Canon získal šesť ocenení v hodnotení TIPA 2012

Spo­loč­nosť Ca­non si do­vo­ľu­je in­for­mo­vať, že zís­ka­la šesť oce­ne­ní od aso­ciá­cie TI­PA (Tech­ni­cal Ima­ge Press As­so­cia­tion) - pop­red­nej európ­skej or­ga­ni­zá­cie v ob­las­ti di­gi­tál­nych zob­ra­zo­va­cích a pub­li­kač­ných tech­no­ló­gií. Ce­ny TI­PA sa ude­ľu­jú naj­lep­ším pro­duk­tom uve­de­ným na trh v pred­chá­dza­jú­com ro­ku a pa­tria me­dzi sve­to­vo naj­pres­tíž­nej­šie oce­ne­nia. Ce­ny zís­ka­né v ro­ku 2012 opäť potvr­di­li vy­so­kú kva­li­tu pro­duk­tov Ca­non na­prieč ce­lým por­tfó­liom, vrá­ta­ne no­vej re­vo­luč­nej ko­lek­cie Ci­ne­ma EOS.

Po­ro­ta TI­PA, zlo­že­ná z re­dak­to­rov pop­red­ných fo­tog­ra­fic­kých ča­so­pi­sov z ce­lej Euró­py, sa kaž­do­roč­ne stre­tá­va, aby zhod­no­ti­la naj­nov­šie pro­duk­ty. Pri­tom sa be­rú do úva­hy všet­ky as­pek­ty, od ino­vač­ných ná­pa­dov, cez di­zajn až po cel­ko­vú kva­li­tu vý­rob­ku. Po­ro­ta vy­be­rá a hod­no­tí naj­lep­šie zob­ra­zo­va­cie pro­duk­ty za pos­led­ných 12 me­sia­cov a ten­to rok pres­tíž­ne oce­ne­nia zís­ka­li nas­le­du­jú­ce pro­duk­ty Ca­non:

  • Naj­lep­šia pro­fe­sio­nál­na di­gi­tál­na zr­kad­lov­ka (DSLR): Ca­non EOS-1D X
  • Naj­lep­ší špe­cia­li­zo­va­ný kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát: Ca­non Power­Shot G1 X
  • Naj­lep­ší pro­fe­sio­nál­ny ob­jek­tív pre DSLR: Ca­non EF 8-15mm f/4L USM fis­heye
  • Naj­lep­šia mul­ti­fun­kčná fo­tot­la­čia­reň: Ca­non PIXMA MG8250
  • Naj­lep­šia DSLR s fun­kciou nak­rú­ca­nia vi­dea: Ca­non EOS 5D Mark III
  • Naj­lep­šia pro­fe­sio­nál­na vi­deo­ka­me­ra: Ca­non EOS C300 Di­gi­tal Ci­ne­ma Ca­me­ra


„Je pre nás veľ­kým za­dos­ťu­či­ne­ním zís­kať šesť oce­ne­ní od aso­ciá­cie TI­PA. Mi­nu­lý rok bol pre Ca­non kľú­čo­vým, uvied­li sme na trh via­ce­ro prev­rat­ných pro­duk­tov vrá­ta­ne re­vo­luč­nej ka­me­ry EOS C300 a dl­ho oča­ká­va­nej zr­kad­lov­ky EOS 5D Mark III," po­ve­dal Kie­ran Ma­gee, Mar­ke­ting Di­rec­tor, Pro­fes­sio­nal Ima­ging, Ca­non Euro­pe. „Nad­še­ný oh­las od po­ro­ty TI­PA potvr­dil dl­ho­do­bé úsi­lie spo­loč­nos­ti Ca­non o pr­vo­tried­nu ob­ra­zo­vú kva­li­tu a pô­so­bi­vé vý­sled­ky, kto­ré sme do­siah­li v ob­las­ti vý­ro­by spot­re­bi­teľ­ských aj pro­fe­sio­nál­nych pro­duk­tov."

Po oce­ne­ní naj­lep­ších pro­duk­tov Ca­non po­ro­ta TI­PA pos­kyt­la ten­to ko­men­tár:

Naj­lep­šia pro­fe­sio­nál­na di­gi­tál­na zr­kad­lov­ka (DSLR): Ca­non EOS-1D X
No­vá špič­ko­vá pro­fe­sio­nál­na zr­kad­lov­ka Ca­non po­nú­ka krea­tív­ne vý­ho­dy pl­no­for­má­to­vé­ho sní­ma­ča spo­lu s vy­so­ko­rý­chlos­tný­mi a vy­so­ko­cit­li­vý­mi tech­no­ló­gia­mi, kto­ré ur­či­te oce­nia pro­fe­sio­nál­ni fo­to­re­por­té­ri, špor­to­ví fo­tog­ra­fi či fo­tog­ra­fi di­vo­kej prí­ro­dy. Mo­del EOS-1D X je vy­ba­ve­ný 18-me­ga­pixelo­vým sní­ma­čom CMOS a ria­de­ný dvo­ji­cou ob­ra­zo­vých pro­ce­so­rov DI­GIC 5+. Vý­sled­kom je dob­re vy­vá­že­ná kom­bi­ná­cia vy­so­kej ob­ra­zo­vej kva­li­ty a rých­los­ti sní­ma­nia, kto­rá do­sa­hu­je až 14 sní­mok za se­kun­du, pri­čom štan­dard­ný roz­sah cit­li­vos­ti ISO 100 - 51 200 mož­no roz­ší­riť až na ISO 50 a 204 800. No­vý 61-bo­do­vý sys­tém auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia so 41 sní­mač­mi krí­žo­vé­ho ty­pu je do­te­raz naj­rý­chlej­ší a naj­pres­nej­ší sys­tém svoj­ho dru­hu: fo­toa­pa­rá­tu umož­ňu­je roz­poz­nať a sle­do­vať rých­lo sa po­hy­bu­jú­ce ob­jek­ty do­kon­ca aj v zhor­še­ných sve­tel­ných pod­mien­kach. K ďal­ším pred­nos­tiam toh­to pro­fe­sio­nál­ne­ho mo­de­lu pat­rí mož­nosť nak­rú­ca­nia vi­dea v kva­li­te Full HD a roz­hra­nie Et­her­net.

Naj­lep­ší špe­cia­li­zo­va­ný kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát: Ca­non Power­Shot G1 X
Ob­ra­zo­vá kva­li­ta sa v pred­sta­vách pou­ží­va­te­ľov čas­to spá­ja s vy­mie­ňa­teľ­ný­mi ob­jek­tív­mi, ale ne­mu­sí to byť vždy prav­da. Spo­loč­nosť Ca­non si uve­do­mi­la, že ve­ľa fo­tog­ra­fov po­ža­du­je ob­ra­zo­vú kva­li­tu di­gi­tál­nej zr­kad­lov­ky, ale zá­ro­veň roz­me­ry kom­pak­tné­ho fo­toa­pa­rá­tu, kto­rý by dis­po­no­val špič­ko­vým ob­jek­tí­vom s pev­ným oh­nis­kom. Fo­toa­pa­rát Power­Shot G1 X je vy­ba­ve­ný veľ­kým sní­ma­čom CMOS s po­me­rom strán 4:3, roz­lí­še­ním 14,3 me­ga­pixe­la a roz­mer­mi 18,7 mm x 14 mm - veľ­kosť po­dob­ná sní­ma­ču APS-C, kto­rý sa pou­ží­va v di­gi­tál­nych zr­kad­lov­kách EOS. Vý­sled­kom je kom­pakt­ný fo­toa­pa­rát, kto­rý pos­ky­tu­je špič­ko­vú ob­ra­zo­vú kva­li­tu do­kon­ca aj v sla­bom os­vet­le­ní.

Naj­lep­ší pro­fe­sio­nál­ny ob­jek­tív pre DSLR: Ca­non EF 8-15mm f/4L USM fis­heye
Ob­jek­tí­vy ty­pu „ry­bie oko" umož­ňu­jú tvor­bu pô­so­bi­vých zá­be­rov s extrém­nym po­zo­ro­va­cím uh­lom. V kom­bi­ná­cii s di­gi­tál­nou zr­kad­lov­kou s pl­no­for­má­to­vým 24 x 36 mm sní­ma­čom ob­jek­tív Ca­non EF 8-15mm umož­ňu­je pl­no­for­má­to­vé ale­bo kru­ho­vé sním­ky s efek­tom ry­bie­ho oka; pri pou­ži­tí s men­ší­mi sní­mač­mi pok­ry­je ce­lý for­mát sním­ky. Je­ho 180° zor­né po­le po­nú­ka mi­mo­riad­ne tvo­ri­vé mož­nos­ti. Ten­to ob­jek­tív pat­rí do špič­ko­vej sé­rie Ca­non L a cha­rak­te­ri­zu­jú ho vý­ni­moč­ný op­tic­ký di­zajn, kva­li­ta a od­ol­nosť. Pa­ten­to­va­ná povr­cho­vá vrstva, tzv. SubWave­length Struc­tu­re Coa­ting (SWC), pot­lá­ča zob­ra­zo­va­nie od­les­kov a tie­ňov na sním­kach, za­tiaľ čo do­da­toč­ná fluóro­vá povr­cho­vá vrstva zjed­no­du­šu­je čis­te­nie veľ­kej pred­nej šo­šov­ky.

Naj­lep­šia mul­ti­funkčná fo­tot­lačiareň: Ca­non PIXMA MG8250
Ca­non PIXMA MG8250 po­nú­ka mi­mo­riad­ne rých­lu tlač fo­tog­ra­fií v kva­li­te fo­to­la­bu. Na­vy­še má ele­gant­ný di­zajn a ši­ro­ké mož­nos­ti pri­po­je­nia vrá­ta­ne prís­tu­pu k no­vej služ­be PIXMA Cloud Link a mož­nos­ti bez­drô­to­vej tla­če z mo­bil­ných za­ria­de­ní. Tla­čo­vá hla­va pro­du­ku­je 1-pi­ko­lit­ro­vé kva­pôč­ky at­ra­men­tu s roz­lí­še­ním tla­če až 9600 dpi. Sys­tém 6 at­ra­men­to­vých ka­ziet za­hr­nu­je at­ra­men­ty ty­pu Pig­ment Black (čier­na), Dye Black (čier­na), Ma­gen­ta (pur­pu­ro­vá), Cyan (azú­ro­vá), Yellow (žl­tá) a Grey (si­vá) a do­ká­že vy­tvo­riť 10 x 15 cm fo­tog­ra­fiu bez zr­ni­tos­ti a s hlad­ký­mi pre­chod­mi fa­rieb už za 20 se­kúnd. Sú­čas­ťou vý­ba­vy je aj CCD ske­ner s fun­kciou ske­no­va­nia 35 mm fil­mov v roz­lí­še­ní 4800 x 9600 dpi. Mi­lov­ní­ci kva­lit­ných fo­tog­ra­fií tak zís­ka­jú mul­ti­fun­kčné za­ria­de­nie s vy­ni­ka­jú­ci­mi vlas­tnos­ťa­mi.

Naj­lep­šia DSLR s fun­kciou nak­rú­ca­nia vi­dea: Ca­non EOS 5D Mark III
Mo­del Ca­non EOS 5D Mark II zme­nil pred­sta­vy o mož­nos­tiach di­gi­tál­ne­ho fo­toa­pa­rá­tu. Fo­tog­ra­fo­va­nie a nak­rú­ca­nie vi­dea už viac nie sú dve izo­lo­va­né čin­nos­ti, na kto­ré sú pot­reb­né dve sa­mos­tat­né za­ria­de­nia. Pou­ží­va­te­lia sa te­raz mô­žu roz­hod­núť, či chcú fo­tog­ra­fo­vať ale­bo fil­mo­vať (ale­bo obo­je) pria­mo na mies­te, pre­to­že im sta­čí pre­ná­šať je­di­né za­ria­de­nie. Fo­toa­pa­rát EOS 5D Mark III na­vy­še po­nú­ka ďal­šie vy­mo­že­nos­ti, ku kto­rým pat­rí no­vý 61-bo­do­vý sys­tém auto­ma­tic­ké­ho za­os­tro­va­nia (AF), 63-zó­no­vý expo­zi­me­ter či no­vý 22-me­ga­pixelo­vý sní­mač s neu­ve­ri­teľ­ne vy­so­kou cit­li­vos­ťou ISO. No­vé fun­kcie nak­rú­ca­nia vi­dea za­hr­nu­jú ma­nuál­ne ov­lá­da­nie expo­zí­cie a viac mož­nos­tí pri kom­pre­sii vi­dea s vy­šším po­me­rom dá­to­vé­ho to­ku - pod­po­ro­va­ná je kom­pre­sia intra­fra­me (ALL-I) aj inter­fra­me (IPB).

Naj­lep­šia pro­fe­sio­nál­na vi­deo­ka­me­ra: Ca­non EOS C300 Di­gi­tal Ci­ne­ma Ca­me­ra
Pri vý­ro­be re­vo­luč­nej ka­me­ry C300 vý­vo­já­ri Ca­non čer­pa­li pod­ne­ty z rôz­nych ob­las­tí, vrá­ta­ne vý­ro­by sní­ma­čov, ob­ra­zo­vých pro­ce­so­rov a op­tic­kých tech­no­ló­gií. Vý­sled­kom je prev­rat­ná vi­deo­ka­me­ra dos­tup­ná v dvoch ver­ziách: ako mo­del EOS C300 s ba­jo­ne­tom na vy­mie­ňa­teľ­né ob­jek­tí­vy EF a mo­del EOS C300 PL s ba­jo­ne­tom PL. Pre tú­to vi­deo­ka­me­ru bol špe­ciál­ne vy­vi­nu­tý 8,3-me­ga­pixelo­vý sní­mač CMOS, ek­vi­va­lent Su­per 35 mm. Obe ver­zie sa vy­zna­ču­jú mo­du­lár­nou ar­chi­tek­tú­rou a sú dopl­ne­né no­vou ko­lek­ciou vi­deoob­jek­tí­vov.

Zdroj: CanonOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter