Nové SMART televízory Samsung je možné ovládať hlasom alebo gestami

Spo­loč­nosť Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak pred­sta­vu­je no­vé SMART LED a plaz­mo­vé te­le­ví­zo­ry. No­vin­ky sú zá­kaz­ní­kom dos­tup­né od pon­del­ka 26. mar­ca exklu­zív­ne v sie­ti pre­daj­ní NAY Elek­tro­dom a Sam­sung Brand sho­poch (Bra­tis­la­va, Nit­ra, Ko­ši­ce), kde si ich zá­kaz­ní­ci mô­žu vy­skú­šať.

„Je nám po­te­še­ním, že na­ša sieť pre­daj­ní mô­že na slo­ven­ský trh uviesť ako pr­vá naj­nov­šie Smart te­le­ví­zo­ry Sam­sung," uvie­dol Ľuboš Bo­jo, ve­dú­ci ná­ku­pu spo­loč­nos­ti NAY a.s. „Po­zý­va­me všet­kých zá­kaz­ní­kov aby si k nám priš­li no­vé fun­kcie Sam­sung Smart TV po­zrieť, vy­skú­šať a kú­piť," do­dal.

SMART TV pod­po­ru­jú tri kľú­čo­vé fi­lo­zo­fie kon­cep­cie Smar­ter Li­fe: Smart Inter­ac­tion, Smart Con­tent a Smart Evo­lu­tion. Všet­ky tie­to fi­lo­zo­fie už dnes zá­kaz­ní­kov prip­ra­vu­jú na bu­dú­ce in­te­li­gen­tné tech­no­ló­gie pre te­le­ví­zo­ry.

„Uve­de­nie no­vých Smart te­le­ví­zo­rov do­ka­zu­je, že chce­me zá­kaz­ní­kom po­núk­nuť naj­vyš­šiu pri­da­nú hod­no­tu," uvie­dol Mi­ros­lav Zá­ho­rec, pro­duk­to­vý ma­na­žér AV di­ví­zie spo­loč­nos­ti Sam­sung Elec­tro­nics Czech and Slo­vak a zá­ro­veň do­dal: „No­vé Smart te­le­ví­zo­ry Sam­sung pos­ky­tu­jú ok­rem bri­lan­tné­ho ob­ra­zu a ino­va­tív­ne­ho di­zaj­nu aj množ­stvo uni­kát­nych fun­kcií, kto­ré zvy­šu­jú uží­va­teľ­ský kom­fort, či už ide o mož­nosť ov­lá­dať te­le­ví­zor hla­som ale­bo ges­ta­mi. Zá­ro­veň sa mô­že­me poch­vá­liť, že no­vé Smart te­le­ví­zo­ry sa vy­rá­ba­jú v Sam­sung zá­vo­de v Ga­lan­te."

Smart Inter­ac­tion
Ob­sah je stá­le múd­rej­ší, ro­bus­tnej­ší a dos­tup­nej­ší. Ví­zia spo­loč­nos­ti Sam­sung o spô­so­be inter­ak­cie zá­kaz­ní­kov s ich te­le­ví­zor­mi sa tiež po­su­nu­la dop­re­du. Smart Inter­ac­tion, kto­rá umož­ňu­je zá­kaz­ní­kom ko­mu­ni­ko­vať so svo­ji­mi te­le­ví­zor­mi pros­tred­níc­tvom hla­su, po­hy­bu ale­bo vďa­ka roz­poz­na­niu tvá­rí. Ide o al­ter­na­tí­vu di­aľ­ko­vé­ho ov­lá­da­ča, ke­dy je­ho pou­ži­tie nie je vhod­né ale­bo po­hodl­né. Vďa­ka za­bu­do­va­nej ka­me­re s vy­so­kým roz­lí­še­ním a dvom mik­ro­fó­nom pri vlaj­ko­vom ra­de in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov Sam­sung pre rok 2012 sta­čí, aby pou­ží­va­teľ te­le­ví­zor poz­dra­vil, čím ak­ti­vu­je hla­so­vé ov­lá­da­nie, ale­bo vy­slo­vil slo­vá "web browser" a zís­kal prís­tup on­li­ne, pre­ze­ral si a vy­be­ral vý­sled­ky hľa­da­nia, ale­bo zvý­šil hla­si­tosť jed­no­du­chým po­hy­bom ru­ky. Pri LED te­le­ví­zo­roch ra­du 8000 sú tie­to roz­ma­ni­té fun­kcie Smart Inter­ac­tion pod­po­re­né vy­ni­ka­jú­cim post-mi­ni­ma­lis­tic­kým di­zaj­nom s ultra­ten­kým rá­mi­kom.

Smart Con­tent
Ďal­šie roz­ší­re­nie roz­sia­hlej po­nu­ky ši­tej na mie­ru, kto­rá bu­de lep­šie od­rá­žať pot­re­by zá­kaz­ní­kov, je zá­klad­ný cieľ in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov Sam­sung. Ob­sah te­le­ví­zo­rov je dopl­ne­ný o tri no­vé služ­by - Fa­mi­ly Sto­ry, Fit­ness a Kids. V sú­čas­nos­ti je k dis­po­zí­cii 1 400 ap­li­ká­cií pre in­te­li­gen­tné te­le­ví­zo­ry, vrá­ta­ne hry An­gry Birds a te­le­víz­ne­ho ka­ná­lu Dis­co­ve­ry Chan­nel. No­vý vý­kon­ný dvoj­jad­ro­vý pro­ce­sor spo­loč­nos­ti Sam­sung umož­ní zá­kaz­ní­kom zís­kať okam­ži­tý prís­tup k eš­te roz­sia­hlej­šej po­nu­ke ob­sa­hu Sam­sung vďa­ka to­mu, že bu­dú môcť vy­uží­vať a sťa­ho­vať si viac ap­li­ká­cií a zá­ro­veň si pri­tom pre­hlia­dať inter­net ale­bo sle­do­vať te­le­víz­ny prog­ram - ide o sku­toč­ný mul­ti­tas­king.

Smart Evo­lu­tion
Sam­sung si uve­do­mu­je, že tech­no­lo­gic­ký pok­rok zá­kaz­ní­kom čas­to spô­so­bu­je frus­trá­ciu, pre­to­že vždy ne­mô­žu mať to naj­lep­šie a naj­nov­šie. Pre­to dnes spo­loč­nosť ozná­mi­la, že všet­ky no­vé in­te­li­gen­tné te­le­ví­zo­ry pre rok 2012 sú „od­skú­ša­né" pre bu­dúc­nosť. Ba­lí­ček Evo­lu­tion Kit, kto­rý je pr­vým svoj­ho dru­hu, bu­de kaž­dý rok vďa­ka tech­no­ló­gii Sam­sung „sys­tém na či­pe" vy­ba­ve­ný pot­reb­ným har­dvé­rom aj sof­tvé­rom, a pri­ne­sie tak lep­ší ob­sah a vý­kon do všet­kých in­te­li­gen­tných te­le­ví­zo­rov vy­ro­be­ných v ro­ku 2012 ale­bo nov­ších. Jed­no­du­chý vstup na za­dnej čas­ti váš­ho te­le­ví­zo­ra tak zhmot­ní sen o zá­žit­ku z naj­nov­šej te­le­víz­nej tech­no­ló­gie.2

Mi­ni­ma­lis­tic­ký a luxus­ný di­zajn vý­rob­kov Sam­sung sa vďa­ka naj­nov­šie­mu ra­du LED te­le­ví­zo­rov po­sú­va na no­vú úro­veň. Pri špič­ko­vých mo­de­loch je tu zno­vu ultra­ten­ký rá­mik s hrúb­kou 0,5 cm, kto­rý bol pr­výk­rát pred­sta­ve­ný v ro­ku 2011, za­tiaľ čo os­tat­né mo­de­ly LED te­le­ví­zo­rov sú vsa­de­né do ten­ké­ho, pol pal­co­vé­ho (1,27 cm) rá­mi­ku. Vo všet­kých prí­pa­doch ma­jú spot­re­bi­te­lia op­ro­ti bež­ným mo­de­lom te­le­ví­zo­rov k dis­po­zí­cii väč­šiu plo­chu ob­ra­zov­ky bez to­ho, aby zá­ro­veň na­rást­la cel­ko­vá veľ­kosť za­ria­de­nia.

Zdroj: Samsung Electronics


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter