Americká obchodná komora v SR uvádza iniciatívu „2012: Rok vzdelávania“

Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra na Slo­ven­sku (Am­Cham) vy­hlá­si­la rok 2012 za rok vzde­lá­va­nia. Ini­cia­tí­va je za­lo­že­ná na ak­tív­nej spo­lup­rá­ci fi­rem­né­ho sek­to­ra, od­bor­nej ve­rej­nos­ti a in­šti­tú­cií vzde­lá­va­nia, s cie­ľom náj­sť rie­še­nia, ako čo naj­efek­tív­nej­šie pre­po­jiť po­žia­dav­ky tr­hu prá­ce so sys­té­mom vzde­lá­va­nia a do­siah­nuť tak eko­no­mic­ké nap­re­do­va­nie spo­loč­nos­ti. Líd­ra­mi ini­cia­tí­vy sú Beá­ta Bres­ten­ská, pro­de­kan­ka Prí­ro­do­ve­dec­kej fa­kul­ty UK a Fran­ti­šek Ja­kab, prog­ra­mo­vý ma­na­žér, Networ­king aka­dé­mia, Cis­co Sys­tems, Slo­ven­sko.

Ini­cia­tí­vu pod­po­ru­je aj Mi­nis­ter­stvo škol­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Ako uvie­dol Mi­nis­ter škol­stva SR, Du­šan Čap­lo­vič:Bu­dem rád, ak ini­cia­tí­va pris­pe­je k hľa­da­niu rie­še­ní, kto­ré za­bez­pe­čia mo­der­ni­zá­ciu náš­ho vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu a prib­lí­žia ho po­žia­dav­kám tr­hu prá­ce, ale aj sys­té­mu, kto­rý za­bez­pe­čí ďal­ší roz­voj na­šej spo­loč­nos­ti."

Am­Cham pos­ky­tu­je v rám­ci ini­cia­tí­vy plat­for­mu, kto­rá umož­ňu­je nie­len člen­ským spo­loč­nos­tiam ko­mo­ry, ale aj zá­stup­com zá­klad­ných, stred­ných škôl, gym­ná­zií, uni­ver­zít a prie­my­sel­ných or­ga­ni­zá­cií hľa­dať spo­loč­né rie­še­nia prak­tic­kých prob­lé­mov, kto­ré vzni­ka­jú pri stre­te vzde­lá­va­nia a pros­tre­dia biz­ni­su.

Štát­ny ta­jom­ník Mi­nis­ter­stva škol­stva SR, Šte­fan Chu­do­basa k ini­cia­tí­ve vy­jad­ril:„Má­me zá­ujem a te­ší­me sa na spo­lup­rá­cu s Am­Cham. Kon­ku­ren­cia v pod­ni­ka­teľ­skom pros­tre­dí sa zos­tru­je a pod tým­to tla­kom roz­ho­du­je vzde­la­nie. Chce­me vzde­lá­va­cie pro­ce­sy mo­der­ni­zo­vať a za­brá­niť pro­du­ko­va­niu ab­sol­ven­tov stred­ných a vy­so­kých škôl bez up­lat­ne­nia."

Zá­kla­dom ini­cia­tí­vy je do­ku­ment „10+1 prio­rit­ných kri­té­rií pre ob­lasť vzde­lá­va­nia", kto­rý vy­pra­co­va­la Am­Cham v spo­lup­rá­ci s od­bor­ný­mi sku­pi­na­mi a ho­re uve­de­ný­mi ino­va­tív­ny­mi pred­sta­vi­teľ­mi tej­to ini­cia­tí­vy. Rie­še­niam vy­tý­če­ných ob­las­tí sa bu­dú ve­no­vať vy­me­no­va­né pra­cov­né sku­pi­ny a tie bu­dú pre­zen­to­va­né na sláv­nos­tnej kon­fe­ren­cii v ok­tób­ri 2012.

Fran­ti­šek Ja­kab, Am­Cham lí­der ini­cia­tí­vy „ 2012: Rok vzde­lá­va­nia", ho­vo­rí: „Sme nao­zaj ra­di, že na­ša ini­cia­tí­va, kto­rej cie­ľom je pris­pieť k re­for­me náš­ho vzde­lá­va­cie­ho sys­té­mu, ot­vo­re­niu ve­rej­nej dis­ku­sie na tú­to té­mu, sna­žiť

sa náj­sť rie­še­nia a uká­zať, že zme­na je ne­vyh­nut­ná, ale aj mož­ná, za­uja­la aj naj­vyš­ších pred­sta­vi­te­ľov Mi­nis­ter­stva škol­stva a zís­ka­la okam­ži­te ši­ro­kú pod­po­ru aj od­bor­nej ve­rej­nos­ti. Ten­to zá­ujem a pre­dov­šet­kým ak­tív­na pod­po­ra je pr­vým pred­pok­la­dom to­ho, aby ini­cia­tí­va bo­la ús­peš­ná."

Beá­ta Bres­ten­ská, Am­Cham lí­der ini­cia­tí­vy „2012: Rok vzde­lá­va­nia", dopĺňa: „No­vá ini­cia­tí­va, kto­rá vzni­ká na pô­de Am­Cham, pre­po­je­ním škol­skej a pod­ni­ka­teľ­skej sfé­ry, po­nú­ka je­di­neč­ný po­ten­ciál od­bor­ní­kov, kto­rí ma­jú ve­do­mos­ti, skú­se­nos­ti s po­zi­tív­ny­mi ak­ti­vi­ta­mi a pa­tria k uz­ná­va­ným osob­nos­tiam v da­ných ob­las­tiach."

Zdroj: Americká obchodná komoraOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter