SAP plánuje kúpiť Syclo, popredného dodávateľa mobilných aplikácií

V rám­ci pod­ni­ka­teľ­ských ak­ti­vít, kto­ré urý­chlia ino­vá­cie mo­bil­ných rie­še­ní pre pod­ni­ky všet­kých veľ­kos­tí, SAP AG plá­nu­je kú­piť spo­loč­nosť Syc­lo, pop­red­né­ho do­dá­va­te­ľa mo­bil­ných pod­ni­ko­vých ap­li­ká­cií a tech­no­ló­gií. Pro­fe­sio­nál­ne skú­se­nos­ti Syc­lo vo vý­vo­ji a pre­da­ji mo­bil­ných rie­še­ní pre ob­las­ti ako sú sie­ťo­vé od­vet­via, pet­ro­che­mic­ký a ply­ná­ren­ský prie­my­sel či bio­che­mic­ký a far­ma­ceu­tic­ký vý­voj a vý­ro­ba bu­dú zna­me­nať okam­ži­té skva­lit­ne­nie mo­bil­ných rie­še­ní SAP. Po­ve­die to aj k urý­chle­niu pri­jí­ma­nia a za­vá­dzania no­vých mo­bil­ných rie­še­ní pre sprá­vu ma­jet­ku a pos­ky­to­va­nie servis­u na plat­for­me Sy­ba­se Unwired, kto­rá je sú­čas­ťou mo­bil­nej plat­for­my SAP a infra­štruk­tú­ry spo­loč­nos­ti pre vý­voj a ria­de­nie mo­bil­ných ap­li­ká­cií.

Pod­ne­tom pre ten­to krok bol fakt, že pod­ni­ky stá­le vo väč­šej mie­re vy­uží­va­jú in­te­li­gen­tné mo­bil­né za­ria­de­nia a pod­ni­ko­vú mo­bi­li­tu. Pred­pok­la­dá sa, že mo­bil­né te­le­fó­ny sa v ce­los­ve­to­vom me­rad­le sta­nú v ro­ku 2013 naj­čas­tej­šie vy­uží­va­ním za­ria­de­ním na na prís­tup na inter­net a pred­beh­nú sto­lo­vé po­čí­ta­če, uvá­dza ana­ly­tic­ká spo­loč­nosť Gar­tner Inc.

Spo­mí­na­ná ak­vi­zí­cia je pos­led­ným kro­kom spo­loč­nos­ti SAP, sve­to­vé­ho líd­ra v ob­las­ti pod­ni­ko­vých in­for­mač­ných tech­no­ló­gií, v rám­ci stra­té­gie urý­chľo­va­nia ras­tu a za­vá­dzania ino­vá­cií v ob­las­tiach, ako sú kľú­čo­vé ap­li­ká­cie, ana­lý­zy, pod­ni­ko­vá mo­bi­li­ta, cloud com­pu­ting a da­ta­bá­zy a tech­no­ló­gie. „Do­dá­me tým ďal­šiu dy­na­mi­ku náš­mu por­tfó­liu mo­bil­ných rie­še­ní, roz­ší­ri­me svo­ju ví­ziu, po­sil­ní­me pos­ta­ve­nia líd­ra a zrý­chli­me roz­voj na­šich mo­bil­ných ap­li­ká­cií," poz­na­me­nal San­jay Poo­nen, pre­zi­dent pre glo­bál­ne rie­še­nia spo­loč­nos­ti SAP. „Spo­loč­ne bu­de­me roz­ši­ro­vať a urý­chľo­vať na­šu schop­nosť po­má­hať pri skva­lit­ňo­va­ní ria­de­nia pod­ni­kov pros­tred­níc­tvom mo­bil­ných ap­li­ká­cií," dopl­nil ho Rich Pa­du­la, ge­ne­rál­ny ria­di­teľ spo­loč­nos­ti Syc­lo.

Spo­loč­nosť Syc­lo, kto­rá sa za­me­ria­va vý­luč­ne na mo­bil­né rie­še­nia pre pod­ni­ky, má viac ako 600 zá­kaz­ní­kov v 39 kra­ji­nách sve­ta vo všet­kých vý­znam­ných od­vet­viach, kto­ré sú ná­roč­né z hľa­dis­ka ka­pi­tá­lu a mo­bi­li­ty. Jej mo­bil­né ap­li­ká­cie po­má­ha­jú fir­mám roz­ší­riť pod­ni­ko­vé sys­té­my pre ši­ro­kú šká­lu mo­bil­ných za­ria­de­ní a pou­ží­va­te­ľov. Od­bor­né zna­los­ti a tech­no­ló­gie Syc­lo dopĺňa­jú SAP v kľú­čo­vých mo­bil­ných ob­las­tiach, ako je sprá­va pod­ni­ko­vých ak­tív (EAM) a služ­by zá­kaz­ní­kom, ria­de­nie zá­sob a schvá­le­nia/pra­cov­né pos­tu­py. Po uzav­re­tí tran­sak­cie bu­dú ap­li­ká­cie spo­loč­nos­ti Syc­lo za­čle­ne­né do mo­bil­nej plat­for­my SAP a SAP Afa­ria pre sprá­vu a bez­peč­nosť mo­bil­ných za­ria­de­ní.

Po pri­ja­tí prís­luš­ných re­gu­lač­ných schvá­le­ní a po spl­ne­ní niek­to­rých ďal­ších pod­mie­nok SAP zís­ka 100 per­cent ak­cií spo­loč­nos­ti Syc­lo. Jej rie­še­nia sa sta­nú sú­čas­ťou por­tfó­lia mo­bil­ných rie­še­ní SAP a za­mes­tnan­ci spo­loč­nos­ti Syc­lo sa sta­nú za­mes­tnan­ca­mi SAP.

Fi­nan­čné pod­mien­ky tran­sak­cie ne­bo­li zve­rej­ne­né. Ukon­čiť by sa ma­la v dru­hom štvrťro­ku 2012.

Zdroj: SAPOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter