Gratex International spĺňa medzinárodné štandardy kvality

Spo­loč­nosť Gra­tex Inter­na­tio­nal, a.s., je ria­de­ná v sú­la­de s me­dzi­ná­rod­ný­mi štan­dar­dmi kva­li­ty. Potvr­dil to re­cer­ti­fi­kač­ný audit, v rám­ci kto­ré­ho spo­loč­nosť SKQS pres­kú­ma­la sú­lad In­teg­ro­va­né­ho sys­té­mu ma­na­žér­stva tej­to spo­loč­nos­ti s me­dzi­ná­rod­ný­mi nor­ma­mi ISO.

Kon­krét­ne audit potvr­dil spo­loč­nos­ti Gra­tex Inter­na­tio­nal, a.s., cer­ti­fi­ká­ty ISO v ob­las­ti ma­na­žér­stva kva­li­ty (ISO 9001), in­for­mač­nej bez­peč­nos­ti (ISO 27001), en­vi­ron­men­tál­ne­ho ma­na­žér­stva (ISO 14001) a tiež bez­peč­nos­ti a ochra­ny zdra­via pri prá­ci (OH­SAS 18001).

Kva­li­tu ria­de­nia spo­loč­nos­ti Gra­tex Inter­na­tio­nal, a.s., opa­ko­va­ne potvr­dzu­jú me­dzi­ná­rod­né cer­ti­fi­ká­ty ISO už od ro­ku 2005, in­for­mač­nú bez­peč­nosť od ro­ku 2006, en­vi­ron­men­tál­ne ma­na­žér­stvo a ochra­nu bez­peč­nos­ti a ochra­ny zdra­via pri prá­ci od ro­ku 2009.

Len má­lo spo­loč­nos­tí z IT sek­to­ra na Slo­ven­sku dis­po­nu­je ta­kým­to kom­plexným cer­ti­fi­ko­va­ným sys­té­mom ria­de­nia," ho­vo­rí fi­nanč­ný ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Gra­tex Inter­na­tio­nal, a.s., Mar­tin Po­lek pod­ľa kto­ré­ho je zís­ka­nie a udr­ža­nie me­dzi­ná­rod­ných cer­ti­fi­ká­tov ISO pre spo­loč­nosť dô­le­ži­té nie­len kvô­li zvy­šo­va­niu kva­li­ty, efek­tív­nos­ti, dl­ho­do­bej kon­ku­ren­cies­chop­nos­ti či zni­žo­va­niu ri­zík. „Aj pre nad­ná­rod­né spo­loč­nos­ti a na­šich klien­tov v za­hra­ni­čí ide o dô­le­ži­tý uka­zo­va­teľ na­šej spo­ľah­li­vos­ti a kva­li­ty," vy­svet­ľu­je Mar­tin Po­lek.

Prá­ve expan­zia na za­hra­nič­né tr­hy je vý­znam­ným ús­pe­chom spo­loč­nos­ti Gra­tex Inter­na­tio­nal, a.s. v up­ly­nu­lom ob­do­bí. Spo­loč­nosť ús­peš­ne im­ple­men­to­va­la in­for­mač­ný sys­tém pre za­is­te­nie v ru­mun­skej pois­ťov­ni Allianz Ţiriac Asi­gu­ra­ri. V spo­lup­rá­ci s aus­tral­skou po­boč­kou spo­loč­nosť na­sa­di­la do pro­duk­cie in­for­mač­ný sys­tém UPM pre ko­mer­čné pois­te­nie mo­to­ro­vých vo­zi­diel v aus­trál­skej pois­ťov­ni Glo­bal Tran­sport & Auto­mo­ti­ve Insu­ran­ce a vstú­pi­la do dru­hej fá­zy pro­jek­tu pre aus­trál­sku spo­loč­nosť Pet­su­re (pois­te­nie do­má­cich zvie­rat). Ok­rem to­ho roz­beh­la v kon­zor­ciu so za­hra­nič­ným par­tne­rom pro­jekt vý­vo­ja a na­sa­de­nie no­vé­ho in­for­mač­né­ho sys­té­mu pre kó­rej­skú pois­ťov­ňu Allianz Li­fe Ko­rea a prip­ra­vu­je ďal­šie za­hra­nič­né pro­jek­ty. Gra­tex Inter­na­tio­nal, a.s., je tak jed­nou z má­la do­má­cich IT spo­loč­nos­tí, kto­rým sa da­rí pre­sa­dzo­vať sa na za­hra­nič­ných tr­hoch v tom­to ná­roč­nom seg­men­te.

Audí­to­ri v rám­ci re­cer­ti­fi­ká­cie In­teg­ro­va­né­ho sys­té­mu ma­na­žér­stva v spo­loč­nos­ti Gra­tex Inter­na­tio­nal, a.s., ok­rem iné­ho vy­so­ko oce­ni­li aj kva­li­tu vý­skum­no-vý­vo­jo­vé­ho pro­jek­tu Per­Co­nIK (Per­so­na­li­zed Con­veying of In­for­ma­tion and Knowled­ge), za­me­ra­né­ho na vi­zua­li­zá­ciu dát a zvy­šo­va­nie efek­tív­nos­ti vý­vo­já­rov sof­tvé­ro­vých ap­li­ká­cií, na kto­rom spo­loč­nosť spo­lup­ra­cu­je s Ústa­vom in­for­ma­ti­ky a sof­tvé­ro­vé­ho in­ži­nier­stva Fa­kul­ty in­for­ma­ti­ky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gii (FIIT) Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zi­ty v Bra­tis­la­ve.

Zdroj: Gratex IOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter