DATALAN odmenil víťazov IT FITNESS TESTu 2012

Zá­klad­ná ško­la aj ši­kov­ná ško­láč­ka si prev­za­li ce­ny, kto­ré ví­ťa­zom ná­rod­né­ho pro­jek­tu IT FIT­NESS TEST 2012 ve­no­va­la spo­loč­nosť DA­TA­LAN, rek­lam­ný par­tner tes­tu. Úlo­hou IT FIT­NESS TES­Tu 2012 bo­lo zis­tiť úro­veň zá­klad­ných ve­do­mos­tí a zruč­nos­tí ve­rej­nos­ti na Slo­ven­sku z pou­ží­va­nia in­for­mač­no-ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií a mo­ti­vo­vať ľu­dí, aby sa zlep­šo­va­li v IT ob­las­ti.

Tes­to­va­nie, kto­ré pre­bie­ha­lo on-li­ne for­mou na por­tá­li http://www.es­kills.sk od 15. feb­ruára do 15. mar­ca 2012, ab­sol­vo­va­lo viac než 35 000 účas­tní­kov a prie­mer ús­peš­nos­ti do­sia­hol úro­veň 57 %. Spo­loč­nosť DA­TA­LAN od­me­ni­la v ka­te­gó­rii jed­not­liv­cov ví­ťaz­ku, kto­rá do­siah­la ús­peš­nosť 100%. Bar­bo­re Ko­vá­čo­vej, štu­den­tke Ško­ly pre mi­mo­riad­ne na­da­né de­ti a Gym­ná­zia v Bra­tis­la­ve, ve­no­va­la špič­ko­vý no­te­book. Ce­nu od­ov­zdal ob­chod­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN, Ma­rek Paš­čák, pria­mo na pô­de ško­ly, kto­rú ví­ťaz­ka nav­šte­vu­je. Ví­ťaz­stvo žiač­ky oce­nil aj Mi­lan Buj­ňák, zá­stup­ca ria­di­teľ­ky ško­ly zná­mej mno­hý­mi ús­pech­mi žia­kov aj v ob­las­ti in­for­ma­ti­ky. „Te­ší­me sa, že na­ši štu­den­ti sa za­pá­ja­jú do pro­jek­tov, v kto­rých potvr­dzu­jú svo­je schop­nos­ti a na­da­nie," zhod­no­til Mi­lan Buj­ňák. „Ve­rí­me, že oce­ne­nie štu­den­tky je mo­ti­vá­ciou aj pre ďal­šie de­ti." Ško­la pre mi­mo­riad­ne na­da­né de­ti a Gym­ná­zium v Bra­tis­la­ve je je­di­ná svoj­ho dru­hu na Slo­ven­sku a kva­li­tu vzde­lá­va­cie­ho prog­ra­mu do­ka­zu­je aj ví­ťaz­stvo v mi­nu­lo­roč­nom ce­los­lo­ven­skom hod­no­te­ní vý­sled­kov ma­tu­rit­ných tes­tov.

Ďal­šou od­me­ne­nou bo­la Zá­klad­ná ško­la Hrn­čiarska vo Zvo­le­ne. Spo­me­dzi zá­klad­ných škôl, kto­ré sa IT FIT­NESS TES­Tu 2012 zú­čas­tni­li, do­siah­la naj­vyš­šiu účasť žia­kov na tes­to­va­ní. Zo 686 žia­kov sa tes­tu zú­čas­tni­lo 250. DA­TA­LAN ško­le ve­no­val mul­ti­fun­kčné tla­čia­ren­sko - ko­pí­ro­va­cie za­ria­de­nie. Ce­nu si prev­za­la ria­di­teľ­ka ško­ly Eva Ba­lá­žo­vá, kto­rá hod­no­tí zá­ujem žia­kov o in­for­mač­né tech­no­ló­gie a otes­to­va­nie vlas­tných IT ve­do­mos­tí a zruč­nos­tí klad­ne. „Pri za­pá­ja­ní a ko­neč­nom zhod­no­te­ní vý­sled­kov tes­to­va­nia ne­bo­la pre nás dô­le­ži­tá per­cen­tuál­na ús­peš­nosť jed­not­liv­ca. Na­ším cie­ľom bo­lo dať mož­nosť žia­kom ove­riť si svo­je zruč­nos­ti pri vy­pĺňa­ní úloh v on-li­ne tes­to­va­ní. Z pe­da­go­gic­ké­ho hľa­dis­ka oce­ňu­je­me za­da­nie úloh," uvied­la.

Pod­po­ro­vať vzde­lá­va­nie a mo­der­ni­zá­ciu škol­stva v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií je jed­nou z prio­rít spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN a tiež dô­vod par­tner­stva na pro­jek­te IT FIT­NESS TEST 2012. Vý­sled­ky tes­to­va­nia uká­za­li, že sa vie­me orien­to­vať v kom­po­nen­toch po­čí­ta­čov, ne­ro­bí nám prob­lém vy­hľa­dá­va­nie na inter­ne­te, ra­di pou­ží­va­me so­ciál­ne sie­te a po­čí­ta­če vy­uží­va­me nie­len na štú­dium, či prá­cu, ale čo­raz čas­tej­šie aj v do­má­com pros­tre­dí. Vý­sled­ky IT FIT­NESS TES­Tu 2012 sa spra­cu­jú do pod­rob­nej ana­ly­tic­kej štú­die a od­po­rú­ča­ní, kto­ré bu­dú pod­kla­dom a in­špi­rá­ciou na skva­lit­ne­nie vy­učo­va­nia na na­šich ško­lách pre Mi­nis­ter­stvo škol­stva SR.

„Ako člo­ve­ka, kto­rý sa od skon­če­nia vy­so­kej ško­ly po­hy­bu­je vo sve­te in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, ma osob­ne te­ší zá­ujem mla­dých štu­den­tov o tú­to ob­lasť, a bu­dem rád, ak nám vy­ras­tie no­vá ši­kov­ná ge­ne­rá­cia IT od­bor­ní­kov. Ví­ťa­zom IT FIT­NESS TES­Tu 2012 bla­ho­že­lám k pek­ným vý­sled­kom a ve­rím, že ich pov­zbu­dia k ďal­šie­mu IT vzde­lá­va­niu a sna­he zlep­šo­vať sa v obo­re, kto­rý má veľ­kú bu­dúc­nosť," do­dá­va Ma­rek Paš­čák, ob­chod­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti DA­TA­LAN.

Koor­di­ná­to­rom pro­jek­tu, kto­rý bol fi­nan­co­va­ný Európ­skou Ko­mi­siou, bo­la IT Aso­ciá­cia Slo­ven­ska, a zá­šti­tu nad ním prev­zal mi­nis­ter škol­stva Slo­ven­skej re­pub­li­ky Eugen Jur­zy­ca a spl­no­moc­ne­nec vlá­dy SR pre ve­do­mos­tnú eko­no­mi­ku Mar­tin Brun­cko.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter