Miriam Madrová bola menovaná Senior PR manažérkou v AVG Technologies

AVG Tech­no­lo­gies, pos­ky­to­va­teľ inter­ne­to­vej a mo­bil­nej bez­peč­nos­ti pre prib­liž­ne 108 mi­lió­nov ak­tív­nych pou­ží­va­te­ľov, dnes ozná­mil, že sa Mi­riam Mad­ro­vá stá­va no­vou Se­nior PR ma­na­žér­kou pre Čes­kú a Slo­ven­skú re­pub­li­ku. Mi­riam má viac ako pät­nás­ťroč­né pro­fe­sio­nál­ne skú­se­nos­ti na po­li ko­mu­ni­ká­cie, PR, mar­ke­tin­gu, kor­po­rát­nej ko­mu­ni­ká­cie, pub­lic af­fairs, CSR a ve­rej­nej di­plo­ma­cie.

Skôr ako Mi­riam za­há­ji­la spo­lup­rá­cu s AVG, pra­co­va­la ako ve­dú­ca od­de­le­nia pre­zen­tá­cie na Mi­nis­ter­stve za­hra­nič­ných ve­cí Slo­ven­skej re­pub­li­ky a bo­la člen­kou exper­tné­ho tí­mu, kto­rý vy­pra­co­val ideo­vý zá­klad pre bu­dú­ci bran­ding štá­tu „Slo­ven­sko: kra­ji­na s po­ten­ciá­lom". Me­dzi rok­mi 2006 - 2009 ma­la na sta­ros­ti PR, CSR & CPE (Cus­to­mer & Par­tner Expe­rien­ce) v slo­ven­skej spo­loč­nos­ti Mic­ro­soft, kde bo­la zod­po­ved­ná za vý­voj, ria­de­nie a reali­zá­ciu lo­kál­nych stra­té­gií a prog­ra­mov fi­rem­nej ko­mu­ni­ká­cie a spo­lo­čen­skej zod­po­ved­nos­ti. Úspeš­ne ria­di­la prog­ram Com­mu­ni­ty Tech­no­lo­gy Skills, kto­ré­ho cie­ľom bo­lo zlep­še­nie di­gi­tál­nej gra­mot­nos­ti na Slo­ven­sku.

V ro­koch 2000 - 2006 pra­co­va­la ako se­nior kon­zul­tant a Ac­count Di­rec­tor v ko­mu­ni­kač­nej agen­tú­re Om­ni­pub­lic. Mi­riam vy­štu­do­va­la teo­re­tic­kú ky­ber­ne­ti­ku na Fa­kul­te ma­te­ma­ti­ky, fy­zi­ky a in­for­ma­ti­ky v Bra­tis­la­ve.

V tí­me pot­re­bu­je­me nad­še­ných ľu­dí so skú­se­nos­ťa­mi. Mi­riam preu­ká­za­la schop­nosť pri­ná­šať rie­še­nia a vý­sled­ky a pre AVG bu­de cen­nou po­si­lou," po­ve­dal Ri­car­do Ada­me, Cor­po­ra­te Vi­ce Pre­si­dent Glo­bal Pub­lic Re­la­tions.

V úz­kej spo­lup­rá­ci s ve­de­ním AVG bu­de Mi­riam zod­po­ved­ná za vý­voj, koor­di­ná­ciu a im­ple­men­tá­ciu ko­mu­ni­kač­ných stra­té­gií pre čes­ký a slo­ven­ský me­diál­ny trh. Mi­riam bu­de pod­po­ro­vať fi­rem­ný imidž AVG, stra­te­gic­ký ko­mu­ni­kač­ný rá­mec a ob­chod­né prio­ri­ty. PR ak­ti­vi­ty bu­de ria­diť zo síd­la v Pra­he.

AVG je za­ují­ma­vá a prog­re­sív­na spo­loč­nosť a som ra­da, že som sa pri­da­la k jej tí­mu," po­ve­da­la Mi­riam Mad­ro­vá, „Ve­rím, že vďa­ka svo­jím skú­se­nos­tiam bu­dem pre fir­mu prí­no­som, a veľ­mi sa na tú­to no­vú pra­cov­nú vý­zvu v mo­jej ka­rié­re te­ším."

Zdroj: AVG TechnologiesOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter