Desať tipov pre zníženie spotreby elektrickej energie

V sú­vis­los­ti s blí­žia­cou sa ce­los­ve­to­vou ak­ciou Ho­di­na Ze­me 2012, kto­rá pre­beh­ne v so­bo­tu 31. mar­ca 2012 od 20:30 do 21:30, pri­ná­ša spo­loč­nosť Le­no­vo 10 ti­pov, kto­ré vám po­mô­žu ušet­riť ener­giu pri pou­ží­va­ní váš­ho po­čí­ta­ča.

Up­rav­te si jas mo­ni­to­ru
Čím je mo­ni­tor jas­nej­ší, tým viac elek­tric­kej ener­gie spot­re­bu­je. Ak pra­cu­je­te v tma­vej mies­tnos­ti, mô­že­te ob­me­dziť jas mo­ni­to­ru, pre­to­že va­še oči bu­dú cit­li­vej­šie na svet­lo. Tmav­ší dis­plej vám ta­kis­to po­mô­že pred­chá­dzať úna­ve očí.

Vy­pni­te šet­rič ob­ra­zov­ky
Šet­ri­če ob­ra­zov­ky nie sú šet­ri­če elek­tric­kej ener­gie. V pod­sta­te mô­žu niek­to­ré gra­fic­ky ná­roč­né šet­ri­če ob­ra­zov­ky spô­so­biť, že váš po­čí­tač spot­re­bu­je dvoj­ná­sob­né množ­stvo elek­tric­kej ener­gie. Ok­rem to­ho za­bra­ňu­jú po­čí­ta­či v prep­nu­tí do re­ži­mu spán­ku. Pod­ľa En­vi­ron­men­tal Pro­tec­tion Agen­cy (EPA) mô­že­te vy­pnu­tím šet­ri­ča ob­ra­zov­ky ušet­riť 25 - 75 USD roč­ne z nák­la­dov na elek­tric­kú ener­giu.

Pou­ži­te LCD mo­ni­tor
Mo­ni­to­ry s dis­ple­jom z te­ku­tých kryš­tá­lov (LCD) ma­jú v pre­vádz­ko­vom re­ži­me prie­mer­ne o 50 - 70 per­cent niž­šiu spot­re­bu ener­gie než kla­sic­ké mo­ni­to­ry s ka­tó­do­vou tru­bi­cou (CRT). Pri ôs­mich pra­cov­ných ho­di­nách den­ne mô­že množ­stvo elek­tric­kej ener­gie ušet­re­nej vý­be­rom LCD mo­ni­to­ru rov­na­kej veľ­kos­ti mies­to mo­ni­to­ru CRT, do­sa­ho­vať viac ako 100 ki­lowat­tov za rok.

Prep­ni­te do ús­por­né­ho re­ži­mu
Nas­tav­te váš mo­ni­tor na prep­nu­tie do ús­por­né­ho re­ži­mu po 20 mi­nú­tach ne­čin­nos­ti a pev­ný disk na vy­pnu­tie po 30 mi­nú­tach ne­čin­nos­ti. Uro­bí­te tak po­mo­cou iko­ny Mož­nos­ti na­pá­ja­nia v Ov­lá­da­cích pa­ne­loch Win­dows. Zme­nou tých­to nas­ta­ve­ní zní­ži­te prí­kon po­čí­ta­ča v do­be, ke­dy ho ne­pou­ží­va­te.

Vy­pí­naj­te po­čí­tač
Ak sa chys­tá­te od­ísť od svoj­ho po­čí­ta­ča na viac než dve ho­di­ny, vy­pni­te ho. Prie­mer­ne mô­že váš po­čí­tač od­obe­rať až 100 wat­tov aj na­priek to­mu, že ho ak­tív­ne ne­pou­ží­va­te. Ak po­čí­tač ne­vy­pí­na­te úpl­ne, je dob­ré ve­no­vať po­zor­nosť re­ži­mom spán­ku a hi­ber­ná­cie. Re­žim spán­ku ulo­ží roz­pra­co­va­né dá­ta do ope­rač­nej pa­mä­te, tak­že je neus­tá­le pot­re­ba do­dá­vať na­pä­tie pre ich udr­ža­nie. Re­žim hi­ber­ná­cie nao­pak ulo­ží všet­ko na disk a po­čí­tač tak­mer žiad­ny prúd nes­pot­re­bo­vá­va. Štart sys­té­mu je ale po­tom o nie­čo dl­hší. Aj pri mo­der­ných sys­té­moch Win­dows je ale uži­toč­né ob­čas po­čí­tač vy­pnúť úpl­ne a umož­niť tak pre­čis­te­nie a ak­tua­li­zá­ciu sys­té­mu.

Od­po­juj­te spot­re­bi­če
V prie­me­re je 40 per­cent elek­tric­kej ener­gie pou­ží­va­nej k na­pá­ja­niu do­má­cej elek­tro­ni­ky spot­re­bo­va­né v do­be, ke­dy sú tie­to spot­re­bi­če vy­pnu­té. To sa rov­ná 10 per­cen­tám cel­ko­vej spot­re­by elek­tri­ny do­mác­nos­ti. Od­po­je­ním spot­re­bi­čov mô­že­te zní­žiť nák­la­dy na elek­tric­kú ener­giu a po­môcť tak ži­vot­né­mu pros­tre­diu. Jed­no­du­chou mož­nos­ťou je pri­po­jiť viac za­ria­de­ní k jed­nej predĺžo­vač­ke s nie­koľ­ký­mi zá­suv­ka­mi a spo­loč­ným vy­pí­na­čom a ten po­tom jed­no­du­cho vy­pnúť. Po­čí­tač ale v tom prí­pa­de vy­pí­naj­te buď úpl­ne ale­bo do re­ži­mu hi­ber­ná­cie, a nie do re­ži­mu spán­ku.

Vy­pni­te svo­je na­bí­jač­ky
Vy­pni­te na­bí­jač­ky no­te­boo­kov, tab­le­tov ale­bo mo­bil­ných te­le­fó­nov, ako­náh­le je na­bí­ja­nie do­kon­če­né. Ak tak neu­ro­bí­te, bu­de na­bí­jač­ka aj na­ďa­lej od­vá­dzať tak­mer toľ­ko ener­gie ako pri na­bí­ja­ní a ge­ne­ro­vať 35 - 70 kg zby­toč­né­ho oxidu uh­li­či­té­ho roč­ne.

Vy­čis­ti­te ope­rač­ný sys­tém váš­ho po­čí­ta­ča
Tým sa zní­ži za­ťa­že­nie pri ne­čin­nos­ti, pre­to­že prog­ra­my bež­iace na po­za­dí spot­re­bo­vá­va­jú viac ener­gie. Ak chce­te skon­tro­lo­vať za­ťa­že­nie pri ne­čin­nos­ti, spus­ťte Správ­cu úloh po­mo­cí Ctrl-Shift-Esc.

Re­cyk­luj­te sta­ré po­čí­ta­če a pe­ri­fé­rie
Re­cyk­lá­ciou sú od­de­le­né ne­bez­peč­né ko­vy, plas­to­vé di­ely sú po­tom od­strá­ne­né a zno­vu pou­ži­té k vý­ro­be no­vých pro­duk­tov.

Ku­puj­te ze­le­né vý­rob­ky
Pri ná­ku­pe PC sa pre iden­ti­fi­ká­ciu ener­ge­tic­ky účin­ných za­ria­de­ní poz­ri­te na hod­no­te­nie ENER­GY STAR®. ENER­GY STAR® po­čí­ta­če sa vy­pí­na­jú do re­ži­mu spán­ku, kto­rý spot­re­bo­vá­va 15 wat­tov ale­bo me­nej, čo je asi o 70 per­cent me­nej elek­tri­ny než po­čí­ta­če bez fun­kcie sprá­vy na­pá­ja­nia.

Zdroj: LenovoOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter