Mladí inovátori z Michaloviec vyhrali hlavnú cenu SYGAs projektom automatickej linky na triedenie potravinárskych téglikov

Ino­va­tív­ne ná­pa­dy ta­len­to­va­ných štu­den­tov elek­tro­tech­ni­ky bo­li oce­ne­né už po de­via­tyk­rát v sú­ťa­ži Sie­mens Young Ge­ne­ra­tion Award. Mla­dí ino­vá­to­ri opäť pred­sta­vi­li v sú­ťa­ži Sie­mens Young Ge­ne­ra­tion Award (SY­GA) 2012 svo­je ná­pa­dy a rie­še­nia na ze­fek­tív­ne­nie a skva­lit­ne­nie vý­ro­by na Slo­ven­sku. Hlav­nú ce­nu sú­ťa­že zís­kal pro­jekt auto­ma­tic­kej mon­táž­nej a trie­dia­cej lin­ky s ro­bo­tom Mar­ti­na Jan­ča a Ma­te­ja Mol­ná­ra, štu­den­tov Stred­nej od­bor­nej ško­ly tech­nic­kej v Mi­cha­lov­ciach. Ich auto­ma­tic­ká lin­ka do­ká­že to­tiž trie­diť pot­ra­vi­nár­ske tég­li­ky pod­ľa far­by a ma­te­riá­lu.

„Na­ším cie­ľom je pros­tred­níc­tvom prá­ce na kon­krét­nych pro­jek­toch prip­ra­viť a mo­ti­vo­vať stre­doš­ko­lá­kov na pre­chod od teo­re­tic­kých ve­do­mos­tí k pot­re­bám praxe. Tou­to for­mou sa sna­ží­me po­má­hať žia­kom zís­ka­vať od­bor­né prak­tic­ké skú­se­nos­ti z ob­las­ti auto­ma­ti­zo­va­ných rie­še­ní, kto­ré bu­dú môcť vy­užiť v prie­be­hu svo­jej bu­dú­cej pro­fe­sio­nál­nej ka­rié­ry či po­čas štú­dia na vy­so­kej ško­le. Aj dnes skon­če­ný roč­ník uká­zal, že kva­li­ta štu­dent­ských prác sa z ro­ka na rok zvy­šu­je," po­ve­dal Ma­rián Hri­ca, ria­di­teľ Sa­les Prie­my­sel­ná auto­ma­ti­zá­cia a tech­no­ló­gie po­ho­nov spo­loč­nos­ti Sie­mens s.r.o. Do de­via­te­ho roč­ní­ka sú­ťa­že SY­GA sa za­po­ji­lo cel­ko­vo 14 škôl s 21 pro­jek­tmi. Do fi­ná­lo­vé­ho ko­la pos­tú­pi­lo 10 naj­lep­ších pro­jek­tov, ví­ťa­zov ur­či­la vý­be­ro­vá ko­mi­sia zlo­že­ná zo zá­stup­cu Fa­kul­ty elek­tro­tech­ni­ky a in­for­ma­ti­ky Tech­nic­kej Uni­ver­zi­ty v Ko­ši­ciach, od­bor­ní­kov zo spo­loč­nos­tí Sie­mens a Kraft Foods Slo­va­kia. Ok­rem hlav­nej ce­ny SY­GA za naj­lep­šie tech­no­lo­gic­ké rie­še­nie bo­li ude­le­né aj ďal­šie šty­ri oce­ne­nia - ce­na spo­loč­nos­ti Kraft Foods Slo­va­kia, ce­na Stroj­níc­kej fa­kul­ty STU, ce­na ma­ga­zí­nu Quark za naj­ino­va­tív­nej­šie rie­še­nie a ce­na od­bor­né­ho me­sač­ní­ka AT&P jour­nal.

Ce­na ma­ga­zí­nu Quark: Návrh mo­der­ni­zá­cie prie­ces­tných za­bez­pe­čo­va­cích sys­té­mov
Ce­nu ma­ga­zí­nu Quark si do Stred­nej prie­my­sel­nej ško­ly v Nit­re od­nies­li Ma­rek Tu­li­pán a Pat­rik Za­ujec za návrh mo­der­ni­zá­cie prie­ces­tných za­bez­pe­čo­va­cích sys­té­mov. „V oko­lí Nit­ry síd­li nie­koľ­ko fi­riem za­obe­ra­jú­cich sa pot­ra­vi­nár­skou pr­vo­vý­ro­bou. V sú­čas­nos­ti sa tu že­lez­nič­ná dop­ra­va vy­uží­va iba veľ­mi má­lo, pre­to­že prev­lá­da ka­mió­no­vá nák­lad­ná dop­ra­va. So stú­pa­jú­ci­mi ce­na­mi po­hon­ných hmôt a so zni­žo­va­ním zá­sob ro­py sa dá pred­pok­la­dať, že prep­ra­va veľ­kých nák­la­dov obi­lia, ku­ku­ri­ce, cuk­ro­vej re­py a pod. sa opäť vrá­ti na že­lez­ni­cu," ho­vo­rí M. Tu­li­pán. „Prob­lé­mom že­lez­ni­ce však je jej nep­ruž­nosť. Aby že­lez­nič­ná dop­ra­va fun­go­va­la pruž­nej­šie, mu­sí byť efek­tív­ne ria­de­ná," uzat­vá­ra P. Za­ujec. Viac sa o ude­ľo­va­ní cien SY­GA 2012 doz­vie­te v nas­le­du­jú­com čís­le ča­so­pi­su QUARK.

Zdroj: eQuark 

Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter