Piano Media získala od 3TS investíciu 2 mil. eur

Spo­loč­nosť Pia­no Me­dia a.s., kto­rá pre­vádz­ku­je sys­tém spo­loč­né­ho prís­tu­pu k spop­lat­ne­né­mu ob­sa­hu mé­dií, zís­ka­la in­ves­tí­ciu vo vý­ške 2 mil. eur z in­ves­tič­né­ho fon­du ria­de­né­ho fir­mou 3TS Ca­pi­tal Par­tner. In­ves­tí­ciu chce spo­loč­nosť pou­žiť na ďal­šiu expan­ziu, po­sil­ne­nie me­dzi­ná­rod­né­ho tí­mu a vý­voj sof­tvé­ru a tiež po­sil­ne­nie mar­ke­tin­go­vých ak­ti­vít a po­zí­cie me­dzi­ná­rod­né­ho líd­ra v ob­las­ti spop­lat­ňo­va­nia ob­sa­hu.

"No­vá in­ves­tí­cia pred­sta­vu­je ďal­ší krok pre Pia­no, kto­rý umož­ní rých­lej­šie roz­ši­ro­va­nie do no­vých kra­jín, naj­íma­nie no­vých ľu­dí, roz­beh­nu­tie mar­ke­tin­go­vých ak­ti­vít, roz­ši­ro­va­nie pre­daj­ných ka­ná­lov, zlep­še­nie mar­ke­tin­gu a ďal­ší roz­voj náš­ho sof­tvé­ru," uvie­dol ria­di­teľ Pia­no Me­dia To­máš Bel­la.

Fond fir­my 3TS Ca­pi­tal Par­tner sa za­me­ria­va pre­dov­šet­kým na ka­pi­tá­lo­vé in­ves­tí­cie do tech­no­lo­gic­kých, me­diál­nych a ko­mu­ni­kač­ných spo­loč­nos­tí v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe. Je­ho do­te­raz naj­väč­šou in­ves­tí­ciou na Slo­ven­sku bol v mi­nu­lom de­sať­ro­čí mo­bil­ný ope­rá­tor Glob­tel.

3TS sa pri­po­jí k pô­vod­ným vlas­tní­kom Pia­no Me­dia, spo­loč­nos­tiam Mo­nog­ram Ven­tu­res, Etar­get a NextBig. Sys­tém Pia­no fun­gu­je na Slo­ven­sku ofi­ciál­ne od 2. má­ja mi­nu­lé­ho ro­ku a od ja­nuá­ra toh­to ro­ku za­čal fun­go­vať aj v Slo­vin­sku. Pod­ľa neo­fi­ciál­nych in­for­má­cií agen­tú­ry SI­TA by sa mal od po­lo­vi­cu toh­to ro­ku roz­ší­riť aj do Poľ­ska.

3TS Ca­pi­tal Par­tners je jed­nou z pop­red­ných fi­riem v ob­las­ti pri­va­te equi­ty a ven­tu­re ka­pi­tá­lu v stred­nej a vý­chod­nej Euró­pe. 3TS sa za­me­ria­va na in­ves­tí­cie do ras­tú­cich ob­las­tí tech­no­ló­gií a inter­ne­tu, mé­dií a ko­mu­ni­ká­cií a tech­no­ló­gií za­me­ra­ných na pod­po­ru biz­ni­su a spot­re­bi­teľ­ských slu­žieb. Me­dzi in­ves­to­rov vo fon­doch 3TS, kto­ré ku­mu­lu­jú pros­tried­ky vo vý­ške viac ako 200 mi­lió­nov eur, pa­tria spo­loč­nos­ti 3i, Cis­co, EBRD, EIF, OTP, Sit­ra ďal­šie.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter