IBM prináša skúsenosti z biznisu na Ekonomickú univerzitu

Spo­loč­nosť IBM Slo­ven­sko od­štar­to­va­la v spo­lup­rá­ci s Eko­no­mic­kou uni­ver­zi­tou (EU) v Bra­tis­la­ve sé­riu pred­ná­šok pre štu­den­tov Fa­kul­ty hos­po­dár­skej in­for­ma­ti­ky za­me­ra­ných na naj­nov­šie tren­dy v IT, aký­mi sú ana­ly­tic­ké nás­tro­je a cloud. Od­bor­ní­ci z IBM prib­lí­ži­li štu­den­tom prak­tic­ké skú­se­nos­ti s im­ple­men­tá­ciou kom­plexných ana­ly­tic­kých a clou­do­vých pro­jek­tov, kon­cept in­te­li­gen­tnej pla­né­ty i miľ­ní­ky vo vý­vo­ji tech­no­ló­gií po­čas sto ro­kov pô­so­be­nia IBM na tr­hu. Pred­náš­ky sú vý­sled­kom dl­ho­do­bej a ús­peš­nej spo­lup­rá­ce IBM a EU, kto­rá v ro­ku 2008 vy­ús­ti­la do pod­pi­su rám­co­vej do­ho­dy o spo­lup­rá­ci.

Ga­ran­tom pro­jek­tu je Da­niel Stras­ser, ma­na­žér IBM De­li­ve­ry Cen­tra v Bra­tis­la­ve. „Pri­ná­ša­me štu­den­tom sku­toč­ne ak­tuál­ne biz­ni­so­vé té­my. Biz­nis ana­ly­ti­ka a op­ti­ma­li­zá­cia (BAO) sú dnes kľú­čo­vý­mi ob­las­ťa­mi pre vy­bu­do­va­nie a udr­ža­nie ve­dú­cej po­zí­cie na tr­hu. Po­má­ha­jú zlep­šiť kon­ku­ren­cies­chop­nosť a ria­diť or­ga­ni­zá­cie efek­tív­nej­šie a in­te­li­gen­tnej­šie. Pre­to je dô­le­ži­té, aby ab­sol­ven­ti vy­so­kých škôl ma­li pot­reb­né zna­los­ti a pri nás­tu­pe do praxe ich do­ká­za­li rých­lo zú­ro­čiť v reál­nych pro­jek­toch," zdô­raz­nil Da­niel Stras­ser. „To is­té pla­tí pre cloud. Kým v ro­ku 2009 ho ako nás­troj na do­siah­nu­tie vy­ššej efek­ti­vi­ty a kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti vní­ma­la len tre­ti­na IT ma­na­žé­rov, dnes je to pod­ľa ne­dáv­nej štú­die IBM už 60 až 70 per­cent. Ten­to trend vní­ma­me aj na Slo­ven­sku. Štu­den­ti by naň ma­li byť prip­ra­ve­ní."

Spo­loč­nosť IBM a Eko­no­mic­ká uni­ver­zi­ta ak­tív­ne spo­lup­ra­cu­jú vo via­ce­rých ob­las­tiach. Ok­rem pre­zen­tá­cie rie­še­ní kon­krét­nych úloh z praxe pô­so­bia exper­ti z IBM ako kon­zul­tan­ti a pos­ky­tu­jú od­bor­nú po­moc pri pro­jek­toch, prip­ra­vu­je sa aj spo­lup­rá­ca pri di­plo­mo­vých a di­zer­tač­ných prá­cach. Štu­den­ti ma­jú príl­eži­tosť ab­sol­vo­vať v IBM Slo­ven­sko za­ují­ma­vé stá­že a dô­le­ži­tou ob­las­ťou spo­lup­rá­ce je aj ak­tív­na účasť od­bor­ní­kov z IBM v pe­da­go­gic­kom pro­ce­se. "Prá­ve pos­led­ná ob­lasť sa dos­tá­va čo­raz viac do pop­re­dia. V sú­čas­nos­ti dis­ku­tu­je­me o mož­nos­tiach za­kom­po­no­vať niek­to­ré ak­tuál­ne rie­še­nia, akým je ne­po­chyb­ne prá­ve BAO, pria­mo do učeb­ných os­nov v rám­ci exis­tu­jú­cich pred­me­tov," po­ve­dal Ma­tuš Ko­ši­na, ma­na­žér IBM Ino­vač­né­ho cen­tra v Bra­tis­la­ve. „Ra­di by sme pr­vé kon­krét­ne vý­stu­py pred­sta­vi­li už v bu­dú­com škol­skom ro­ku."

IBM spo­lup­ra­cu­je s vy­še 200 vzde­lá­va­cí­mi in­šti­tú­cia­mi na ce­lom sve­te pri tvor­be učeb­ných os­nov a ško­le­ní za­me­ra­ných na biz­nis ana­ly­ti­ku, vrá­ta­ne re­no­mo­va­ných uni­ver­zít, ako Uni­ver­si­ty of Ul­ster, Uni­ver­si­ty of the West of Scot­land, IAE Aix-en-Pro­ven­ce, EDC Bu­si­ness School, De­Paul Uni­ver­si­ty, Ya­le School of Ma­na­ge­ment a Ot­tawa Uni­ver­si­ty Tel­fer School of Ma­na­ge­ment.

Spo­lup­rá­ca s Eko­no­mic­kou uni­ver­zi­tou je sú­čas­ťou uni­ver­zit­né­ho prog­ra­mu, v rám­ci kto­ré­ho IBM po­má­ha prip­ra­viť štu­den­tov na ich bu­dú­ce pra­cov­né up­lat­ne­nie. Prog­ram IBM's Aca­de­mic Ini­tia­ti­ve po­nú­ka vy­so­kým ško­lám a uni­ver­zi­tám množ­stvo be­ne­fi­tov, nap­rík­lad bez­plat­ný prís­tup k IBM sof­tvé­ru, zľa­vy na had­vé­ro­vé vy­ba­ve­nie, tré­nin­go­vé ma­te­riá­ly, po­moc pri vy­tvá­ra­ní os­nov a ško­le­ní. Do prog­ra­mu sa už za­po­ji­lo vy­še 6 ti­síc uni­ver­zít a 30 ti­síc čle­nov aka­de­mic­kej ob­ce na ce­lom sve­te.

Viac in­for­má­cií o uni­ver­zit­ných prog­ra­moch IBM náj­de­te na strán­ke www.ibm.com/press/uni­ver­si­ty.

Zdroj: IBM SlovenskoOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter