LG uvádza do Európy produkty, ktoré umožňujú kúriť, vetrať aj klimatizovať

Spo­loč­nosť LG Elec­tro­nics (LG), kto­rá je sve­to­vým líd­rom a tech­no­lo­gic­kým ino­vá­to­rom v kli­ma­ti­zá­ciách, pred­sta­vi­la na naj­pres­tíž­nej­ším európ­skom veľtr­hu kli­ma­ti­zač­nej tech­ni­ky Mos­tra Con­ven­go Expo­com­fort 2012 rad prie­my­sel­ných kli­ma­ti­zá­ciou a ener­ge­tic­kých rie­še­ní.

Hlav­ným lá­kad­lom bo­li naj­nov­šie kli­ma­ti­zá­cie, vrá­ta­ne mo­de­lu Mul­ti V III Heat Pump VRF vy­zna­ču­jú­ce­ho sa vy­so­kou ener­ge­tic­kou účin­nos­ťou. V rám­ci veľtr­hu bol tiež pred­sta­ve­ný no­vý Hyd­ro Kit, vy­vi­nu­tý špe­ciál­ne pre pot­re­by európ­skych zá­kaz­ní­kov.

Kli­ma­ti­zá­cia ra­dy Mul­ti V III do­sa­hu­jú vy­ku­ro­va­cie­ho fak­to­ru 4,58 a vy­so­ké­ho vý­ko­nu kaž­dej jed­not­ky umož­ňu­jú­ce­ho viesť kli­ma­ti­zo­va­ný vzduch až do vzdia­le­nos­ti 1 000 m. Do toh­to ra­du pat­rí aj mo­del Mul­ti V III Heat Re­co­ve­ry Sys­tem umož­ňu­jú­ci niek­to­ré zó­ny vy­ku­ro­vať a v iných sú­bež­ne chla­diť. Kva­li­tu mo­de­lu Mul­ti V III Heat Re­co­ve­ry Sys­tem potvr­dzu­je aj fakt, že bol vy­bra­ný na účasť vo "Ver­so La Clas­se A 2012", kto­rý zdru­žu­je nie­koľ­ko naj­zau­jí­ma­vej­ších expo­ná­tov. Tie si nás­led­ne mô­žu náv­štev­ní­ci pre­zrieť na naj­pres­tíž­nej­ším mies­te hneď pri vstu­pe do areá­lu vý­sta­vis­ka.

"LG up­red­nos­tňu­je kva­li­tu svo­jich pro­duk­tov pred všet­ký­mi ďal­ší­mi pa­ra­met­ra­mi. Na veľtr­hu vy­sta­vo­va­né kli­ma­ti­zač­né za­ria­de­nia a ener­ge­tic­ké rie­še­nia tej­to po­žia­dav­ke zod­po­ve­da­jú, a tak sme pres­ved­če­ní, že na­še no­vé rie­še­nia spl­nia všet­ky po­žia­dav­ky európ­skych zá­kaz­ní­kov," ho­vo­rí Mar­tin Ma­lý, tla­čo­vý ho­vor­ca spo­loč­nos­ti LG Elec­tro­nics CZ.

Pre­mié­ro­vo bol pred­sta­ve­ný mo­del Hyd­ro Kit, za­ria­de­nie kom­bi­nu­jú­ce oh­rev vo­dy a pod­la­ho­vé vy­ku­ro­va­nie. Vďa­ka spo­mí­na­nej kom­bi­ná­cii je to­to rie­še­nie šetr­né k ži­vot­né­mu pros­tre­diu - op­ro­ti bež­ným boj­le­rom ušet­rí 77% ener­gie a vy­pro­du­ku­je o 51% me­nej emi­sií. Ďal­ší­mi vy­sta­vo­va­ný­mi mo­del­mi bo­li Mul­ti V III Heat Re­co­ve­ry, Ther­ma V, H In­ver­ter a Pres­ti­ge In­ver­ter. V expo­zí­cii LG bo­li ďa­lej k vi­de­niu uni­ver­zál­ne sys­té­my pre sprá­vu bu­dov.

Od pred­sta­ve­ných za­ria­de­ní si LG AE sľu­bu­je zvý­še­nie ob­ra­tu v Euró­pe a do­siah­nu­tie ce­los­ve­to­vé­ho ob­ra­tu 10 mi­liárd do­lá­rov v ro­ku 2015.

Zdroj: LG Electronics


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter