spo­loč­nos­ti, kto­ré chcú sys­tém od­liš­ný od kon­ku­ren­cie. A prá­ve pre nich pred­sta­vu­jú HP RP7 štý­lo­vé a ele­gan­tné dis­ple­je so skve­lou va­ria­bi­li­tou, vďa­ka kto­rej je mož­né ich pou­ží­vať ako na­vi­gač­né či in­for­mač­né pa­ne­ly v rôz­nom - do­kon­ca vďa­ka svo­jej ro­bus­tnos­ti aj veľ­mi extrém­nom - pros­tre­dí. Rie­še­nie sa ľah­ko pris­pô­so­bí cha­rak­te­ru a ty­pu pre­vádz­ky. Mô­že byť na sto­ja­ne, bez ne­ho ale­bo pri­ro­dze­nou sú­čas­ťou pok­lad­nič­né­ho sys­té­mu. HP RP7 je tiež po­nú­ka­ný s úchyt­ka­mi v štan­dar­de VE­SA a v kon­fi­gu­rá­ciách pre in­šta­lá­ciu do prak­tic­ky akej­koľ­vek ver­ti­kál­nej či ho­ri­zon­tál­nej plo­chy.

HP RP7 je dos­tup­ný ako do­ty­ko­vý dis­plej s uh­lo­prieč­kou 38,1cm (15") ale­bo 43,2cm (17"). Dis­ple­je sú od­ol­né pro­ti rôz­nym ty­pom zne­čis­te­nia z von­kaj­šie­ho pros­tre­dia, nap­rík­lad pro­ti vo­de a pra­chu. Zá­kaz­ní­ci mô­žu ten­to pro­dukt vo­li­teľ­ne kom­bi­no­vať s čí­tač­kou mag­ne­tic­kých ka­riet, webo­vou ka­me­rou, čí­tač­kou od­tlač­kov pr­stov a ďal­ší­mi kom­pa­ti­bil­ný­mi za­ria­de­nia­mi.

No­vé mo­ni­to­ry HP L6015tm a L6017tm Re­tail Touch s uh­lo­prieč­kou 38,1 cm (15") a 43,2 cm (17") sú vy­ba­ve­né do­ty­ko­vým dis­ple­jom umož­ňu­jú­cim flexibil­né ov­lá­da­nie a inter­ak­ciu vďa­ka ka­pa­cit­nej tech­no­ló­gii pre maximál­nu fun­kčnosť a od­ol­nosť - a to všet­ko v ele­gan­tnom a mo­der­nom di­zaj­ne. Ne­do­ty­ko­vý dis­plej s uh­lo­prieč­kou 25,4 cm (10") s ozna­če­ním HP L6010 Re­tail Mo­ni­tor je navr­hnu­tý špe­ciál­ne pre rek­lam­né a pro­pa­gač­né úče­ly do pros­tre­dia, kde je me­nej pries­to­ru. Zá­klad­ný typ vy­uži­tia je v po­do­be in­for­mač­né­ho pa­ne­lu pre pre­daj­cov, ale pro­dukt sa dá ľah­ko in­teg­ro­vať do pok­lad­nič­né­ho sys­té­mu ako pro­pa­gač­no-in­for­mač­ný dis­plej pre zá­kaz­ní­ka.

Vý­kon a si­la pre pro­fe­sio­ná­lov
Pra­cov­né sta­ni­ce HP Z220 Wor­ksta­tion sú na­bi­té no­vý­mi tech­no­ló­gia­mi, kto­ré zvy­šu­jú cel­ko­vý vý­kon a ener­ge­tic­kú efek­ti­vi­tu sys­té­mu. Ten­to rad pra­cov­ných sta­níc aj na­ďa­lej vďa­ka svo­jej neu­ve­ri­teľ­nej hod­no­te a vy­uži­teľ­nos­ti ur­ču­je štan­dard vo svo­jej trie­de. Ná­roč­ným pro­fe­sio­nál­nym pou­ží­va­te­ľom pri­ná­ša to naj­lep­šie pre prá­cu s vi­deom, CAD ap­li­ká­cia­mi, ale up­lat­ní sa aj v škol­stve, zdra­vot­níc­tve a štát­nej sprá­ve, kde štan­dar­dné PC už nes­ta­čia. HP Z220 je dos­tup­ná ako mi­mo­riad­ne roz­ší­ri­teľ­ná zos­ta­va v pre­ve­de­ní con­ver­tib­le mi­ni-tower (CMT) ale­bo v kom­pak­tnom pre­ve­de­ní small form fac­tor (SFF), kto­rá má mi­ni­mál­ne pries­to­ro­vé ná­ro­ky.

Dos­tup­nosť
Všet­ky uve­de­né mo­de­ly bu­dú na slo­ven­skom tr­hu dos­tup­né od jú­na 2012. Ce­ny za­tiaľ sta­no­ve­né ne­bo­li.

Zdroj: HPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter