Logitech prináša nové možnosti využitia iPadu, uvádza nový rad príslušenstva

Pred­sta­vu­je se­dem pro­duk­tov kom­pa­ti­bil­ných s no­vým iPa­dom tre­tej ge­ne­rá­cie, vrá­ta­ne klá­ves­ni­ce a kry­tu Lo­gi­tech Key­board Ca­se, sto­ja­nu s rep­ro­duk­to­rom Lo­gi­tech Spea­ker Stand a her­né­ho ov­lá­da­ču Lo­gi­tech Joys­tick for iPad

Spo­loč­nosť Lo­gi­tech dnes na Slo­ven­sku pred­sta­vu­je rad prís­lu­šen­stva pre iPad, iPad 2 a iPad tre­tej ge­ne­rá­cie. To­to prís­lu­šen­stvo ľu­ďom po­nú­ka mož­nosť vy­užiť po­pu­lár­ne tab­le­ty napl­no a bez oh­ľa­du na spô­sob ale­bo mies­to, kde ho pou­ží­va­jú.

„Sku­pi­na ľu­dí, kto­rí pou­ží­va­jú iPad, neus­tá­le ras­tie a po ne­dáv­nom uve­de­ní no­vej ge­ne­rá­cie toh­to tab­le­tu sa zdá, že zá­ujem oň ne­bu­de kle­sať ani v blíz­kej bu­dúc­nos­ti," po­ve­dal Pe­ter Bin­der, sa­les ma­na­ger spo­loč­nos­ti Lo­gi­tech pre Čes­kú re­pub­li­ku a Slo­ven­sko. „Pre­to te­raz pri­ná­ša­me pou­ží­va­te­ľom iPa­du na Slo­ven­sku os­ved­če­ný rad prís­lu­šen­stva, kto­ré bo­lo navr­hnu­té s cie­ľom po­má­hať ľu­ďom pri tvor­be a vy­uží­va­ní di­gi­tál­ne­ho ob­sa­hu, pri hra­ní aj pri ko­mu­ni­ká­cii."

Se­dem pro­duk­tov znač­ky Lo­gi­tech uve­de­ných na trh na Slo­ven­sku pred­sta­vu­je ši­ro­kú šká­lu prís­lu­šen­stva - od klá­ves­níc až po rep­ro­duk­to­ry - kto­ré po­má­ha­jú vy­tvo­riť pre váš tab­let skve­lé pros­tre­die. Nech už bu­de­te chcieť svoj tab­let pou­ží­vať pre kon­takt s pria­teľ­mi na Fa­ce­boo­ku, rých­lo ak­tua­li­zo­vať svoj blog, za­hrať si ob­ľú­be­nú hru, na­pí­sať email ale­bo sa za­po­čú­vať do kva­lit­nej hud­by - Lo­gi­tech má pre vás vhod­ný pro­dukt.

Klá­ves­ni­ca a kryt Lo­gi­tech Key­board Ca­se
Dopl­nok v po­do­be klá­ves­ni­ce a sú­čas­ne kry­tu Lo­gi­tech Key­board Ca­se bol vy­tvo­re­ný v spo­lup­rá­ci s fir­mou ZA­GG. Štíh­ly a od­ol­ný hli­ní­ko­vý kryt mož­no na­sa­diť na iPad 2 ale­bo iPad tre­tej ge­ne­rá­cie tak, že za­kry­je dis­plej a bo­ky prís­tro­ja, za­tiaľ čo klá­ves­ni­ca s in­tui­tív­nej­ším roz­lo­že­ním klá­ves a vy­lep­še­ným doh­ma­tom sa s tab­le­tom rých­lo a ľah­ko spá­ru­je po­mo­cou roz­hra­nia Blue­tooth. Na­vy­še je vy­ba­ve­ná dráž­kou, do kto­rej je mož­né iPad oprieť na sto­ja­to ale­bo pozdĺžne a do­ba pot­reb­ná pre zos­ta­ve­nie a zba­le­nie je prak­tic­ky za­ned­ba­teľ­ná.

Logitech Tablet Keyboard.jpg Klá­ves­ni­ca Lo­gi­tech Tab­let Key­board for iPad
Kom­bi­ná­cia sto­ja­nu a klá­ves­ni­ce Lo­gi­tech Tab­let Key­board je navr­hnu­tá pre jed­no­du­ché ces­to­va­nie, umož­ňu­je rých­le zos­ta­ve­nie a po­hodl­né pou­ží­va­nie tab­le­tu, kde­koľ­vek sa ocit­ne­te. Spo­je­nie s tab­le­tom je jed­no­du­ché - spá­ru­je sa po­mo­cou bez­drô­to­vé­ho roz­hra­nia Blue­tooth, tak­že klá­ves­ni­cu bu­de­te môcť pou­ží­vať na sto­le, v lo­ne ale­bo kde­koľ­vek až do vzdia­le­nos­ti 10 met­rov od váš­ho tab­le­tu.

Logitech Wireless Headset.jpg Náh­lav­ná súp­ra­va Lo­gi­tech Wire­less Blue­tooth Head­set
Bez­drô­to­vý head­set Lo­gi­tech Wire­less Blue­tooth Head­set umož­ní vďa­ka roz­hra­niu Blue­tooth spo­ľah­li­vé pri­po­je­nie a slo­bo­du po­hy­bu až 10 met­rov od za­ria­de­nia iPad, či iné­ho za­ria­de­nia s Blue­tooth. Rep­ro­duk­to­ry op­ti­ma­li­zo­va­né la­se­rom pri­ná­ša­jú bo­ha­tý ste­reo­fón­ny zvuk a zá­ro­veň mi­ni­ma­li­zu­jú skres­le­nie, mik­ro­fón s pot­la­če­ním šu­mu po­tom za­is­tí, že váš hlas bu­de znieť zre­teľ­nej­šie. Do­bí­ja­cie ba­té­rie s vý­dr­žou šesť ho­dín vám umož­nia kon­ver­zo­vať a po­čú­vať hud­bu eš­te dlh­šie.

Logitech Tablet Speaker.jpg Rep­ro­duk­tor Lo­gi­tech Tab­let Spea­ker
Pre­nos­ný rep­ro­duk­tor Lo­gi­tech Tab­let Spea­ker­sta­čí pri­chy­tiť zo za­dnej stra­ny k iPa­du či iné­mu tab­le­tu a 3,5 mm zvu­ko­vý ká­bel pri­po­jiť ku ko­nek­to­ru slú­chadiel. Ba­té­riu s vý­dr­žou osem ho­dín mož­no na­bí­jať pros­tred­níc­tvom roz­hra­nia USB, tak­že si ne­mu­sí­te ro­biť sta­ros­ti s jej vý­me­nou.

Logitech Joystick for iPad.jpg Ov­lá­dač Lo­gi­tech Joys­tick for iPad
Her­ný ov­lá­dač Lo­gi­tech Joys­tick for iPad je vy­ba­ve­ný páč­kou ov­lá­da­nou pal­com a mô­že­te ho pou­žiť prak­tic­ky v akej­koľ­vek hre s pod­po­rou joys­tic­ku ale­bo sme­ro­vé­ho ov­lá­da­ča. Joys­tick mô­že­te k za­ria­de­niu iPad pri­pev­niť po­mo­cou prí­sav­ných dr­žia­kov, kto­ré sa da­jú ľah­ko upev­niť aj sňať. Špi­rá­lo­vá pru­ži­na pos­ky­tu­je spät­nú väz­bu, kto­rá auto­ma­tic­ky vra­cia joys­tick do stre­do­vej po­zí­cie.

Logitech Speaker Stand.jpg Sto­jan s rep­ro­duk­tor­mi Lo­gi­tech Spea­ker Stand for iPad
Sto­jan s rep­ro­duk­tor­mi Lo­gi­tech Spea­ker Stand for iPad vám umož­ní vy­chut­nať si bo­ha­tý ste­reo­fón­ny zvuk z váš­ho tab­le­tu. Sto­jan mož­no ľah­ko nas­ta­viť pre po­hodl­né sle­do­va­nie vo ver­ti­kál­nej aj ho­ri­zon­tál­nej po­lo­he, ale­bo tak, aby ste za­brá­ni­li les­ku ob­ra­zov­ky. Do­ma ho mô­že­te ľah­ko pre­ná­šať a pos­lú­ži aj na do­bi­tie váš­ho iPa­du - a to do­kon­ca aj po vy­pnu­tí rep­ro­duk­to­rov.

Logitech AV Stand.jpg Sto­jan Lo­gi­tech AV Stand for iPad
Sto­jan s rep­ro­duk­tor­mi Lo­gi­tech AV Stand for iPad vám umož­ní po­hodl­ne sle­do­vať vi­deo z YouTu­be™, fil­my z iTu­nes a iné vi­deá vo va­šom iPa­de. Mô­že­te tiež za­po­jiť pril­ože­ný kom­po­zit­ný ká­bel a pus­tiť si fil­my na va­šom te­le­ví­zo­re. A pre­to­že hud­ba hrá tiež dô­le­ži­tú ro­lu, vsta­va­ný rep­ro­duk­to­ro­vý sys­tém vám umož­ní užiť si pl­ný ste­reo­fón­ny zvuk. Sto­jan slú­ži zá­ro­veň ako doc­ko­va­cia sta­ni­ca pre váš iPad, kto­rý tu mô­že­te do­biť aj keď sú rep­ro­duk­to­ry vy­pnu­té.

Ce­na a dos­tup­nosť
Oča­ká­va sa, že se­dem pred­sta­ve­ných pro­duk­tov bu­de na Slo­ven­sku k dis­po­zí­cii od kon­ca mar­ca 2012 za nas­le­du­jú­ce od­po­rú­ča­né kon­co­vé ce­ny: Lo­gi­tech Key­board Ca­se za 99,99 €, Lo­gi­tech Tab­let Key­board for iPad za 59,99 €, Lo­gi­tech Wire­less Blue­tooth Head­set za 59,99 €, Lo­gi­tech Tab­let Spea­ker za 39,99 €, Lo­gi­tech Joys­tick for iPad za 14,99 €, Lo­gi­tech Spea­ker Stand for iPad za 49,99 € a Lo­gi­tech AV Stand for iPad za 79,99 €.

Zdroj: Logitech


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter