Samsung GALAXY S III – prvý smartphone, ktorý môžete ovládať hlasom, pohybom a ktorý reaguje na vašu tvár

Sam­sung GA­LAXY S III po­nú­ka v ten­kom te­le ino­va­tív­ne vlas­tnos­ti, me­dzi kto­ré pa­tria ov­lá­da­nie hla­som, po­hyb­mi ale­bo pre­nos dát me­dzi prís­troj­mi jed­no­du­chým prib­lí­že­ním k dru­hé­mu te­le­fó­nu.

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., pop­red­ný vý­rob­ca na tr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky a sve­to­vá jed­not­ka v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, dnes ce­los­ve­to­vo pred­sta­vil tre­tiu ge­ne­rá­ciu in­te­li­gen­tných te­le­fó­nov GA­LAXY S za­stú­pe­nú mo­de­lom GA­LAXY S III.

Smar­tpho­ne je vy­ba­ve­ný Su­per AMO­LED dis­ple­jom s veľ­kos­ťou 4,8 pal­cov, čo je o 0,5 pal­ca viac, než pri mo­de­li GA­LAXY S II. GA­LAXY S III vy­uží­va naj­ak­tuál­nej­šiu ver­ziu ope­rač­né­ho sys­té­mu - An­droid 4.0 Ice Cream Sandwich. Mi­lov­ní­kov fo­tog­ra­fo­va­nia po­te­ší fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním 8 Mpx a čel­ný fo­toa­pa­rát s roz­lí­še­ním 1,9 Mpx, kto­rý pou­ží­va­te­ľo­vi po­nú­ka ce­lý rad in­te­li­gen­tných fun­kcií, napr. me­chan­izmus roz­poz­ná­va­nia tvá­re. Ok­rem to­ho je Sam­sung GA­LAXY S III na­bi­tý no­vý­mi tech­no­ló­gia­mi, kto­ré pou­ží­va­te­ľo­vi ot­vá­ra­jú svet ne­poz­na­ných mož­nos­tí.
„Sam­sung GA­LAXY S III po­nú­ka maximál­ny uží­va­teľ­ský zá­ži­tok, kto­rý sa opie­ra o vy­uži­tie špič­ko­vé­ho har­dvé­ru a zdo­ko­na­le­ných in­te­li­gen­tných fun­kcií," uvie­dol JK Shin, pre­zi­dent a ria­di­teľ di­ví­zie IT & Mo­bi­le Com­mu­ni­ca­tions spo­loč­nos­ti Sam­sung. „Sam­sung GA­LAXY S III po­nú­ka uží­va­te­ľom in­te­li­gen­tné a in­tui­tív­ne jed­no­du­ché ov­lá­da­nie. Pri je­ho navr­ho­va­ní sme ma­li na pa­mä­ti pre­dov­šet­kým pot­re­by, kto­ré chcú ľu­dia naj­čas­tej­šie us­po­ko­jiť. Pre­to ten­to te­le­fón pred­sta­vu­je jed­no z naj­jed­no­duch­ších, naj­pri­ro­dze­nej­ších ov­lá­da­ní, kto­ré umož­ní pre­ží­vať kaž­dý oka­mih sku­toč­ne vý­ni­moč­ným spô­so­bom," do­dal Shin.


Pri­ro­dze­ná inter­ak­cia - Smart stay, S Voi­ce, Di­rect call a Smart alert

Sam­sung v mo­de­li GA­LAXY S III zdo­ko­na­ľu­je inter­ak­ciu me­dzi prís­tro­jom a je­ho pou­ží­va­te­ľom. Sam­sung GA­LAXY S III do­ká­že roz­poz­nať va­šu tvár, hlas i po­hy­by, a do­kon­ca na vás do­ká­že rea­go­vať a pris­pô­so­biť fun­kcie te­le­fó­nu tak, aby ov­lá­da­nie te­le­fó­nu bo­lo po­hodl­né a in­tui­tív­ne. Pos­ta­rá sa o to ino­va­tív­na fun­kcia „Smart stay", kto­rá roz­poz­ná, ako te­le­fón pou­ží­va­te - nap­rík­lad či čí­ta­te elek­tro­nic­kú kni­hu ale­bo sur­fu­je­te po inter­ne­te. Pred­ná ka­me­ra te­le­fó­nu sle­du­je va­še oči a te­le­fón auto­ma­tic­ky po­ne­chá jas dis­ple­ja nestl­me­ný, aby ste moh­li po­hodl­ne čí­tať.

GA­LAXY S III je vy­ba­ve­ný aj fun­kciou pok­ro­či­lé­ho roz­poz­ná­va­nia hla­su „S Voi­ce", tak­že je schop­ný na­čú­vať va­šim po­ve­lom a rea­go­vať na ne. Ok­rem to­ho, že fun­kcia S Voi­ce umož­ňu­je pros­tred­níc­tvom hla­su vy­hľa­dá­vať in­for­má­cie a ko­mu­ni­ko­vať s prís­tro­jom, po­nú­ka aj roz­siah­le mož­nos­ti, ako te­le­fón ov­lá­dať a za­dá­vať mu po­ky­ny. Keď sa na te­le­fó­ne GA­LAXY S III nap­rík­lad spus­tí bu­dík, a vy by ste si rad­šej eš­te chví­ľoč­ku pos­pa­li, sta­čí po­ve­dať „stí­šiť". Fun­kciu S Voi­ce mô­že­te pou­žiť aj na preh­rá­va­nie va­šich ob­ľú­be­ných pies­ní, na zo­sil­ne­nie ale­bo zos­la­be­nie hla­si­tos­ti, od­osie­la­nie SMS správ a e-mai­lov, or­ga­ni­zo­va­nie váš­ho ka­len­dá­ra ale­bo na auto­ma­tic­ké ak­ti­vo­va­nie fo­toa­pa­rá­tu a uro­be­nie fo­tog­ra­fie.

Ok­rem to­ho, že Sam­sung GA­LAXY S III do­ká­že roz­poz­nať va­šu tvár a hlas, roz­poz­ná aj va­še po­hy­by, tak­že ich mô­že­te pou­žiť na ov­lá­da­nie prís­tro­ja. Ak nie­ko­mu pí­še­te sprá­vu a po­čas pí­sa­nia sa roz­hod­ne­te, že do­tyč­né­mu rad­šej za­vo­lá­te, sta­čí pril­ožiť te­le­fón k uchu a fun­kcia „Di­rect call" vy­to­čí pot­reb­né čís­lo. Vďa­ka fun­kcii „Smart alert" vás GA­LAXY S III tiež zba­ví sta­ros­tí s kon­tro­lou zmeš­ka­ných správ ale­bo ho­vo­rov. Keď te­le­fón po ne­ja­kom ča­se ne­čin­nos­ti vez­me­te do ru­ky, za­čne vib­ro­vať, aby vás upo­zor­nil na všet­ko, čo ste zmeš­ka­li.


Re­vo­luč­né zdie­ľa­nie dát bez ča­ka­nia

Sam­sung GA­LAXY S III je viac než osob­ným za­ria­de­ním ur­če­ným pre jed­né­ho pou­ží­va­te­ľa - je pre­dur­če­ný k to­mu, aby ste vý­ho­dy po­nú­ka­né in­te­li­gen­tným te­le­fó­nom zdie­ľa­li s va­šou ro­di­nou a pria­teľ­mi bez oh­ľa­du na to, kde sa prá­ve na­chá­dza­te. No­vá fun­kcia „S Beam", kto­rú GA­LAXY S III po­nú­ka, je zdo­ko­na­le­ním tech­no­ló­gie An­droid Beam a umož­ňu­je od­os­lať film s veľ­kos­ťou 1 GB v prie­be­hu troch mi­nút jed­no­du­chým prib­lí­že­ním k ďal­šie­mu te­le­fó­nu GA­LAXY S III. Pre­ná­šať mô­že­te nap­rík­lad aj hud­bu - v prie­be­hu troch se­kúnd od­os­lať hu­dob­ný sú­bor s veľ­kos­ťou 10 MB, a to všet­ko bez nut­nos­ti pou­ži­tia Wi-Fi či mo­bil­né­ho sig­ná­lu. Fun­kcia „Bud­dy pho­to sha­re" umož­ňu­je jed­no­du­cho a pria­mo z fo­to­ga­lé­rie zdie­ľať fo­tog­ra­fiu sú­čas­ne so všet­ký­mi pria­teľ­mi, kto­rí sú na nej za­chy­te­ní.

Po­mo­cou fun­kcie „AllSha­re Cast" mô­žu pou­ží­va­te­lia bez­drô­to­vo pri­po­jiť svoj Sam­sung GA­LAXY S III k te­le­ví­zo­ru a okam­ži­te pre­niesť ob­sah in­te­li­gen­tné­ho te­le­fó­nu na väč­šiu ob­ra­zov­ku. Fun­kciu „AllSha­re Play" je mož­né tiež pou­žiť k bez­pros­tred­né­mu zdie­ľa­niu akých­koľ­vek sú­bo­rov me­dzi GA­LAXY S III a tab­le­tom, PC a te­le­ví­zo­rom s pod­po­rou DL­NA, a to bez oh­ľa­du na vzdia­le­nosť me­dzi prís­troj­mi. AllSha­re Play tiež za­hŕňa fun­kciu „Group Cast", kto­rá umož­ňu­je zdie­ľať bez­drô­to­vo ob­sah na ob­ra­zov­ke s nie­koľ­ký­mi pria­teľ­mi na rov­na­kej sie­ti Wi-Fi - mô­že­te vkla­dať ko­men­tá­re a za­kres­ľo­vať zme­ny, čím na svo­jom prís­tro­ji do­siah­ne­te zdie­ľa­nie v reál­nom ča­se.

Sam­sung Ga­laxy S III uši­tý na mie­ru

Sam­sung GA­LAXY S III vsá­dza ok­rem prep­ra­co­va­ných fun­kcií aj na er­go­nó­miu a po­ho­dlie. Vďa­ka je­ho spra­co­va­niu sad­ne per­fek­tne do ru­ky a bu­de­te s ním pra­co­vať úpl­ne bez vý­hrad. Di­zajn prís­tro­ja je in­špi­ro­va­ný prí­ro­dou, kto­rá je v neus­tá­lom po­hy­be. Vzhľad mo­de­lu Sam­sung GA­LAXY S III evo­ku­je živ­ly, ako sú vie­tor, vo­da a svet­lo. Mi­ni­ma­lis­tic­ký or­ga­nic­ký di­zajn prís­tro­ja na­po­dob­ňu­je tie­to živ­ly v hlad­kých a za­ob­le­ných lí­niách prís­tro­ja. Pri uve­de­ní na trh bu­de prís­troj k dis­po­zí­cii v od­tie­ňoch Pebb­le Blue a Marb­le Whi­te, nes­kôr pred­sta­ví Sam­sung pes­trú pa­le­tu ďal­ších fa­reb­ných pre­ve­de­ní.

Vďa­ka 4,8" HD dis­ple­ju Su­per AMO­LED po­nú­ka Sam­sung GA­LAXY S III zá­ži­tok zo sle­do­va­nia jas­né­ho ob­ra­zu na veľ­kej ob­ra­zov­ke, a to vo for­má­te 16:9 a HD kva­li­te. Ako pr­vý na sve­te po­nú­ka Sam­sung GA­LAXY S III v zá­uj­me za­bez­pe­če­nia rých­lej­šej ko­nek­ti­vi­ty mož­nosť via­za­nia ka­ná­lov Wi-Fi, kto­ré zdvoj­ná­so­bu­je šír­ku pás­ma Wi-Fi.

Sam­sung GA­LAXY S III sa tiež vy­zna­ču­je ce­lým ra­dom ďal­ších fun­kcií, kto­ré úpl­ne no­vý­mi spô­sob­mi zvy­šu­jú vý­kon a zlep­šu­jú cel­ko­vý pou­ží­va­teľ­ský zá­ži­tok. Pri­ná­ša fun­kciu „Pop up play", kto­rá vám umož­ní kde­koľ­vek na ob­ra­zov­ke preh­rá­vať vi­deo a zá­ro­veň spúš­ťať iné úlo­hy, čím pri kon­tro­le no­vých e-mai­lov ale­bo pri sur­fo­va­ní po inter­ne­te od­stra­ňu­je nut­nosť za­tvá­rať a opäť spúš­ťať vi­deo. Osem­me­ga­pixelo­vý fo­toa­pa­rát je vy­ba­ve­ný uzá­vier­kou s nu­lo­vým ones­ko­re­ním, kto­rá vám umož­ní ľah­šie za­chy­tiť po­hy­bu­jú­ce sa ob­jek­ty bez ones­ko­re­nia - ob­raz, kto­rý vi­dí­te, je ob­raz, kto­rý ucho­vá­te. Vďa­ka fun­kcii „Burst shot", kto­rá okam­ži­te za­chy­tí sé­riu dvad­sia­tich po se­be idú­cich sní­mok, a fun­kcii „Best pho­to", kto­rá za vás zvo­lí naj­lep­šiu z ôs­mich fo­tog­ra­fií, pos­ky­tu­je Sam­sung GA­LAXY S III pou­ží­va­te­ľom pri prá­ci s fo­toa­pa­rá­tom lep­ší a at­rak­tív­nej­ší zá­ži­tok. Vi­deo v HD roz­lí­še­ní je mož­né ro­biť do­kon­ca aj pros­tred­níc­tvom 1,9 Mpx fo­toa­pa­rá­tu na čel­nej stra­ne, kto­rý mô­že­te pou­ží­vať aj na na­tá­ča­nie se­ba sa­mé­ho. Vy­lep­še­né pris­vet­le­nie na za­dnej stra­ne prís­tro­ja pris­pie­va k od­strá­ne­niu neos­tros­ti fo­tog­ra­fií, ku kto­ré­mu do­chá­dza v dôs­led­ku ot­ra­sov, ako aj za ne­priaz­ni­vých sve­tel­ných pod­mie­nok.

Pros­tred­níc­tvom vy­spe­lej tech­no­ló­gie Near Field Com­mu­ni­ca­tion umož­ňu­je prís­troj aj reali­zá­ciu bez­kon­tak­tných mo­bil­ných pla­tieb. Tá­to tech­no­ló­gia umož­ňu­je rých­ly pre­nos mul­ti­mé­dií, zdie­ľa­nie inter­ne­to­vých strá­nok, po­lo­hy a váš te­le­fón mô­že tiež slú­žiť ako bez­peč­nos­tná kar­ta do za­mes­tna­nia. Pre hrá­čov je tu služ­ba „Ga­me Hub", kto­rá pos­ky­tu­je prís­tup k ce­lé­mu ra­du hier na so­ciál­nych sie­ťach, za­tiaľ čo služ­ba „Vi­deo Hub" za­se pri­ná­ša pou­ží­va­te­ľom vo vy­bra­ných kra­ji­nách vy­so­ko kva­lit­né te­le­víz­ne vy­sie­la­nie a fil­my. Ap­li­ká­cia pre osob­né zdra­vie „S Health" pre­po­jí Sam­sung GA­LAXY S III s naj­rôz­nej­ší­mi sní­mač­mi pre osob­nú sta­ros­tli­vosť o vlas­tné zdra­vie a kom­plexné sle­do­va­nie zdra­vot­níc­kych úda­jov.

Sam­sung GA­LAXY S III bu­de k dis­po­zí­cii od kon­ca má­ja v Euró­pe, po­tom sa za­čne pre­dá­vať aj na ďal­ších sve­to­vých tr­hoch. Na Slo­ven­sku bu­de Sam­sung GA­LAXY S III v pre­da­ji od 4. jú­na.

Zdroj: Samsung Electronics


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter