Dievčatá a ženy v informačných technológiách. Ako byť úspešná.

Štvr­tý štvr­tok v štvr­tom me­sia­ci pod náz­vom Girls in ICT je dňom di­ev­čat v in­fo­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­giách. Nie­čo ako „MDŽ v IKT" vy­mys­le­la Me­dzi­ná­rod­ná te­le­ko­mu­ni­kač­ná únia, aby ot­vo­ri­la té­mu pra­cov­ných miest pre že­ny v tom­to seg­men­te. Aka­de­mic­ká obec a tech­no­lo­gic­kí líd­ri vo sve­te or­ga­ni­zu­jú rôz­ne po­du­ja­tia a u nás sa di­ev­ča­tá z bra­tis­lav­ských škôl stret­li v po­boč­ke Cis­co. Tak, ako to má v IKT sve­te byť, cez Te­leP­re­sen­ce sa po­roz­prá­va­li s ko­le­gy­ňa­mi v USA, Iz­rae­li a na Slo­ven­sku.

Ju­di­ta Seh­nál­ko­vá štu­do­va­la in­for­ma­ti­ku, pô­so­bi­la ako inštruk­tor­ka vzde­lá­va­cie­ho prog­ra­mu sie­ťo­vých aka­dé­mií na jed­nej zo slo­ven­ských škôl a dnes ús­peš­ne učí in­for­mač­né tech­no­ló­gie na stred­nej ško­le v New Yor­ku. Bea­ta Bres­ten­ská štu­do­va­la in­for­ma­ti­ku v jej za­čiat­koch a trid­sať ro­kov v tej­to ob­las­ti jej pri­nie­slo pro­fe­sio­nál­nu se­ba­dô­ve­ru, mi­mo­riad­ny reš­pekt me­dzi muž­mi a úc­tu k se­be. Klaudia Bak­šo­vá - Do­pelt sa za­ča­la ve­no­vať in­for­mač­ným tech­no­ló­giám až po ukon­če­ní vy­so­kej ško­ly a na­priek to­mu má za se­bou hviez­dnu ka­rié­ru. Po šty­roch ro­koch na tech­nic­kej po­zí­cii, mo­men­tál­ne pô­so­bí v re­gio­nál­nom tí­me zod­po­ved­nom za roz­voj ob­chod­ných mo­de­lov v seg­men­te te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov. „Glo­bál­ne aj lo­kál­ne pod­po­ru­je­me my­šlien­ku za­mes­tná­va­nia žien v IKT sek­to­re", ho­vo­rí Mar­cel Reb­roš, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ Cis­co Slo­ven­sko. „Ok­rem zdra­vé­ho ras­tu sek­to­ra pri­ná­ša­jú že­ny do biz­ni­su viac zod­po­ved­nos­ti, zmy­sel pre po­ria­dok a tiež cel­ko­vo zlep­šu­jú kul­tú­ru fir­my. Sú­čas­né rie­še­nia si vy­ža­du­jú krea­ti­vi­tu a po­cho­pe­nie po­trieb naj­rôz­nej­ších pou­ží­va­te­ľov."

Pod­ľa ana­ly­tic­kej spo­loč­nos­ti IDC, 90 per­cent za­mes­tna­nec­kých po­zí­cií do ro­ku 2015 bu­de vy­ža­do­vať tech­no­lo­gic­ké zna­los­ti a zruč­nos­ti. Zá­ro­veň však v Euró­pe nas­ta­ne ne­dos­ta­tok od­bor­ne zdat­ných za­mes­tnan­cov v ob­las­ti in­fo­ko­mu­ni­kač­ných tech­no­ló­gií, kto­rý vy­tvo­rí do­pyt po prib­liž­ne 700 000 pra­cov­ní­koch*. In­for­ma­ti­zá­cia všet­kých biz­nis pro­ce­sov a ve­rej­nej sprá­vy, roz­voj so­ciál­nych sie­tí, po­čí­ta­čo­vá bez­peč­nosť, spo­je­nie tech­no­ló­gií a me­di­cí­ny, on­li­ne služ­by a up­lat­ne­nie mo­bil­ných ko­mu­ni­kač­ných za­ria­de­ní vy­tvá­ra stá­le no­vé bez­pre­ce­den­tné pra­cov­né mies­ta. Tri naj­žia­da­nej­šie po­vo­la­nia bu­dúc­nos­ti bu­dú bio­me­di­cín­sky in­ži­nier, ana­ly­tik sie­ťo­vých sys­té­mov a do­má­ci zdra­vot­níc­ky asis­tent.

V os­trom kon­tras­te sto­jí dra­ma­tic­ky níz­ke per­cen­to žien, kto­ré štu­du­jú prí­rod­né a tech­nic­ké ve­dy. „Na Fa­kul­te in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií STU v Bra­tis­la­ve štu­du­je iba 5,31% di­ev­čat, čo je čas­to dôs­led­kom pred­sud­kov pri vý­be­re štú­dia. Na­ša skú­se­nosť je, že di­ev­ča­tá sú veľ­mi zod­po­ved­né a spo­ľah­li­vé štu­den­tky s dob­rý­mi vý­sled­ka­mi", ho­vo­rí Da­nie­la Chu­dá pro­de­kan­ka Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií. Ako hlav­nú ba­rié­ru vi­dí tra­dič­ný pred­su­dok, že di­ev­ča­tá sú hor­šie v ma­te­ma­ti­ke. S jej ná­zo­rom súh­la­sí aj psy­cho­lóg Ra­do Ma­sa­ryk a opi­su­je je­den z vý­sku­mov Ame­ric­kej psy­cho­lo­gic­kej aso­ciá­cie: „Že­ny, kto­ré za­škrt­li po­líč­ko pre poh­la­vie až po­tom, ako vy­pl­ni­li pok­ro­či­lý test z ma­te­ma­ti­ky, skó­ro­va­li sig­ni­fi­kan­tne vy­ššie ako štu­den­tky, kto­ré da­né po­líč­ko za­škrt­li na za­čiat­ku. To mô­že uka­zo­vať, že spá­ja­nie ana­ly­tic­ké­ho a ma­te­ma­tic­ké­ho mys­le­nia s muž­ským poh­la­vím je hlav­ne spo­lo­čen­ským ste­reo­ty­pom."

„Di­ev­ča­tá v IT" je jed­nou z ini­cia­tív spo­loč­nos­ti Cis­co, cie­ľom kto­rej je pod­po­ra zá­uj­mu o štú­dium IT u di­ev­čat. Cis­co má dl­ho­do­bé skú­se­nos­ti v príp­ra­ve žia­da­ných od­bor­ní­kov v ob­las­ti po­čí­ta­čo­vých sie­tí a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií vďa­ka vzde­lá­va­cie­mu prog­ra­mu Cis­co Networ­king Aca­de­my. Prog­ram už viac ako 15 ro­kov umož­ňu­je štu­den­tom prip­ra­viť sa na ka­rié­ru v ob­las­ti IT, prí­pad­ne na vy­ššie vzde­la­nie v ob­las­tiach in­ži­nier­stva, po­čí­ta­čo­vých vied a sú­vi­sia­cich od­bo­roch. Po­má­ha štu­den­tom zlep­šo­vať ich ka­riér­ne a eko­no­mic­ké príl­eži­tos­ti a nap­rík­lad za­mes­tna­nosť ab­sol­ven­tov na Slo­ven­sku je 100-per­cen­tná. Ce­los­ve­to­vo štu­du­je v prog­ra­me sie­ťo­vých aka­dé­mií 21 per­cent di­ev­čat, u nás iba 6 per­cent.

Zdroj: CiscoOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter