Novým riaditeľom IT Valley je Jozef Ondáš

No­vým ria­di­te­ľom IT Valley je Jo­zef On­dáš. Ako dnes in­for­mo­va­la Mi­riam Braš­ko­vá z IT Valley, roz­hod­lo o tom ne­dáv­ne val­né zhro­maž­de­nie zdru­že­nia. Vo fun­kcii vy­strie­da do­te­raj­šie­ho ria­di­te­ľa Pet­ra Sin­čá­ka, kto­rý po troch ro­koch pô­so­be­nia opä­tov­ne ne­kan­di­do­val.

"Pô­so­be­nie a ús­pech v glo­bál­nej eko­no­mi­ke vy­ža­du­jú ino­va­tív­nosť, krea­ti­vi­tu a vy­so­kú tech­nic­kú a vzde­la­nos­tnú úro­veň hrá­čov v IT prie­mys­le. Ak ne­za­chy­tí­me no­vé tren­dy v IT, mô­že sa stať, že z prib­liž­ne šesť ti­síc ľu­dí, kto­rí dnes v tej­to ob­las­ti pra­cu­jú na vý­cho­de kra­ji­ny, bu­de mať o nie­koľ­ko ro­kov prá­cu pod­stat­ne me­nej. Pre­to je prá­ca na do­siah­nu­tí udr­ža­teľ­nos­ti v na­šom re­gió­ne hlav­nou vý­zvou pre no­vé ve­de­nie zdru­že­nia," uvie­dol no­voz­vo­le­ný vý­kon­ný ria­di­teľ zdru­že­nia Ko­ši­ce IT Valley Jo­zef On­dáš.

Pod­ľa pred­se­du Správ­nej ra­dy Ma­ria­na Zor­kov­ské­ho zdru­že­nie sa chce za­me­rať aj na už­šiu koo­pe­rá­ciu uni­ver­zít, aka­de­mic­kej sfé­ry, prie­mys­lu a ve­rej­nej sprá­vy. "Stra­té­giu Ko­ši­ce IT Valley 2.0 vní­mam ako vý­znam­ný pre­lom v exis­ten­cii náš­ho zdru­že­nia. Je to však ži­vý do­ku­ment, ot­vo­re­ný pri­po­mien­kam a dopl­nkom zo stra­ny čle­nov, pre­to ve­rím, že sa s ním iden­ti­fi­ku­jú a spo­loč­ne s no­vým vý­kon­ným ve­de­ním zdru­že­nia na­še ak­ti­vi­ty kva­li­ta­tív­ne po­su­nie­me," do­dal Ma­rián Zor­kov­ský.

Zdru­že­nie práv­nic­kých osôb Ko­ši­ce IT Valley vznik­lo v ro­ku 2007 ako spo­loč­ná ini­cia­tí­va uni­ver­zít, or­gá­nov ve­rej­nej sprá­vy a pop­red­ných do­má­cich a za­hra­nič­ných IT fi­riem. Zmys­lom je­ho exis­ten­cie je pris­pie­vať k bu­do­va­niu in­for­mač­nej a zna­los­tnej spo­loč­nos­ti, a tým aj k zvy­šo­va­niu kva­li­ty ži­vo­ta v re­gió­ne vý­chod­né­ho Slo­ven­ska. V sú­čas­nos­ti zdru­žu­je 21 čle­nov a 4 sym­pa­ti­zan­tov.

Zdroj: SITAOhodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter