Produkty spoločnosti Samsung získali 4 ocenenia TIPA 2012

Sam­sung Elec­tro­nics Co., Ltd., pop­red­ný vý­rob­ca na tr­hu spot­reb­nej elek­tro­ni­ky a sve­to­vá jed­not­ka v ob­las­ti in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, dnes ozná­mil ví­ťaz­stvo v šty­roch ka­te­gó­riách pres­tíž­nych cien Tech­ni­cal Ima­ge Press As­so­cia­tion (TI­PA) 2012. Fo­toa­pa­rát MV800, smar­tpho­ne GA­LAXY Nexus, mo­ni­tor Syn­cMas­ter S24/27A850 a OLED TV zís­ka­li oce­ne­nie ako Naj­lep­ší kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát", „Naj­lep­šie mo­bil­né za­ria­de­nie so zob­ra­zo­va­cou tech­no­ló­giou", Naj­lep­ší fo­to mo­ni­tor" a „Naj­lep­ší fo­to TV dis­plej".

Fo­toa­pa­rát Sam­sung MV800 zví­ťa­zil v ka­te­gó­rii „Naj­lep­ší kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát" a potvr­dil tak svo­je mies­to jed­not­ky na tr­hu kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov.

Fo­toa­pa­rát Sam­sung Mul­ti­View MV800 predz­na­ču­je bu­dúc­nosť ino­va­tív­nych kom­pak­tných fo­toa­pa­rá­tov. Vy­zna­ču­je sa uni­kát­nym 3,0" do­ty­ko­vým Flip-out dis­ple­jom otoč­ným o 180°, kto­rý umož­ňu­je do­ko­na­lé za­chy­te­nie a jed­no­du­ché pre­hlia­da­nie auto­portré­tov a extrém­ne vy­so­kých ale­bo níz­kych pa­no­ra­ma­tic­kých sní­mok. Roz­hra­nie Smart Touch 3.0 po­nú­ka Filtre so špe­ciál­ny­mi efek­tmi, fun­kciu smart al­bum - in­te­li­gent­ný a ši­kov­ný sys­tém pre ucho­va­nie fo­tog­ra­fií v di­gi­tál­nych al­bu­moch - a fun­kciu smart mo­vie pre tvor­bu krea­tív­nych vi­deí. K roz­hod­nu­tiu po­ro­ty vy­hlá­siť MV800 „Naj­lep­ším kom­pak­tným fo­toa­pa­rá­tom ro­ka" pris­pe­li kriš­tá­ľo­vo čis­té fo­tog­ra­fie zho­to­ve­né v roz­lí­še­ní 16,1 me­ga­pixelov. K do­ko­na­los­ti fo­toa­pa­rá­tu pris­pel ob­jek­tív znač­ky Schnei­der Kreuz­nach 26-130mm s päť­ná­sob­ným zoo­mom a rých­la elek­tro­ni­ka.

„Veľ­mi si vá­ži­me tie­to pres­tíž­ne oce­ne­nia a sme na ne veľ­mi pyš­ní naj­mä pre­to, že sme zví­ťa­zi­li pod­ľa náš­ho ná­zo­ru v tých naj­dô­le­ži­tej­ších ka­te­gó­riách," uvie­dol Jiří Ko­lařík, pro­duk­to­vý ma­na­žér di­ví­zie Di­gi­tal Ima­ging spo­loč­nos­ti Sam­sung. „Je to dô­kaz, že sa na­še úsi­lie ube­rá správ­nym sme­rom. Neus­tá­le pra­cu­je­me na tom, aby sme svo­jim zá­kaz­ní­kom po­nú­ka­li do­ko­na­lej­šie, múd­rej­šie a zá­bav­né pro­duk­ty, kto­ré sú na­vy­še veľ­mi ľah­ko ov­lá­da­teľ­né," do­dal.

Sam­sung GA­LAXY Nexus bol oce­ne­ný „Naj­lep­ším mo­bil­ným za­ria­de­ním so zob­ra­zo­va­cou tech­no­ló­giou" the Best Mo­bi­le Ima­ging De­vi­ce pre svoj „ino­va­tív­ny HD Su­per AMO­LED dis­plej", kto­rý pou­ží­va­te­ľom umož­ňu­je pre­ze­ra­nie fo­tog­ra­fií a vi­deí vo vy­so­kom roz­lí­še­ní so ši­ro­kým po­zo­ro­va­cím uh­lom. Sam­sung bol tiež oce­ne­ný v ka­te­gó­rii „Naj­lep­ší fo­to mo­ni­tor" za Sam­sung Syn­cMas­ter S24/27A850 a je­ho „no­vú Sam­sung LED PLS (Pla­ne to Li­ne Swit­ching) tech­no­ló­giou" s „väč­šou pres­nos­ťou fa­rieb a šir­ším po­zo­ro­va­cím uh­lom, než ma­jú kon­ku­ren­čné mo­ni­to­ry." Štvr­té oce­ne­nie „Naj­lep­ší fo­to TV dis­plej" zís­ka­la Sam­sung OLED TV.

„Sam­sung OLED TV je vy­ba­ve­ná naj­mo­der­nej­šou kva­li­tou ob­ra­zu, pri­ná­ša ži­vé a sku­toč­né far­by v 2D aj 3D ob­ra­ze, čo z nej ro­bí ideál­nu te­le­ví­zor pre fo­to a vi­deo nad­šen­cov," vy­hlá­si­li čle­no­via po­ro­ty TI­PA 2012.

Ce­ny Tech­ni­cal Ima­ge Press As­so­cia­tion (TI­PA) sú ce­los­ve­to­vo po­va­žo­va­né za naj­pres­tíž­nej­šie oce­ne­nie v ob­las­ti fo­to a zob­ra­zo­va­cej tech­no­ló­gie. Kaž­dý rok vo­lí aso­ciá­cia TI­PA to naj­lep­šie z pro­duk­tov a tech­no­ló­gií tý­ka­jú­cich sa fo­tog­ra­fo­va­nia, kto­ré bo­li pred­sta­ve­né v up­ly­nu­lých 12 me­sia­coch. Ude­ľo­va­nie cien pre­beh­ne v sep­tem­bri v ne­mec­kom Ko­lí­ne nad Rý­nom.

Zdroj: Samsung ElectronicsOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter