SÚŤAŽ: Vyhrajte lístky na Notebook EXPO

logo_notebook_expo.jpg Chce­te sa zú­čas­tniť je­di­neč­nej vý­sta­vy po­čí­ta­čo­vej a spot­reb­nej elek­tro­ni­ky No­te­book Expo? Te­raz mô­že­te kaž­dý deň vy­hrať 2 lís­tky! Kaž­dý deň vy­žre­bu­je­me jed­né­ho vý­her­cu, kto­rý zís­ka 2 lís­tky na tú­to vý­sta­vu, kto­rá sa bu­de ko­nať už 24. mar­ca v ho­te­li Crowne Pla­za v Bra­tis­la­ve. Viac in­for­má­cií o  No­te­book Expo zís­ka­te tu>>


Ako sa za­po­jiť do sú­ťa­že?
Sta­čí, ak nám poš­le­te e-mail na ad­re­su su­taz@pcre­vue.sk s pred­me­tom sprá­vy NO­TE­BOOK EXPO a zod­po­vie­te na jed­no­du­chú sú­ťaž­nú otáz­ku. Ne­za­bud­ni­te pri­po­jiť aj va­še me­no a úpl­nú poš­to­vú ad­re­su, aby sme vám v prí­pa­de vý­hry moh­li lís­tky pos­lať. Sú­ťaž pre­bie­ha od 5. 3. do 20. 3. 2012.

notebook_expo288.jpg


SÚŤAŽNÁ OTÁZKA
Sú­ťaž bo­la ukon­če­ná.

Vý­her­co­via lís­tkov
06.03.2012 - Pat­rik Ob­ši­toš, Ko­ši­ce
07.03.2012 - Ven­de­lín Te­ťák, Kra­ľo­va­ny
08.03.2012 - Pat­rik Kraj­čír, Bra­tis­la­va
09.03.2012 - To­máš To­ma­šo­vič, Nit­ra
10.03.2012 - Ra­do­van Ra­čák, Hrn­čiarske Za­lu­ža­ny
11.03.2012 - Ivan Ka­liš, Hlo­ho­vec
12.03.2012 - Pa­vel An­drá­ši, Pop­rad
13.03.2012 - Ma­tej Hu­lín, Bra­tis­la­va
14.03.2012 - Pa­vol Var­ga, Hor­na Stre­da
15.03.2012 - Ras­tis­lav Fraj­ka, Vol­kov­ce
16.03.2012 - Lu­káš Ža­tko, Smo­le­ni­ce
17.03.2012 - Pe­ter Kňa­va, Lip­tov­ský Hrá­dok
18.03.2012 - Mi­ros­lav Gru­fík, Tren­čín
19.03.2012 - Ju­raj MI­to­šin­ka, Nem­či­ce
20.03.2012 - To­máš Ta­kács, Štú­ro­voOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

App­le za­pla­tí po­ku­tu 625 mil. USD za ne­le­gál­ne pou­ží­va­nie tech­no­ló­gií
Americká firma Apple musí spoločnosti VirnetX Holding zaplatiť za nelegálne používanie jej internetových bezpečnostných technológií viac ako 625 mil. USD. čítať »
 
PR: 4 naj­pot­reb­nej­šie ve­ci v pra­cov­ni
V robote nemusíte tráviť nekonečné hodiny, aby ste zvládli všetko, čo potrebujete. Urobte za menej času viac tým, že sa sústredíte na zvyšovanie produktivity. Čo je pre vašu efektívnu prácu a zdravie v pracovni najdôležitejšie? čítať »
 
Cis­co Sys­tems ku­pu­je Jas­per Tech­no­lo­gies za 1,4 mld. USD v ho­to­vos­ti
Spoločnosť Cisco Systems kupuje firmu Jasper Technologies, ktorá podniká v oblasti internetu vecí, teda pripája napríklad automobily, či medicínske zariadenia na internet. čítať »
 
Príj­my spo­loč­nos­ti Le­no­vo pok­les­li
Spoločnosť Lenovo zaznamenala v treťom kvartáli svojho finančného roka pokles príjmov o 8 % na 12,9 mld. USD. Dôvodom je slabší dopyt po osobných počítačoch a slabší predaj smartfónov. čítať »
 
Pa­ríž vy­lu­ču­je do­ho­du s Goog­le o da­ňo­vých dop­lat­koch
Vyriešenie sporu o neuhradené dane spoločnosti Google podľa vzoru dohody, akú uzatvoril americký internetový gigant vo Veľkej Británii, Francúzsko vylučuje. čítať »
 
Fir­ma Uni­corn Sys­tems ot­vo­rí v Pre­šo­ve no­vé vý­vo­jo­vé cen­trum
V priebehu februára otvorí v Prešove svoje nové vývojové centrum spoločnosť Unicorn Systems, ktorá ponúkne pracovné miesta pre odborníkov, ale aj čerstvých absolventov a študentov v oblasti informačných technológií (IT). čítať »
 
Fir­ma Al­pha­bet (Goog­le) do­siah­la vy­ššie príj­my, ako sa ča­ka­lo
Firma Alphabet Inc, materská spoločnosť firmy Google, zaznamenala lepšie štvrťročné príjmy, ako sa očakávalo. Prispeli k tomu výrazné tržby z reklamy na mobilných zariadeniach a zo služby YouTube. čítať »
 
No­kia ús­peš­ne do­kon­či­la ar­bit­ráž so Sam­sun­gom
Fínsky výrobca telekomunikačných zariadení Nokia urovnal arbitrážny spor s juhokórejským konkurentom Samsung. Spoločnosť v pondelok informovala, že vďaka rozhodnutiu arbitrážneho súdu očakáva rast príjmov z predaja patentových práv rádovo v stovkách miliónov eur. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter