ČR: Fluke predstavuje trojfázové analyzátory kvality elektrickej energie Fluke 430 radu II

Spo­leč­nost Flu­ke Cor­po­ra­tion, glo­bál­ní lídr v ob­las­ti přenos­ných elek­tro­nic­kých testů a měřicích tech­no­lo­gií, před­sta­vu­je třífá­zo­vé ana­ly­zá­to­ry kva­li­ty elek­tric­ké ener­gie Flu­ke® 430 řady II, pr­vní, kte­ré vy­uží­va­jí pa­ten­to­va­né­ho al­go­rit­mu k měření ztrát ener­gie a k ur­če­ní nák­ladů spo­je­ných s těmi­to ztrá­ta­mi. Mo­de­ly 430 řady II po­má­ha­jí or­ga­ni­za­cím sni­žo­vat spotřebu elek­tric­ké ener­gie a zlep­šo­vat vý­kon a ži­vot­nost elek­tro­me­cha­nic­kých za­říze­ní za­jištěním pod­kladů zdůvod­ňu­jí­cích náv­rat­nost in­ves­ti­ce za úče­lem pre­ven­ce zkres­le­ní kva­li­ty elek­tric­ké ener­gie.

Dříve do­ká­za­li vy­po­čí­tat ztrá­ty ener­gie způso­be­né prob­lé­my s kva­li­tou elek­tric­ké ener­gie pou­ze od­bor­ní­ci. Or­ga­ni­za­ce by­ly schop­né vy­po­čí­tat nák­la­dy, ale nut­ný pro­ces měření byl mi­mo mož­nos­ti průměrné­ho elek­tro­tech­ni­ka. Dí­ky no­vé pa­ten­to­va­né fun­kci Uni­fied Power v mo­de­lu 430 řady II mo­hou elek­tri­káři, tech­ni­ci or­ga­ni­za­ce, elek­tro­tech­ni­ci, tech­ni­ci pro tes­to­vá­ní v te­ré­nu a kon­zul­tan­ti pro kva­li­tu elek­tric­ké ener­gie auto­ma­tic­ky ur­čo­vat množ­ství ztrá­to­vé ener­gie a vy­po­čí­tat přes­né nad­by­teč­né nák­la­dy na ener­gii po­mo­cí je­di­né­ho přenos­né­ho přís­tro­je.

Kon­krétně, ana­ly­zá­to­ry kva­li­ty elek­tric­ké ener­gie 430 řady II umož­ňu­jí or­ga­ni­za­cím vy­hod­no­tit vliv no­vých, ener­ge­tic­ky ús­por­ných, elek­tro­nic­ky říze­ných sys­témů od osvětle­ní přes říze­ní mo­torů až po sys­té­my HVAC. Za­tím­co ty­to no­vá za­říze­ní spotřebo­vá­va­jí méně ener­gie ja­ko jed­not­li­vé in­sta­la­ce, v ce­lé elek­tric­ké sous­tavě zvy­šu­jí úro­veň po­ru­cho­vos­ti kva­li­ty elek­tric­ké ener­gie, čímž se zvy­šu­jí ztrá­ty ener­gie nás­led­kem har­mo­nic­kých a sni­žu­jí se cel­ko­vé po­ten­ciál­ní ús­po­ry ener­gie. Mo­del Flu­ke 430 řady II vy­po­čí­tá­vá fi­nan­ční nák­la­dy na ztrá­to­vou ener­gii.

Vy­lep­še­ní nej­po­pu­lárnější­ho ana­ly­zá­to­ru kva­li­ty elek­tric­ké ener­gie
Ja­ko nás­tup­ce dlou­hou do­bu nej­po­pu­lárnějších třífá­zo­vých ana­ly­zá­torů kva­li­ty elek­tric­ké ener­gie na tr­hu, a to dí­ky je­jich fun­kci zob­ra­ze­ní a zá­zna­mu, na­bí­zí vy­lep­še­né mo­de­ly 430 řady II tři no­vé vlas­tnos­ti měření a dal­ší vy­lep­še­ní hardwaru, softwaru a firmwaru. No­vé mo­de­ly na­bí­zí až 32 GB (stan­dardně 8 GB) pamě­ti, vy­měni­tel­nou paměťo­vou kar­tu SD a ko­nek­ti­vi­tu prostřed­nic­tvím ka­be­lu USB pro dlou­ho­dobější zá­znam dat elek­tric­ké ener­gie a je­jich rych­lej­ší přená­še­ní. Zlep­ši­la se kva­li­ta ob­ra­zov­ky i ži­vot­nos­ti ba­te­rií a doš­lo k přep­ra­co­vá­ní dop­ro­vod­né­ho softwaru tak, aby na­bí­zel uži­va­telům ví­ce mož­nos­tí ana­lý­zy kva­li­ty elek­tric­ké ener­gie i spotřeby ener­gie. Oba mo­de­ly jsou plně kom­pa­ti­bil­ní s přís­nou me­zi­ná­rod­ní nor­mou IEC 61000-4-30 třídy A. Oba mo­hou na sys­té­mech mo­ni­to­ro­vat až de­set pa­ra­metrů kva­li­ty elek­tric­ké ener­gie na jed­né ob­ra­zov­ce a do­ká­žou za­zna­me­ná­vat sou­časně až 150 pa­ra­metrů ve 4 fá­zích, v sou­la­du s nor­mou EN50160 a s bez­peč­nos­tním kry­tím 600 V CAT IV / 1 000 V CAT III.

NOVÁ pa­ten­to­va­ná fun­kce měření - Uni­fied Power
Z al­go­rit­mu, kte­rý původně vy­vi­nu­li Vin­cen­te Leon a Joaquín Mon­tañana z po­ly­tech­nic­ké uni­ver­zi­ty ve Va­len­cii ja­ko nás­tav­bu nor­my IEEE 1459, se za spo­lup­rá­ce in­že­nýrů spo­leč­nos­ti Flu­ke s vědci uni­ver­zi­ty ve Va­len­cii vy­vi­nu­la pa­ten­to­va­ná fun­kce Uni­fied Power pro mo­del 430 řady II. Fun­kce Uni­fied Power je pr­vním přípa­dem, kdy měřicí přís­troj pos­ky­tu­je mož­nost auto­ma­tic­ké­ho ur­če­ní ztrá­ty ener­gie z důvo­du har­mo­nic­kých a ne­vy­vá­že­ní a kdy lze za­dá­ním struk­tu­ry sa­zeb or­ga­ni­za­ce do­kon­ce vy­po­čí­tat fi­nan­ční nák­la­dy na ztra­ce­nou ener­gii.

NOVÁ fun­kce měření - Účin­nost měni­če
Fun­kce Účin­nost měni­če mo­de­lu 430 řady II slou­ží k měření vstup­ní­ho a vý­stup­ní­ho vý­ko­nu měničů v so­lár­ních sys­té­mech, větr­ných elek­trár­nách a zdro­jích nepřeru­ši­tel­né­ho na­pá­je­ní, kdy umož­ňu­je ob­slu­ze sle­do­vat, ko­lik elek­tric­ké ener­gie spotřebo­vá­vá sa­mot­ný měnič a zda pra­cu­je efek­tivně. Měření umož­ňu­jí ob­slu­ze up­ra­vit nas­ta­ve­ní ne­bo sta­no­vit nut­nost vý­mě­ny jed­not­ky.

NOVÁ fun­kce měření - Vý­ko­no­vá křiv­ka
Mo­del 435 ob­sa­hu­je fun­kci Vý­ko­no­vá křiv­ka - sys­tém „rych­lé­ho zá­zna­mu", kte­rý zob­ra­zu­je křiv­ky a hod­no­ty napě­tí a prou­du pro po­lo­vi­nu cyk­lu RMS s úpl­ný­mi pod­rob­nos­tmi, aby moh­la ob­slu­ha mo­to­ru a ge­ne­rá­to­ru měřit inter­ak­ci během ope­ra­cí přepí­ná­ní. To umož­ňu­je elek­tri­kářům or­ga­ni­za­ce, elek­tri­kářům do­da­va­te­le elek­tric­ké ener­gie, elek­tro­mon­táž­ním fir­mám a do­da­va­telům ge­ne­rá­torů snad­no shro­maž­ďo­vat jed­ním přís­tro­jem měření potřeb­ná pro pro­fi­lo­vá­ní zá­těže, před­chá­ze­ní nes­ho­dám me­zi mo­to­rem/po­ho­nem/zá­těží, spouštění mo­to­ru a ge­ne­rá­to­ru a tes­to­vá­ní rozběhu.

Mo­de­ly 430 řady II ob­sa­hu­jí měkké pouz­dro, ba­te­rii Li-ion za­jiš­ťu­jí­cí až de­set ho­din pro­vo­zu na jed­no na­bi­tí, prou­do­vé son­dy, měřicí ka­be­ly se svor­ka­mi, na­bí­ječ­ku, ka­bel USB, ba­rev­nou sa­du k roz­poz­ná­ní fá­zí a software PowerLog. Oba mo­de­ly jsou již k dis­po­zi­ci.

Zdroj: Fluke CorporationOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter