Siemens daroval Strojníckej fakulte STU v Bratislave priemyselný softvér za 1,3 milióna eur

Štu­den­ti Stroj­níc­kej fa­kul­ty Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty (STU) v Bra­tis­la­ve sa bu­dú v sko­rej do­be vďa­ka no­vé­mu sof­tvé­ru Pro­duct Li­fe­cyc­le Ma­nag­ment (PLM) od spo­loč­nos­ti Sie­mens mať mož­nosť prip­ra­vo­vať na prak­tic­ké vy­uží­va­nie ino­va­tív­nych tech­no­ló­gií, kto­ré sa čo­raz viac ap­li­ku­jú už aj v slo­ven­skom prie­mys­le. Sof­tvér si dnes z rúk Vla­di­mí­ra Sle­zá­ka, ge­ne­rál­ne­ho ria­di­te­ľa Sie­mens s.r.o., sym­bo­lic­ky prev­zal pro­fe­sor Ľubo­mír Šooš, de­kan Stroj­níc­kej fa­kul­ty STU v Bra­tis­la­ve.

Stroj­níc­ka fa­kul­ta STU dos­ta­la spo­lu 98 li­cen­cií sof­tvé­ro­vé­ho sys­té­mu PLM Tec­no­ma­tix (di­gi­tál­ny pod­nik a vý­ro­ba), Team­cen­ter (ria­de­nie pro­jek­tov a sprá­va dát) a NX (CAD nás­troj na konštruo­va­nie) v cel­ko­vej hod­no­te 1,3 mi­lió­na eur. Tie­to nás­tro­je slú­žia na vir­tua­li­zá­ciu kom­plexných vý­rob­ných pro­ce­sov a ich op­ti­ma­li­zá­ciu, na navr­ho­va­nie ino­va­tív­nych vý­rob­kov, ria­de­nie konštruk­čné­ho pro­ce­su a na sprá­vu in­ži­nier­skych dát. Di­gi­tál­na vir­tua­li­zá­cia je sve­to­vý trend vo vý­rob­nom prie­mys­le, kto­rý sa na Slo­ven­sko dos­tá­va pre­dov­šet­kých cez pop­red­né za­hra­nič­né auto­mo­bil­ky, kto­ré ho na­sa­dzu­jú s cie­ľom pruž­ne me­niť vý­rob­ný prog­ram a za­vá­dzať zme­ny bez to­ho, aby bo­lo pot­reb­né prak­tic­ky ove­ro­vať zme­ny. Tie­to sa ove­ru­jú vo vir­tuál­nom pros­tre­dí po­čí­ta­ča. Sof­tvé­ro­vý dar je reali­zo­va­ný cez par­tner­skú spo­loč­nosť SO­VA Di­gi­tal a.s., kto­rá im­ple­men­to­va­la rie­še­nie, vy­ško­li­la per­so­nál a pos­ky­tu­je ško­le tech­nic­kú pod­po­ru.

„Slo­ven­skí štu­den­ti tak bu­dú môcť pra­co­vať na rov­na­kom sys­té­me ako naj­väč­šie glo­bál­ne kon­cer­ny a zbie­rať skú­se­nos­ti, kto­ré bu­dú pre­po­je­ním teo­re­tic­kých ve­do­mos­tí s prak­tic­ký­mi poz­nat­ka­mi. Som pres­ved­če­ný, že to na­po­mô­že zvý­šiť ich od­bor­nú prip­ra­ve­nosť na prax," po­ve­dal Vla­di­mír Sle­zák, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Sie­mens s.r.o. a pred­sta­vi­teľ kon­cer­nu Sie­mens na Slo­ven­sku.

„Zís­ka­nie sof­tvé­ru PLM od spo­loč­nos­ti Sie­mens zna­me­ná pre na­šu fa­kul­tu a ce­lú uni­ver­zi­tu ob­rov­ský kva­li­ta­tív­ny skok. Na­ši štu­den­ti bu­dú mať príl­eži­tosť pra­co­vať s tech­no­ló­gia­mi, kto­ré slo­ven­ský prie­my­sel plá­nu­je za­viesť v blíz­skej bu­duc­nos­ti,"
uvie­dol de­kan Ľubo­mír Šooš zo Stroj­níc­kej fa­kul­ty Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty Bra­tis­la­va.

Kon­krét­ne ide o sof­tvé­ro­vé rie­še­nie di­gi­tál­ne­ho pod­ni­ku, di­gi­tál­nej vý­ro­by a sprá­vy dát, zá­slu­hou kto­ré­ho sa bu­dú štu­den­ti prip­ra­vo­vať na rie­še­nie ná­roč­ných úloh v ob­las­ti ria­de­nia vý­ro­by, si­mu­lá­cie a op­ti­ma­li­zá­cie vý­rob­ných pro­ce­sov. Sof­tvér bu­de za­ra­de­ný do vý­uč­by od za­čiat­ku škol­ské­ho ro­ka 2012/2013. Stroj­níc­ka fa­kul­ta STU sa tak bu­de môcť oprieť o špič­ko­vé vý­skum­né pra­co­vis­ko európ­ske­ho for­má­tu a vy­uží­vať naj­nov­šie know-how v ob­las­ti di­gi­tál­ne­ho pod­ni­ku. Štu­den­ti fa­kul­ty bu­dú mať k dis­po­zí­cii tech­no­ló­gie, kto­ré bu­de prie­my­sel za­vá­dzať až v bu­dú­cich ro­koch.

In­ži­nie­ri Red Bul­lu la­dia mo­no­pos­ty sof­tvé­rom Sie­mens
PLM sof­tvér od spo­loč­nos­ti Sie­mens vy­uží­va aj tím for­mu­ly 1 Red Bull Ra­cing na vir­tuál­ne navr­ho­va­nie, tes­to­va­nie, spo­loč­né pou­ží­va­nie dát, tí­mo­vú spo­lup­rá­cu a na flexibil­né zme­ny na mo­no­pos­toch for­mu­ly 1. Se­bas­tian Vet­tel, pi­lot staj­ne Red Bull Ra­cing, kto­rá tiež vy­uží­va sof­tvér Sie­mens PLM, sa šty­ri ko­lá pred kon­com mi­nu­lo­roč­nej se­zó­ny for­mu­ly 1 opäť stal majstrom sve­ta aj vďa­ka 100 % spo­ľah­li­vos­ti svoj­ho mo­no­pos­tu. Ten sa flexibil­ne vý­ví­ja po­čas se­zó­ny. Pro­jek­tu­jú sa no­vé čas­ti, doh­ro­ma­dy sa mon­tu­je prib­liž­ne 4 000 kom­po­nen­tov a vo­zid­lo sa pod­ro­bu­je pev­nos­tným, ki­ne­ma­tic­kým a dy­na­mic­kým tes­tom - to všet­ko za sto­lom pri po­čí­ta­či. Klik­nu­tie my­šou sta­čí vý­vo­já­rom na vir­tuál­ny návrh a vý­ro­bu no­vých di­elov. Net­re­ba ruč­ne za­dá­vať žiad­ne úda­je do ob­rá­ba­cích stro­jov. Red Bull Ra­cing za po­mo­ci sof­tvé­ru PLM od Sie­men­su vý­znam­ne zre­du­ko­val aj mie­ru vý­ro­by fy­zic­kých pro­to­ty­pov a zní­žil od­pad ma­te­riá­lu. Ok­rem to­ho pro­jek­tan­ti a vý­ro­ba uše­tria 75 per­cent svoj­ho ča­su tým, že skrá­ti­li zdĺha­vé a opa­ku­jú­ce sa čas­ti pro­ce­su pro­jek­to­va­nia a vý­ro­by.

Zdroj: SiemensOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter