ČR: Základné dosky GIGABYTE série B75 sa zameriava na užívateľov z radov malých podnikov

Spo­leč­nost GI­GA­BY­TE TECH­NO­LO­GY Co. Ltd., před­ní vý­rob­ce zá­klad­ních de­sek a gra­fic­kých ka­ret, ozná­mil vy­dá­ní no­vé řady zá­klad­ních de­sek GI­GA­BY­TE B75, kte­ré jsou navr­že­ny tak, aby ma­lým pod­nikům na­bíd­ly jed­no­du­chou a po­hodl­nou sprá­vu IT infra­struk­tu­ry s vy­uži­tím no­vé a exklu­ziv­ní softwaro­vé sa­dy In­tel Small Bu­si­ness Ad­van­ta­ge.

„Spo­leč­nost GI­GA­BY­TE je od­hod­lá­na za­čle­ňo­vat do svých vý­robků ob­chod­ní plat­for­my od spo­leč­nos­ti In­tel, přičemž vy­nak­lá­dá vý­znam­né fi­nan­ční prostřed­ky na to, aby je roz­šíři­la me­zi své zá­kaz­ní­ky po ce­lém světě. Řada GI­GA­BY­TE B75 před­sta­vu­je v té­to ob­las­ti dal­ší vý­raz­ný pok­rok," proh­lá­sil Hen­ry Kao, vice­pre­zi­dent jed­not­ky Mot­her­board Bu­si­ness Unit spo­leč­nos­ti GI­GA­BY­TE. „Má­me v plá­nu na trh v den vy­dá­ní přijít rov­nou nej­méně se čtyřmi mo­de­ly, kte­ré se sta­nou ne­díl­nou sou­čás­tí na­še­ho pro­duk­to­vé­ho por­tfo­lia, pro­to­že se dom­ní­vá­me, že vlas­tnos­ti těchto de­sek mo­hou na­šim sys­té­mo­vým in­teg­rá­torům a ob­chod­ním par­tnerům po­mo­ci od­li­šit je­jich pro­duk­ty a služ­by od kon­ku­ren­ce dí­ky ele­gan­tní­mu a snad­no pou­ži­tel­né­mu sys­té­mu sprá­vy IT infra­struk­tu­ry In­tel Small Bu­si­ness Ad­van­ta­ge."

Řada GI­GA­BY­TE B75: Jed­no­du­chá sprá­va ma­lých pod­niků
Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE B75 jsou spe­ciálně navr­že­ny, aby vy­pl­ni­ly me­ze­ru me­zi tra­dič­ní­mi en­try le­vel pro­duk­ty a spe­cia­li­zo­va­ný­mi pod­ni­ka­tel­ský­mi PC. Či­po­vá sa­da In­tel B75 Express pod­po­ru­je pro­ce­so­ry In­tel dru­hé a tře­tí ge­ne­ra­ce a lze ji za­řadit me­zi či­po­vé sa­dy In­tel Q77 a In­tel H61 Express, pro­to­že na­bí­zí vy­rov­na­ný poměr me­zi ce­nou a na­bí­ze­ný­mi fun­kce­mi.

Zá­klad­ní des­ky řady GI­GA­BY­TE B75 pod­po­ru­jí nej­mo­dernější 22nm pro­ce­so­ry In­tel Co­re tře­tí ge­ne­ra­ce s náz­vem Ivy Brid­ge, vy­uží­va­jí či­po­vou sa­du In­tel B75 Express a ja­ko pr­vní zá­klad­ní des­ky jsou do­dá­vá­ny s nej­novější softwaro­vou plat­for­mou In­tel Small Bu­si­ness Ad­van­ta­ge, což je sa­da bez­plat­ných softwaro­vých ap­li­ka­cí vy­tvořených ke zjed­no­du­še­ní sprá­vy a kon­fi­gu­ra­ce IT infra­struk­tu­ry ma­lých pod­niků.

Fun­kce plat­for­my In­tel Small Bu­si­ness Ad­van­ta­ge
Da­ta Bac­kup and Res­to­re

Ta­to fun­kce vám umož­ní auto­ma­tic­ky pro­bu­dit PC a spus­tit ap­li­ka­ci Mic­ro­soft Bac­kup and Res­to­re. To zna­me­ná, že re­la­ce prog­ra­mu Bac­kup and Res­to­re lze nas­ta­vit, aby pro­bí­ha­ly mi­mo běžnou pra­cov­ní do­bu, tak­že bu­de je­jich ne­ga­tiv­ní do­pad na pro­duk­ti­vi­tu za­městnanců sní­žen na mi­ni­mum.

Ener­gy Sa­ver
Fun­kce Ener­gy Sa­ver uži­va­telům umož­ňu­je rych­le a snad­no nas­ta­vit plán na­pá­je­ní po­čí­ta­če, tak­že po­čí­tač bu­de mo­ci na kon­ci pra­cov­ní do­by přejít do re­ži­mu spán­ku a pro­bu­dit se těsně před za­há­je­ním pra­cov­ní do­by dal­ší­ho dne, čímž doj­de ne­jen k na­vý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty, ale i sní­že­ní nák­ladů za elek­tric­kou ener­gii. Po kon­fi­gu­ra­ci se bu­de po­čí­tač vy­pí­nat a za­pí­nat v nap­lá­no­va­nou do­bu, aniž by do to­ho­to pro­ce­su mu­sel uži­va­tel jak­ko­liv za­sa­ho­vat.

PC Health Cen­ter
Umož­ní ma­ji­telům ma­lých pod­niků rych­le a snad­no nap­lá­no­vat veš­ke­ré úlo­hy údr­žby, včetně ak­tua­li­za­cí sys­té­mu Win­dows, def­rag­men­ta­ce dis­ku, od­stranění do­čas­ných inter­ne­to­vých sou­borů či ji­ných do­čas­ných sou­borů ap­li­ka­cí, kte­ré by moh­ly na pev­ném dis­ku zby­tečně za­bí­rat mís­to. Ap­li­ka­ce PC Health Cen­ter do­ká­že pro­bu­dit po­čí­tač a spus­tit nap­lá­no­va­né úlo­hy, čímž us­nad­ňu­je údr­žbu PC.

Software Mo­ni­tor
Hle­dá a mo­ni­to­ru­je ap­li­ka­ce něja­kým způso­bem sou­vi­se­jí­cí se za­bez­pe­če­ním, kte­ré jsou nain­sta­lo­vá­ny v po­čí­ta­či. Me­zi ně patří napřík­lad ap­li­ka­ce Mic­ro­soft Se­cu­ri­ty Es­sen­tials, Nor­ton 360, Kin­gsoft Anti­vi­rus Software, Trend Mic­ro Worry-Free Bu­si­ness Se­cu­ri­ty, McA­fee To­tal Pro­tec­tion a Kas­per­sky Inter­net Se­cu­ri­ty. Po­kud je sle­do­va­ná bez­peč­nos­tní ap­li­ka­ce z něja­ké­ho důvo­du deak­ti­vo­vá­na ne­bo na­pa­de­na, Software Mo­ni­tor vy­šle vý­stra­hu, kte­rá uži­va­te­le upo­zor­ní na nas­ta­lou sku­teč­nost. Uži­va­tel může rovněž de­fi­no­vat, kte­ré ap­li­ka­ce ma­jí být sle­do­vá­ny a ja­kým způso­bem chce být upo­zor­ňo­ván.

USB Bloc­ker
Po­čí­ta­če v ma­lých pod­ni­cích potřebu­jí ochra­nu před mož­ný­mi bez­peč­nos­tní­mi hroz­ba­mi způso­be­ný­mi vy­šší mí­rou pou­ží­vá­ní portů USB a za­říze­ní USB. Ap­li­ka­ce USB Bloc­ker vám umož­ňu­je rych­le a snad­no de­fi­no­vat, kte­rá za­říze­ní USB se smějí připo­jo­vat k po­čí­ta­či. Iden­ti­fi­ko­vat lze různé ka­te­go­rie za­říze­ní USB (např. přenos­ná úlo­žiště, Wi-Fi, Blue­tooth, smar­tpho­ny atd.) i spe­ci­fic­ká pra­vid­la kon­fi­gu­ra­ce.

Je­di­neč­né fun­kce od spo­leč­nos­ti GI­GA­BY­TE
Tech­no­lo­gie Ultra Du­rab­le

Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE B75 pod­po­ru­jí nej­mo­dernější tech­no­lo­gii GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 pyš­ní­cí se ce­lou řadou exklu­ziv­ních fun­kcí, kte­ré po­čí­ta­čo­vým ku­tilům za­ru­čí tu nej­lep­ší ochra­nu pro je­jich PC. Spe­ci­fic­ké fun­kce chrá­ní des­ku před běžný­mi zá­va­da­mi, kte­ré mo­hou být způso­be­ny napřík­lad vl­hkos­tí, elek­tros­ta­tic­kým vý­bo­jem, náh­lým vý­pad­kem prou­du ne­bo vy­so­ký­mi pro­voz­ní­mi tep­lo­ta­mi.

Ochra­na před vl­hkos­tí
Největším nepříte­lem dlou­hé ži­vot­nos­ti va­še­ho PC je vl­hkost. V někte­rých ob­las­tech svě­ta se jí však neub­rá­ní­te, pro­to­že se v hoj­né míře vy­sky­tu­je ve vzdu­chu. Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE B75 by­ly navr­že­ny tak, aby pro ně vl­hkost nepřed­sta­vo­va­la nej­men­ší prob­lém - jsou to­tiž vy­ba­ve­ny no­vou tech­no­lo­gií Glass Fab­ric PCB od­pu­zu­jí­cí vl­hkost způso­be­nou sy­chra­vým po­ča­sím či okol­ní­mi pod­mín­ka­mi. Tech­no­lo­gie Glass Fi­ber PCB vy­uží­vá no­vý druh ma­te­riá­lu PCB, kte­rý zmen­šu­je pros­tor me­zi vlák­ny vaz­by, tak­že jím vl­hkost pro­ni­ká ob­tížněji, než je zvy­kem u PCB tra­dič­ních zá­klad­ních de­sek. Vý­sled­kem je mno­hem lep­ší ochra­na před zkra­tem a po­ru­chou způso­be­nou vl­hký­mi či sy­chra­vý­mi pod­mín­ka­mi.

Ochra­na před elek­tros­ta­tic­ký­mi vý­bo­ji
Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE vy­uží­va­jí vy­so­ce kva­lit­ní mik­ro­či­py s in­teg­ro­va­ný­mi ob­vo­dy, kte­ré do­sa­hu­jí vy­šší od­ol­nos­ti pro­ti elek­tros­ta­tic­ké­mu vý­bo­ji (ESD), než běžné im­ple­men­ta­ce in­teg­ro­va­ných ob­vodů. Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE Ultra Du­rab­le 4 jsou vy­ba­ve­ny in­teg­ro­va­ný­mi ob­vo­dy, je­jichž od­ol­nost pro­ti elek­tros­ta­tic­ké­mu vý­bo­ji je op­ro­ti tra­dič­ním in­teg­ro­va­ným ob­vodům až třik­rát vy­šší. To na­po­má­há k lep­ší ochraně zá­klad­ní des­ky, jed­not­li­vých kom­po­nent i po­čí­ta­če ja­ko cel­ku před mož­ným ne­bez­pe­čím způso­be­ným sta­tic­kou elektřinou, kte­ré dneš­ním PC hro­zí na kaž­dém kro­ku.

Ochra­na před vý­pad­ky prou­du
Po­kud u vás do­ma z něja­ké­ho prou­du ne­če­kaně vy­pad­ne proud, ne­mu­sí­te mít strach - des­ky GI­GA­BY­TE B75 jsou konstruo­vá­ny tak, aby v ta­ko­vé si­tua­ci ne­doš­lo k je­jich po­ru­še. Všech­ny zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE B75 jsou vy­ba­ve­ny pa­ten­to­va­nou tech­no­lo­gií Dual­BIOS pos­ky­tu­jí­cí ochra­nu sys­té­mu BIOS na zá­klad­ní des­ce a auto­ma­tic­ky ob­no­vu­jí­cí zá­lo­hu sys­té­mu BIOS v případě kri­tic­ké­ho vý­pad­ku prou­du.

Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE B75 rovněž dis­po­nu­jí spe­ciál­ní­mi proti­přepěťo­vý­mi in­teg­ro­va­ný­mi ob­vo­dy chrá­ní­cí­mi va­ši des­ku a po­taž­mo i ce­lé PC před vše­mi ná­ra­zy prou­du. Vy si tak bu­de­te mo­ci být jis­tí, že je váš po­čí­tač vy­ba­ven tak, aby si po­ra­dil s ja­ký­mi­ko­liv vý­ky­vy prou­du i nep­ra­vi­del­nos­tmi a ne­kon­zis­ten­tnos­tmi v na­pá­je­ní.

Ochra­na před vy­so­kou tep­lo­tou
Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE B75 se sklá­da­jí ze spe­ciálně vy­bí­ra­ných kom­po­nent, dí­ky nimž je po­čí­tač scho­pen bez po­tí­ží přes­tát i vy­so­ké tep­lo­ty v extrém­ních pod­mín­kách, aniž by doš­lo k přehřá­tí. U mo­delů GI­GA­BY­TE B75 jsou pou­ži­ty kon­den­zá­to­ry s pev­ným di­elek­tri­kem, což ne­jen sni­žu­je cel­ko­vou pro­voz­ní tep­lo­tu des­ky, ale zá­ro­veň či­ní zá­klad­ní des­ku od­olnější pro­ti vy­šším tep­lo­tám. Vol­ba MOS­FETů s niž­ším RDS(on) je dal­ší věcí, kte­rá přis­pí­vá ke sní­že­ní pro­voz­ních tep­lot v po­rov­ná­ní s tra­dič­ní­mi řeše­ní­mi. Kom­bi­na­ce všech těchto tech­no­lo­gií za­ru­ču­je prod­lou­že­nou ži­vot­nost a sta­bi­li­tu va­še­ho PC.

Tech­no­lo­gie On/Off Char­ge
Zá­klad­ní des­ky GI­GA­BY­TE B75 jsou vy­ba­ve­ny exklu­ziv­ní tech­no­lo­gií On/Off Char­ge od spo­leč­nos­ti GI­GA­BY­TE. Tech­no­lo­gie On/Off Char­ge vy­chá­zí z oce­ňo­va­né tech­no­lo­gie spo­leč­nos­ti GI­GA­BY­TE s náz­vem 3x USB Power a umož­ňu­je do­ty­ko­vým za­říze­ním iP­ho­ne, iPad a iPod zís­ká­vat z USB portů na zá­klad­ní des­ce GI­GA­BY­TE ví­ce prou­du, než je to­mu u stan­dar­dních USB portů. Dal­ší vý­ho­dou je to, že během na­bí­je­ní těchto za­říze­ní může být po­čí­tač za­pnut, v po­ho­to­vos­tním re­ži­mu ne­bo do­kon­ce vy­pnut. Mno­ho mo­bil­ních za­říze­ní lze na­bí­jet prostřed­nic­tvím USB portů stol­ní­ho po­čí­ta­če jen v době, kdy je sys­tém připo­jen k ak­tiv­ní­mu zdro­ji na­pá­je­ní, ov­šem to ne­ní případ iP­ho­nu, iPa­du a iPo­du Touch. I v době, kdy je PC pou­ží­vá­no a pro­bí­há na­bí­je­ní, si ta­to za­říze­ní větši­nou be­rou pou­ze 0,5 A, tak­že úpl­né na­bi­tí za­říze­ní tr­vá tři a ví­ce ho­din. Vý­ho­dou tech­no­lo­gie GI­GA­BY­TE On/Off Char­ge je, že uži­va­te­lé mo­hou do­bu na­bí­je­ní zkrá­tit až o 40 % a na­víc se mo­hou cho­vat zod­povědně a vy­pí­nat svá PC, když ne­pou­ží­va­jí, napřík­lad když jdou spát.

Zdroj: GIGABYTE TECHNOLOGY


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter