ZyXEL predstavuje bezdrôtové riešenie HDMI – kit WHD6215

ZyXEL ten­to me­siac uvá­dza na trh cel­kom no­vý vý­ro­bok: Bez­drô­to­vý HDMI Kit WHD6215 pre do­má­cich uží­va­te­ľov. Súp­ra­va do­ká­že bez­drô­to­vo pre­ná­šať dá­ta z nie­koľ­kých za­ria­de­ní HDMI ako napr. hra­cie kon­zo­ly, Blu-ray preh­rá­va­če a tab­le­ty, a po­sie­lať ich do HD zob­ra­zo­va­cích za­ria­de­ní.

S roz­vo­jom bez­drô­to­vej tech­no­ló­gie a vďa­ka no­vým cer­ti­fi­ká­ciám za­ru­ču­jú­cim pre­vádz­ko­vú kom­pa­ti­bi­li­tu rôz­nych roz­hra­ní a pro­to­ko­lov pre­ni­ká bez­drô­to­vá tech­no­ló­gia do všet­kých kú­tov po­čí­ta­čo­vé­ho sve­ta (to­mu­to tren­du sa v an­glič­ti­ne ho­vo­rí ubiquitous wire­less). WHD6215 je za­ria­de­ním, kto­ré na ten­to trend rea­gu­je v ob­las­ti mul­ti­me­diál­nej zá­ba­vy v štan­dar­de HD. Za­is­ťu­je bez­drô­to­vý pre­nos sig­ná­lu me­dzi nie­koľ­ký­mi za­ria­de­nia­mi s cer­ti­fi­ká­ciou HDMI a zob­ra­zo­va­cím za­ria­de­niam pod­po­ru­jú­cim štan­dard HDMI. S ki­tom WHD6215 zís­ka­te HD ob­raz kde­koľ­vek v ce­lom by­te a bez káb­lov!

Kit vy­uží­va tech­no­ló­giu WiHD a dis­po­nu­je 4-por­to­vým vy­sie­la­čom a pri­jí­ma­čom HDMI pra­cu­jú­cim na frek­ven­cii 60 GHz na­mies­to štan­dar­dnej hod­no­ty 2,4 GHz, kto­rá je čas­to ob­sa­de­ná do­má­ci­mi elek­tro­nic­ký­mi spot­re­bič­mi. WHD6215 za­ru­ču­je pre­vádz­ku bez inter­fe­ren­cie a spo­ľah­li­vú kva­li­tu pre­no­su bez ones­ko­re­ní a vý­pad­kov (čo zvlášť oce­ní­te pri hra­ní on­li­ne hier ale­bo strea­mo­va­ní HD ob­ra­zu).

WHD6215 sa nes­tra­tí ani po es­te­tic­kej strán­ke. Má leš­te­ný zr­kad­lo­vý povrch v čier­nej far­be, ob­lé tva­ry a ho­dí sa do mo­der­né­ho inter­iéru. Je mož­né ho umies­tniť na stôl ale­bo pri­pev­niť na ste­nu. Je­ho plug-and-play de­sign zna­me­ná, že si všet­ky je­ho fun­kcie bu­de­te uží­vať nie­koľ­ko má­lo se­kúnd po in­šta­lá­cii.
Šty­ri por­ty HDMI mô­žu sú­čas­ne ko­mu­ni­ko­vať až so štyr­mi za­ria­de­nia­mi: je dos­ta­tok mies­ta na slo­bod­né pre­pí­na­nie me­dzi on­li­ne hra­mi, vi­deom a mul­ti­me­diál­ny­mi sú­bor­mi z inter­ne­tu.

Zdroj: ZyXELOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter