ČR: Citrix NetScaler 10 prináša silu cloudu do každej siete

Průkop­nic­ká tech­no­lo­gie TriS­ca­le do­dá­vá kaž­dé sí­ti elas­ti­ci­tu, jed­no­du­chost a roz­šiřitel­nost clou­du.

Cit­rix před­sta­vil Net­Sca­ler ve ver­zi 10, jež přiná­ší elas­ti­ci­tu, jed­no­du­chost a roz­šiřitel­nost clou­du do pod­ni­ko­vých sí­tí i infra­struk­tu­ry ope­rá­torů. Net­Sca­ler 10 je vy­ba­ven no­vou přev­rat­nou tech­no­lo­gií Cit­rix TriS­ca­le, kte­rá při šká­lo­vá­ní sítě us­nad­ňu­je pod­nikům všech ve­li­kos­tí „ze­sí­lit, roz­šířit a zú­žit" s leh­kos­tí, ja­kou se vy­zna­ču­jí největší veřej­né clou­dy na světě. Ta­to no­vá re­vo­luč­ní tech­no­lo­gie vy­zdvi­hu­je Net­Sca­ler nad tra­dič­ní řeše­ní pro pos­ky­to­vá­ní ap­li­ka­cí a slu­žeb, což z ní vy­tváří nej­pok­ro­či­lej­ší plat­for­mu clou­do­vé­ho networ­kin­gu v od­větví. No­vé vy­dá­ní je již k dis­po­zi­ci a bu­de před­sta­ve­no na kon­fe­ren­ci Cit­rix Syn­er­gy 2012 ve dnech 9. - 11. května v San Fran­cis­cu.

Net­Sca­ler je již dobře za­ve­den ja­ko ve­dou­cí sys­tém pro do­ru­čo­vá­ní inter­ne­tu s od­ha­do­va­ným do­sa­hem na 75 pro­cent inter­ne­to­vých uži­va­telů denně. No­vý Net­Sca­ler 10 na tom­to zá­kla­du sta­ví tak, aby pos­kytl nej­pok­ro­či­lej­ší „plat­for­mu pro clou­do­vý networ­king" na světě. Přiná­ší tak zá­kaz­níkům je­di­né in­teg­ro­va­né řeše­ní, jenž přiná­ší sí­tím všech ve­li­kos­tí pruž­nost, jed­no­du­chost a roz­šiřitel­nost clou­du. Ta­to vý­kon­ná kom­bi­na­ce po­má­há zá­kaz­níkům do­dá­vat na ja­ká­ko­liv za­říze­ní veřej­né a pri­vát­ní clou­do­vé služ­by s op­ti­mál­ním vý­ko­nem, bez­peč­nos­tí a spo­leh­li­vos­tí.

Před­sta­ve­ní tech­no­lo­gie Net­Sca­ler TriS­ca­le
Středo­bo­dem Net­Sca­le­ru 10 je no­vá tech­no­lo­gie TriS­ca­le, re­vo­luč­ní vy­lep­še­ní ar­chi­tek­tu­ry Net­Sca­ler, kte­ré přiná­ší pod­ni­ko­vým da­to­vým cen­trum a pos­ky­to­va­telům sí­tí mul­ti-di­men­zio­nál­ní šká­lo­va­tel­nost. Ten­to ino­va­tiv­ní přís­tup pos­ky­tu­je je­di­neč­nou schop­nost na­vý­šit („Sca­le Up") vý­kon jed­no­ho za­říze­ní pro do­sa­že­ní vy­šší elas­ti­ci­ty, roz­šířit („Sca­le Out") ka­pa­ci­tu na­sa­ze­ním za­říze­ní Net­Sca­le­ru v uni­fi­ko­va­ném clus­te­ru a zú­žit („Sca­le In") kon­so­li­da­cí řadu sí­ťo­vých fun­kcí do jed­né plat­for­my pro do­dáv­ku slu­žeb Net­Sca­ler, to vše pro dra­ma­tic­ké zjed­no­du­še­ní sí­ťo­vé infra­struk­tu­ry při stejně vý­kon­né, ale jed­no­du­ché ma­na­žer­ské způso­bi­los­ti.

Vůbec popr­vé tak mo­hou da­to­vá cen­tra a správ­ci clou­du pos­ky­to­vat kom­plexní sa­du sí­ťo­vých slu­žeb ve vir­tuálně neoh­ra­ni­če­né pruž­nos­ti a šká­le sítě. To za­jiš­ťu­je, že sí­ťo­vá infra­struk­tu­ra má vždy ta­ko­vou ka­pa­ci­tu a vý­kon, se kte­rý­mi do­ká­že ne­je­fek­tivnějším způso­bem zvlád­nout pop­táv­ky i těch nej­ná­ročnějších ap­li­ka­cí ne­bo slu­žeb, a zá­ro­veň za­jis­tí, že zá­kaz­ní­ci nik­dy nep­la­tí za ne­vyu­ží­va­nou ka­pa­ci­tu.

No­vá tech­no­lo­gie TriS­ca­le klientům umož­ňu­je:

  1. Na­vý­šit elas­ti­ci­tu na vy­žá­dá­ní s 5ná­sob­ným vý­ko­nem dí­ky jed­no­du­ché­mu li­cen­ční­mu mo­de­lu Net­Sca­ler Pay-As-You-Grow za­lo­že­né­mu na softwaru. To eli­mi­nu­je nák­lad­ný pro­vi­sio­ning, od­stra­ňu­je kom­pli­ka­ce při up­gra­du za­říze­ní a ome­zu­je potřebu ku­po­vat dra­hé sys­té­my s ša­si jen kvů­li re­zer­vo­vá­ní práz­dných slotů pro případ bu­dou­cí­ho růstu.
  2. Zú­žit potřeby a za­jis­tit kon­so­li­da­ci s mul­ti­fun­kční plat­for­mou Net­Sca­ler SDX pro zjed­no­du­še­ní sí­tí v da­to­vých cen­trech, eli­mi­no­vat rozrůstá­ní za­říze­ní a na­rov­nat pro­voz­ní ma­na­ge­ment kon­so­li­da­cí až 40 ne­zá­vis­le spra­vo­va­ných za­říze­ní do je­di­né­ho, kte­ré bu­de na­víc snad­no spra­vo­va­tel­né. Na roz­díl od al­ter­na­tiv­ních řeše­ní no­vá tech­no­lo­gie Net­Sca­ler TriS­ca­le kon­so­li­du­je něko­lik za­říze­ní bez ztrá­ty fun­kcio­na­li­ty a kom­pro­misů na vý­ko­nu.
  3. Roz­šířit ka­pa­ci­tu až 32x bez­prob­lé­mo­vým přidá­ním za­říze­ní k exis­tu­jí­cím na­sa­ze­ním Net­Sca­le­ru s jed­no­du­chos­tí „plug-and-play" dí­ky TriS­ca­le clus­te­rin­gu bez potřeby re­dun­dan­tních vy­so­ce dos­tup­ných zdrojů. Popr­vé tak mo­hou správ­ci da­to­vých cen­ter stavět vy­so­ce účin­nou infra­struk­tu­ru, kte­rá spl­ňu­je po­ža­dav­ky sou­čas­ných ap­li­ka­cí a dá­le se spo­lu s ros­tou­cím da­to­vým pro­vo­zem pos­tupně šká­lu­je, na­víc se schop­nos­tí do­sáh­nout bez­pre­ce­den­tních úrov­ní vý­ko­nu převy­šu­jí­cích 1 te­ra­bit/se­kun­du (Tbps).

Ví­ce než 160 no­vých fun­kcí

Kromě no­vé tech­no­lo­gie Net­Sca­ler Tris­ca­le za­hr­nu­je Net­Sca­ler 10 ta­ké ví­ce než 160 no­vých fun­kcí, schop­nos­tí a vy­lep­še­ní:

  • No­vý Ac­tio­nA­na­ly­tics pos­ky­tu­je v reál­ném ča­se mo­ni­to­ring a kon­tro­lu adap­tiv­ních po­li­tik, kte­ré tran­sfor­mu­jí su­ro­vá da­ta zís­ka­ná Net­Sca­le­rem do okam­žitě pou­ži­tel­ných in­for­ma­cí, aby do­da­ly lep­ší bu­si­ness in­telli­gen­ce a auto­ma­tic­ky nas­ta­vi­ly pa­ra­met­ry pos­ky­to­vá­ní ap­li­ka­cí a slu­žeb napříč veřej­ný­mi a souk­ro­mý­mi clou­dy.
  • Ves­tavěná clou­do­vá ko­nek­ti­vi­ta s Cit­rix Cloud­Brid­ge zá­kaz­níkům us­nad­ňu­je roz­šíření je­jich pod­ni­ko­vých da­to­vých cen­ter do exter­ních cloudů s op­ti­mál­ní bez­peč­nos­tí, vý­ko­nem a spra­vo­va­tel­nos­tí.
  • No­vá vy­lep­še­ní šká­lo­va­tel­nos­ti, bez­peč­nos­ti a vi­di­tel­nos­ti tech­no­lo­gie Net­Sca­ler Da­taS­tream, jež zlep­šu­jí vý­kon da­ta­bá­zo­vé infra­struk­tu­ry, dá­le proh­lu­bu­jí nás­kok pro­duk­tu na po­li šká­lo­vá­ní da­ta­bá­zí.
  • No­vé schop­nos­ti v ob­las­ti do­ru­čo­vá­ní vir­tuál­ních des­ktopů s Cit­rix Xen­Des­ktop včetně pod­po­ry pro auten­ti­za­ci přes smar­tcard pro bez­peč­ný přís­tup k vir­tuál­ním des­ktopům a so­fis­ti­ko­va­nou sprá­vu po­li­tik, kte­ré kom­pletně od­dělu­jí sprá­vu vir­tuál­ních des­ktopů od pro­bí­ha­jí­cích úkolů sprá­vy sítě.
  • Vý­raz­né vy­lep­še­ní mo­du­lu Cit­rix Ap­pli­ca­tion Fi­rewall us­nad­ňu­je ochra­nu před úni­kem cit­li­vých dat a plně pod­po­ru­je stan­dard CEF (Com­mon Event For­mat). Ta­to vy­lep­še­ní zjed­no­du­šu­jí bez­peč­nos­tním ana­ly­tikům ko­re­la­ci dat z ap­li­kač­ní­ho fi­rewal­lu, aby zís­ka­li lep­ší vhled do stá­le so­fis­ti­ko­vanějších hro­zeb, jimž če­lí všech­ny ty­py webo­vých a clou­do­vých ap­li­ka­cí.

Ce­na a dos­tup­nost
Software Net­Sca­ler 10 je pod­po­ro­ván hardwaro­vý­mi za­říze­ní­mi Net­Sca­ler MPX, vir­tuál­ní­mi za­říze­ní­mi Net­Sca­ler VPX a vir­tua­li­zo­va­ný­mi více­vrstvý­mi plat­for­ma­mi Net­Sca­ler SDX. Software Net­Sca­ler 10 je již k dis­po­zi­ci za ce­nu za­čí­na­jí­cí na 2 000 do­la­rech. No­vé vy­dá­ní softwaru je dos­tup­né exis­tu­jí­cím zá­kaz­níkům Cit­rix Net­Sca­ler s plat­ným kon­trak­tem na main­te­nan­ce Net­Sca­le­ru bez dal­ší­ho pop­lat­ku. Clus­te­rin­go­vé schop­nos­ti Cit­rix TriS­ca­le jsou v sou­čas­né době v říze­né dos­tup­nos­ti. Up­gra­de li­cen­cí clus­te­rin­gu Cit­rix TriS­ca­le bu­de mož­né za­kou­pit později v dru­hém čtvrtle­tí 2012.

Su­nil Pot­ti, Vi­ce Pre­si­dent and Ge­ne­ral Ma­na­ger, Net­Sca­ler Pro­duct Group, Cit­rix

Net­Sca­ler 10 je vý­znam­ným mil­ní­kem ne­jen na tr­hu ADC, ale i při hlá­sá­ní v éře no­vé infra­struk­tu­ry, ve kte­ré síť za­stá­vá cen­trál­ní po­zi­ci s tran­sfor­ma­ce­mi pod­ni­ko­vých pos­ky­to­va­telů a pos­ky­to­va­telů slu­žeb, způso­be­ných mo­bi­li­tou a clou­dem, kte­ré ne­zas­ta­vilně vše po­po­há­ní kupředu.. V ná­vaz­nos­ti na na­še ve­dou­cí pos­ta­ve­ní v po­hánění světově největších eBu­si­nessů a pos­ky­to­va­telů clou­du se ny­ní Net­Sca­ler 10 s tech­no­lo­gií TriS­ca­le po­sou­vá vpřed na nej­pok­ro­či­lej­ší plat­for­mu clou­do­vých sí­tí, jež je dnes dos­tup­ná. Net­Sca­ler 10 umož­ňu­je pod­nikům přijí­mat kon­zis­ten­tním způso­bem de­sign clou­do­vé sítě napříč do­dáv­kou ap­li­ka­cí, clou­do­vé ko­nek­ti­vi­ty, bez­peč­nos­ti a vi­di­tel­nos­ti a po­dá­vá IT kon­tro­lu a důvěru pro tran­sfor­ma­ci na éru clou­do­vé sítě."

Zdroj: CitrixOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter