Samsung SMART CAMERA: odfoť, pripoj sa a pošli to do sveta

No­vo pred­sta­ve­ný rad NX pred­sta­vu­je bu­dúc­nosť CSC tech­no­ló­gie (Com­pact Sys­tem Ca­me­ras): SMART fo­toa­pa­rá­ty s in­teg­ro­va­nou Wi-Fi tech­no­ló­giou svo­jim pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­jú pri­po­je­nie k bez­drô­to­vým sie­ťam bez pot­re­by ďal­ších ka­riet, ale­bo iných za­ria­de­ní. Mi­mo tú­to prev­rat­nú no­vin­ku však fo­toa­pa­rá­ty ra­du NX po­nú­ka­jú aj ďal­šie efek­tné fun­kcie, kto­ré už v pred­chá­dza­jú­cich mo­de­loch uvá­dza­ných na trh od ro­ku 2010 vy­vo­la­li veľ­mi po­zi­tív­ny oh­las.

Za štan­dard je mož­né ozna­čiť sní­mač APS-C CMOS s roz­lí­še­ním 20.3 me­ga­pixelov, kto­rý bol vy­vi­nu­tý tí­mom Sam­sung a je zá­ru­kou vy­so­ko kva­lit­ných fo­tog­ra­fií s pres­nos­ťou fa­rieb i de­tai­lov. Fo­toa­pa­rá­ty ra­du NX sú vy­ba­ve­né uni­kát­nym sys­té­mom i-Fun­ction, kto­rý umož­ňu­je kon­tro­lu nas­ta­ve­nia ob­jek­tí­vu a úp­ra­vu ob­ra­zu bez nut­nos­ti poh­núť sa z mies­ta. Rad NX vďa­ka ba­lí­ku de­via­tich ob­jek­tí­vov a ďal­šie­ho štan­dar­dné­ho pro­fe­sio­nál­ne­ho prís­lu­šen­stva us­po­ko­jí všet­kých fo­tog­ra­fov bez oh­ľa­du na to, aká je ich špe­cia­li­zá­cia.

Sam­sung NX1000 je ľah­ko pre­nos­ný a je­ho kom­pakt­ný di­zajn len ťaž­ko pre­hliad­ne­te. Mô­že­te si vy­brať bie­ly ale­bo čier­ny va­riant, oba po­nú­ka­jú pok­ro­či­lé tech­no­ló­gie, ako napr. Smart Auto 2.0 a Smart Link Hot Key, s kto­rý­mi je fo­te­nie a okam­ži­té zdie­ľa­nie fo­tog­ra­fií hrač­ka.

Sam­sung NX210 zos­tá­va ver­ný od­ka­zu svo­jich pred­chod­cov a po­ne­chal si ele­gan­tné ko­vo­vé ša­si. Rov­na­ko ako mi­nu­lý mo­del po­nú­ka 3.0" AMO­LED dis­plej pre je­di­neč­ne kva­lit­né pre­ze­ra­nie sní­mok a vi­deí vo Full HD roz­lí­še­ní. S Wi-Fi tech­no­ló­giou mô­že­te v prie­be­hu oka­mi­hu zdie­ľať svo­je zá­žit­ky s ro­di­nou a pria­teľ­mi a mô­že­te si pre to vy­brať nie­koľ­ko spô­so­bov - fun­kcia Sam­sung Mo­bi­le Link umož­ňu­je pos­lať fot­ky a vi­deá do ich te­le­fó­nov či tab­le­tov, ale­bo s vy­uži­tím fun­kcie TV Link mô­že­te pre pria­te­ľov v prie­be­hu chvíľ­ky us­po­ria­dať pre­zen­tá­ciu svo­jich úlov­kov na veľ­kej ob­ra­zov­ke svoj­ho te­le­ví­zo­ra.

Sam­sung NX20 je správ­nou voľ­bou pre nad­še­ných ama­té­rov i pro­fe­sio­ná­lov, kto­rí hľa­da­jú ľah­ko pre­nos­ný fo­toa­pa­rát s di­zaj­nom pro­fe­sio­nál­ne­ho za­ria­de­nia a naj­mä s pro­fe­sio­nál­nou ob­ra­zo­vou kva­li­tou. Je však na­vy­še ľah­ký a vďa­ka er­go­no­mic­kej ru­ko­vä­ti sa veľ­mi po­hodl­ne dr­ží. Pos­ky­tu­je per­fek­tnú rých­losť uzá­vier­ky 1/8000s a otoč­ný 3.0" clear AMO­LED dis­plej zvy­šu­je vi­di­teľ­nosť prib­liž­ne o 20 %. Fo­toa­pa­rát NX20 tiež ob­sa­hu­je množ­stvo fun­kcií a mož­nos­tí ruč­né­ho nas­ta­ve­nia, op­ro­ti mo­de­lom NX1000 a NX210 na­vy­še po­nú­ka elek­tro­nic­ký hľa­dá­čik SVGA EVF pre pro­fe­sio­nál­nu úp­ra­vu kom­po­zí­cie.

In­teg­ro­va­né Wi-Fi - ľah­ko zdie­ľaj­te a uk­la­daj­te
Naj­nov­šie SMART fun­kcie umož­ňu­jú zdie­ľa­nie sní­mok jed­ným stla­če­ním tla­čid­la, mô­že­te ich zdie­ľať na so­ciál­nych sie­ťach, vrá­ta­ne Fa­ce­boo­ku a Pi­ca­sa, ale­bo ich poš­li­te pria­te­ľom emai­lom pria­mo zo svoj­ho fo­toa­pa­rá­tu. Fo­toa­pa­rá­ty tiež po­nú­ka­jú ďal­šie mož­nos­ti pre ucho­va­nie a pre­ze­ra­nie sní­mok a vi­deí na ďal­ších elek­tro­nic­kých za­ria­de­niach - mô­že­te ich pre­po­jiť so smar­tphon­mi Sam­sung, kto­ré vám nás­led­ne pos­lú­žia ako „di­aľ­ko­vý hľa­dá­čik", ale­bo si vďa­ka fun­kcii Sam­sung Mo­bi­le Link pre­zrie­te fo­tog­ra­fie na väč­šej ob­ra­zov­ke tab­le­tu ale­bo te­le­ví­zo­ra.

Punc krea­ti­vi­ty jed­ným stla­če­ním tla­čid­la
Svo­je sním­ky ne­mu­sí­te zdie­ľať v po­do­be, v akej vznik­li. Sé­ria NX pos­ky­tu­je rad krea­tív­nych fun­kcií, s kto­rý­mi mô­že­te nap­rík­lad na Fa­ce­boo­ku zdie­ľať ho­to­vé ume­lec­ké di­ela bez to­ho, že by ste ich tvo­ri­li s pou­ži­tím po­čí­ta­ča.

Nap­rík­lad de­sať Smart filtrov a fun­kcia Se­lec­ti­ve Co­lor do­vo­lí pou­ží­va­te­ľom up­ra­viť vzhľad a at­mos­fé­ru sní­mok. Ok­rem to­ho sú všet­ky tri fo­toa­pa­rá­ty vy­ba­ve­né fun­kciou Pa­no­ra­ma a Pa­no­ra­ma 3D, tak­že „ce­lý prí­beh" za­zna­me­ná­te v jed­nom ob­ra­ze. Smart Pa­nel, kto­rý náj­de­te vo všet­kých troch mo­de­loch, uľah­čí nas­ta­ve­nie a pou­ží­va­nie ap­li­ká­cií, tak­že vy­tvo­re­nie ume­lec­ké­ho doj­mu je ľah­šie ako ke­dy­koľ­vek pred­tým.

„Tri no­vé prí­ras­tky ra­du fo­toa­pa­rá­tov NX sú vy­tvo­re­né pod­ľa po­trieb sú­čas­ných pou­ží­va­te­ľov, pre kto­rých je kva­li­ta fo­tog­ra­fií rov­na­ko dô­le­ži­tá ako mož­nosť ich okam­ži­te zdie­ľať so svo­ji­mi pria­teľ­mi. Sam­sung te­da vô­bec ako pr­vý na sve­te pred­sta­vu­je SMART kom­pak­tné sys­té­mo­vé fo­toa­pa­rá­ty, kto­ré všet­ky tie­to at­ri­bú­ty napĺňa­jú," uvie­dol Jiří Ko­lařík, pro­duk­to­vý ma­na­žér audio-vi­deo di­ví­zie pre ob­lasť fo­toa­pa­rá­tov a vi­deo­ka­mier.

„So vsta­va­ným Wi-Fi pri­po­je­ním mô­žu na­ši zá­kaz­ní­ci zdie­ľať svo­je fo­tog­ra­fie a vi­deá pria­mo zo svoj­ho fo­toa­pa­rá­tu. Eš­te dô­le­ži­tej­šie však je, že bez­drô­to­vé pri­po­je­nie nie je na úkor vý­bor­nej kva­li­ty ob­ra­zu, kto­rou sú mo­de­ly NX dl­ho­do­bo po­ves­tné," do­dal J. Ko­lařík.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter