Dva produkty spoločnosti Logitech získali medzinárodné ocenenie red dot za dizajn

Ví­ťaz­ný­mi pro­duk­tmi sú myš a ov­lá­dač pre­zen­tá­cií Lo­gi­tech Cu­be a bez­drô­to­vá so­lár­na klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech Wire­less So­lar Key­board K750

Spo­loč­nosť Lo­gi­tech, pop­red­ný sve­to­vý vý­rob­ca po­čí­ta­čo­vých pe­ri­fé­rií, dnes ozná­mi­la, že myš Lo­gi­tech Cu­be a bez­drô­to­vá so­lár­na klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech Wire­less So­lar Key­board K750 bo­li oce­ne­né pres­tíž­nou ce­nou red dot de­sign awards za vy­ni­ka­jú­cu kva­li­tu di­zaj­nu.

Vy­še 1.800 vý­rob­cov z ce­lé­ho sve­ta prih­lá­si­lo viac než 4.500 pro­duk­tov k po­sú­de­niu po­ro­tou pre ude­ľo­va­nie toh­to­roč­ných cien red dot a spo­loč­nosť Lo­gi­tech bo­la opäť ús­peš­ným ví­ťa­zom. Od ro­ku 2006 zís­ka­la spo­loč­nosť Lo­gi­tech cel­kom 11 cien red dot za vy­ni­ka­jú­cu kva­li­tu di­zaj­nu v rôz­nych pro­duk­to­vých ra­doch.

Toh­to­roč­né ví­ťaz­né pro­duk­ty pod znač­kou Lo­gi­tech exce­lu­jú v ob­las­ti di­zaj­nu a ino­vá­cií. Myš a sú­čas­ne ov­lá­dač pre­zen­tá­cií Lo­gi­tech Cu­be po­má­há zme­niť de­fi­ní­ciu po­čí­ta­čo­vých my­ší vďa­ka tva­ru, kto­rý skve­lo pad­ne do dla­ne, a je tak ma­lá, že sa po­hodl­ne voj­de do vrec­ka. Po­kiaľ pou­ží­va­te Lo­gi­tech Cu­be ako myš, ro­lo­va­nie sa vy­ko­ná­va švi­hom pr­stom na čel­nom pa­ne­li. Sta­čí ju zdvih­núť do vzdu­chu - a okam­ži­te sa prep­ne do re­ži­mu ov­lá­da­nia pre­zen­tá­cií. So­lár­na bez­drô­to­vá klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech Wire­less So­lar Key­board K750 je po­zo­ru­hod­ná mi­ni­mál­nym do­pa­dom na ži­vot­né pros­tre­die. Vďa­ka vsta­va­ným so­lár­nym pa­ne­lom klá­ves­ni­cu do­bí­ja aké­koľ­vek svet­lo - v mies­tnos­ti ale­bo von­ku - a nut­nosť me­niť ba­té­rie je pre­to mi­nu­los­ťou. Má štíh­lu a po­hodl­nú konštruk­ciu, kto­rá jej do­dá­va štý­lo­vý di­zajn, a ďa­lej množ­stvo fun­kcií a ino­vá­cií, čo sú at­ri­bú­ty, kto­ré tiež sú­ťaž red dot vy­zdvi­hu­je u oce­ne­ných pro­duk­tov.

„Sku­toč­nosť, že dva z na­šich pro­duk­tov zís­ka­li to­to pres­tíž­ne oce­ne­nie, je pre nás veľ­kou poc­tou," po­ve­dal Petr Bin­der, sa­les ma­na­ger spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech pre Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko. „Návr­hu di­zaj­nu a tes­to­va­nia kaž­dé­ho pro­duk­tu ve­nu­je­me množ­stvo ča­su, aby sme za­ru­či­li, že na­šim zá­kaz­ní­kom po­núk­ne­me di­zajn vy­ni­ka­jú­cej kva­li­ty s ďal­ší­mi ino­vá­cia­mi. Ce­na red dot potvr­dzu­je, že na­še úsi­lie má zmy­sel, a to­to uz­na­nie nás veľ­mi te­ší."

Ofi­ciál­ne pred­sta­ve­nie cien red dot sa us­ku­toč­ní 2. jú­na 2012 v Aal­to Thea­ter v ne­mec­kom Es­se­ne. Ví­ťaz­né pro­duk­ty bu­dú tiež vy­sta­ve­né na zvláš­tnej vý­sta­ve v mú­zeu cien red dot v Es­se­ne od 2. jú­na 2012 do 30. jú­la 2013.

Ce­ny red dot de­sign
Oce­ne­nie red dot, kto­ré­ho po­čiat­ky sia­ha­jú do 50. ro­kov mi­nu­lé­ho sto­ro­čia, sa ude­ľu­jú v troch dis­cip­lí­nach: 'red dot award: pro­duct de­sign' (di­zajn pro­duk­tu), 'red dot award: com­mu­ni­ca­tion de­sign' (di­zajn a konštruk­cia v ob­las­ti ko­mu­ni­ká­cie) a 'red dot award: de­sign con­cept' (po­ja­tie di­zaj­nu). Len v ro­ku 2011 sa do sú­ťa­že prih­lá­si­lo cez 14.000 pro­duk­tov z viac než 70 ze­mí. Ce­ny 'red dot' sú me­dzi­ná­rod­ne uz­ná­va­né ako jed­no z naj­výz­nam­nej­ších oce­ne­ní kva­li­ty za vy­ni­ka­jú­ci di­zajn. Pod­rob­nej­šie in­for­má­cie sú k dis­po­zí­cii na ad­re­se www.red-dot.de/press.

Zdroj: LogitechOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter